முதல் திருமுறை

திருஞானசம்பந்தர்

அருளிய

தேவாரம்

... தொடர்ச்சி - 13 ...

1.121. திருவிடைமருதூர் - திருவிராகம்

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1304  நடைமரு திரிபுரம் எரியுண நகைசெய்த
       படைமரு தழலெழ மழுவல பகவன்
       புடைமரு திளமுகில் வளமமர் பொதுளிய
       இடைமரு தடையநம் இடர்கெடல் எளிதே. 1.121.1

1305  மழைநுழை மதியமொ டழிதலை மடமஞ்ஞை
       கழைநுழை புனல்பெய்த கமழ்சடை முடியன்
       குழைநுழை திகழ்செவி அழகொடு மிளிர்வதொர்
       இழைநுழை புரியணல் இடமிடை மருதே. 1.121.2

1306  அருமையன் எளிமையன் அழல்விட மிடறினன்
       கருமையின் ஒளிபெறு கமழ்சடை முடியன்
       பெருமையன் சிறுமையன் பிணைபெணொ டொருமையின்
       இருமையும் உடையணல் இடமிடை மருதே. 1.121.3

1307  பொரிபடு முதுகுற முளிகளி புடைபுல்கு
       நரிவளர் சுடலையுள் நடமென நவில்வோன்
       வரிவளர் குளிர்மதி யொளிபெற மிளிர்வதொர்
       எரிவளர் சடையணல் இடமிடை மருதே. 1.121.4

1308  வருநல மயிலன மடநடை மலைமகள்
       பெருநல முலையிணை பிணைசெய்த பெருமான்
       செருநல மதிலெய்த சிவனுறை செழுநகர்
       இருநல புகழ்மல்கும் இடமிடை மருதே. 1.121.5

1309  கலையுடை விரிதுகில் கமழ்குழல் அகில்புகை
       மலையுடை மடமகள் தனையிடம் உடையோன்
       விலையுடை அணிகலன் இலனென மழுவினொ
       டிலையுடை படையவன் இடமிடை மருதே. 1.121.6

1310  வளமென வளர்வன வரிமுரல் பறவைகள்
       இளமணல் அணைகரை யிசைசெயும் இடைமரு
       துளமென நினைபவர் ஒலிகழல் இணையடி
       குளமண லுறமூழ்கி வழிபடல் குணமே. 1.121.7

1311  மறையவன் உலகவன் மதியவன் மதிபுல்கு
       துறையவன் எனவல அடியவர் துயரிலர்
       கறையவன் மிடறது கனல்செய்த கமழ்சடை
       இறையவன் உறைதரும் இடமிடை மருதே. 1.121.8

1312  மருதிடை நடவிய மணிவணர் பிரமரும்
       இருதுடை யகலமொ டிகலின ரினதெனக்
       கருதிடல் அரியதொர் உருவொடு பெரியதொர்
       எருதுடை யடிகள்தம் இடமிடை மருதே. 1.121.9

1313  துவருறு விரிதுகில் உடையரும் அமணரும்
       அவருறு சிறுசொலை நயவன்மின் இடுமணல்
       கவருறு புனலிடை மருதுகை தொழுதெழும்
       அவருறு வினைகெடல் அணுகுதல் குணமே. 1.121.10

1314  தடமலி புகலியர் தமிழ்கெழு விரகினன்
       இடமலி பொழிலிடை மருதினை யிசைசெய்த
       படமலி தமிழிவை பரவவல் லவர்வினை
       கெடமலி புகழொடு கிளரொளி யினரே. 1.121.11

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - மருதீசர்
தேவி - நலமுலைநாயகியம்மை


பார்த்தீனியம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.405.00
Buy

குறிஞ்சி to பாலை குட்டியாக ஒரு டிரிப்!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.270.00
Buy

பாகீரதியின் மதியம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.675.00
Buy

ஃபிராய்ட்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.225.00
Buy

நேரத்தை வெற்றி கொள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy

மாணவர்களுக்கு சூரிய நமஸ்காரம் ஏன்? எப்படி?
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
Buy

மனம் அற்ற மனம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy

அங்காடித் தெரு திரைக்கதை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.215.00
Buy

மறக்காத முகங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

பகவத் கீதை யெனும் கீதாரகஸ்யம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
Buy

அத்திவரதர்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy

யாமம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.360.00
Buy

மதுர விசாரம்?
இருப்பு உள்ளது
ரூ.295.00
Buy

பணக்காரத் தந்தை ஏழைத் தந்தை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.270.00
Buy

கதை To திரைக்கதை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.100.00
Buy

உன் சீஸை நகர்த்தியது நான்தான்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.115.00
Buy

சிக்கனம் சேமிப்பு முதலீடு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.125.00
Buy

பலன் தரும் ஸ்லோகங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

கடைசிச் சொல்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.270.00
Buy

லீ குவான் யூ
இருப்பு உள்ளது
ரூ.210.00
Buy
1.122. திருவிடைமருதூர் - திருவிராகம்

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1315  விரிதரு புலியுரி விரவிய அரையினர்
       திரிதரும் எயிலவை புனைகணை யினிலெய்த
       எரிதரு சடையினர் இடைமரு தடைவுனல்
       புரிதரு மன்னவர் புகழ்மிக வுளதே. 1.122.1

1316  மறிதிரை படுகடல் விடமடை மிடறினர்
       எறிதிரை கரைபொரும் இடைமரு தெனுமவர்
       செறிதிரை நரையொடு செலவிலர் உலகினில்
       பிறிதிரை பெறுமுடல் பெருகுவ தரிதே. 1.122.2

1317  சலசல சொரிபுனல் சடையினர் மலைமகள்
       நிலவிய உடலினர் நிறைமறை மொழியினர்
       இலரென இடுபலி யவரிடை மருதினை
       வலமிட வுடல்நலி விலதுள வினையே. 1.122.3

1318  விடையினர் வெளியதொர் தலைகல னெனநனி
       கடைகடை தொறுபலி யிடுகென முடுகுவர்
       இடைவிட லரியவர் இடைமரு தெனும்நகர்
       உடையவர் அடியிணை தொழுவதெம் உயர்வே. 1.122.4

1319  உரையரும் உருவினர் உணர்வரு வகையினர்
       அரைபொரு புலியதள் உடையினர் அதன்மிசை
       இரைமரும் அரவினர் இடைமரு தெனவுளம்
       உரைகள துடையவர் புகழ்மிக வுளதே. 1.122.5

1320  ஒழுகிய புனல்மதி யரவமொ டுறைதரும்
       அழகிய முடியுடை அடிகள தறைகழல்
       எழிலினர் உறையிடை மருதினை மலர்கொடு
       தொழுதல்செய் தெழுமவர் துயருறல் இலரே. 1.122.6

1321  கலைமலி விரலினர் கடியதொர் மழுவொடும்
       நிலையினர் சலமகள் உலவிய சடையினர்
       மலைமகள் முலையிணை மருவிய வடிவினர்
       இலைமலி படையவர் இடமிடை மருதே. 1.122.7

1322  செருவடை யிலவல செயல்செயத் திறலொடும்
       அருவரை யினிலொரு பதுமுடி நெரிதர
       இருவகை விரனிறி யவரிடைமருதது
       பரவுவர் அருவினை ஒருவுதல் பெரிதே. 1.122.8

1323  அரியொடு மலரவன் எனவிவ ரடிமுடி
       தெரிவகை அரியவர் திருவடி தொழுதெழ
       எரிதரும் உருவர்தம் இடைமரு தடைவுறல்
       புரிதரும் மன்னவர் புகழ்மிக உளதே. 1.122.9

1324  குடைமயி லினதழை மருவிய வுருவினர்
       உடைமரு துவரினர் பலசொல வுறவிலை
       அடைமரு திருவினர் தொழுதெழு கழலவர்
       இடைமரு தெனமனம் நினைவதும் எழிலே. 1.122.10

1325  பொருகடல் அடைதரு புகலியர் தமிழொடு
       விரகினன் விரிதரு பொழிலிடைமருதினைப்
       பரவிய ஒருபது பயிலவல் லவரிடர்
       விரவிலர் வினையொடு வியனுல குறவே. 1.122.11

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - மருதீசர்
தேவி - நலமுலைநாயகியம்மை

1.123. திருவலிவலம் - திருவிராகம்

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1326  பூவியல் புரிகுழல் வரிசிலை நிகர்நுதல்
       ஏவியல் கணைபிணை எதிர்விழி யுமையவள்
       மேவிய திருவுரு வுடையவன் விரைமலர்
       மாவியல் பொழில்வலி வலமுறை யிறையே. 1.123.1

1327  இட்டம தமர்பொடி யிசைதலின் நசைபெறு
       பட்டவிர் பவளநல் மணியென அணிபெறு
       விட்டொளிர் திருவுரு வுடையவன் விரைமலர்
       மட்டமர் பொழில்வலி வலமுறை யிறையே. 1.123.2

1328  உருமலி கடல்கடை வுழியுல கமருயிர்
       வெருவுறு வகையெழு விடம்வெளி மலையணி
       கருமணி நிகர்களம் உடையவன் மிடைதரு
       மருமலி பொழில்வலி வலமுறை யிறையே. 1.123.3

1329  அனல்நிகர் சடையழல் அவியுற வெனவரு
       புனல்நிகழ் வதுமதி நனைபொறி அரவமும்
       எனநினை வொடுவரு மிதுமெல முடிமிசை
       மனமுடை யவர்வலி வலமுறை யிறையே. 1.123.4

1330  பிடியதன் உருவுமை கொளமிகு கரியது
       வடிகொடு தனதடி வழிபடு மவரிடர்
       கடிகண பதிவர அருளினன் மிகுகொடை
       வடிவினர் பயில்வலி வலமுறை யிறையே. 1.123.5

1331  தரைமுதல் உலகினில் உயிர்புணர் தகைமிக
       விரைமலி குழலுமை யொடுவிர வதுசெய்து
       நரைதிரை கெடுதகை யதுவரு ளினனெழில்
       வரைதிகழ் மதில்வலி வலமுறை யிறையே. 1.123.6

1332  நலிதரு தரைவர நடைவரும் இடையவர்
       பொலிதரு மடவர லியர்மனை யதுபுகு
       பலிகொள வருபவன் எழில்மிகு தொழில்வளர்
       வலிவரு மதில்வலி வலமுறை யிறையே. 1.123.7

1333  இரவணன் இருபது கரமெழில் மலைதனின்
       இரவண நினைதர அவன்முடி பொடிசெய்து
       இரவணம் அமர்பெயர் அருளின னகநெதி
       இரவண நிகர்வலி வலமுறை யிறையே. 1.123.8

1334  தேனமர் தருமலர் அணைபவன் வலிமிகும்
       ஏனம தாய்நிலம் அகழ்அரி யடிமுடி
       தானணை யாவுரு வுடையவன் மிடைகொடி
       வானணை மதில்வலி வலமுறை யிறையே. 1.123.9

1335  இலைமலி தரமிகு துவருடை யவர்களும்
       நிலைமையில் உணலுடை யவர்களும் நினைவது
       தொலைவலி நெடுமறை தொடர்வகை யுருவினன்
       மலைமலி மதில்வலி வலமுறை யிறையே. 1.123.10

1336  மன்னிய வலிவல நகருறை யிறைவனை
       இன்னியல் கழுமல நகரிறை யெழில்மறை
       தன்னியல் கலைவல தமிழ்விர கனதுரை
       உன்னிய வொருபதும் உயர்பொருள் தருமே. 1.123.11

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - மனத்துணைநாதர்
தேவி - வாளையங்கண்ணியம்மை

பிடிஎஃப் (PDF) வடிவில் நூல்களைப் பெற உறுப்பினர் / புரவலர் ஆக இணையுங்கள்!
ரூ. 1180/- : 15 வருடம்
ரூ. 590/- : 5 வருடம்
ரூ. 118/- : 6 மாதம்
ரூ. 2000/- செலுத்தி புரவலராக சேர்ந்து உறுப்பினர் சலுகைகளைப் பெறலாம். பின்னர் நீங்கள் விரும்பும் போது கட்டிய பணத்தையும் திரும்பப் பெறலாம்! (குறைந்தது 1 வருடம்)
      

1.124. திருவீழிமிழலை - திருவிராகம்

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1337  அலர்மகள் மலிதர அவனியில் நிகழ்பவர்
       மலர்மலி குழலுமை தனையிடம் மகிழ்பவர்
       நலம்மலி யுருவுடை யவர்நகர் மிகுபுகழ்
       நிலமலி மிழலையை நினையவ லவரே. 1.124.1

1338  இருநில மிதன்மிசை யெழில்பெறும் உருவினர்
       கருமலி தருமிகு புவிமுதல் உலகினில்
       இருளறு மதியினர் இமையவர் தொழுதெழு
       நிருபமன் மிழலையை நினையவ லவரே. 1.124.2

1339  கலைமகள் தலைமகன் இவனென வருபவர்
       அலைமலி தருபுனல் அரவொடு நகுதலை
       இலைமலி யிதழியு மிசைதரு சடையினர்
       நிலைமலி மிழலையை நினையவ லவரே. 1.124.3

1340  மாடமர் சனமகிழ் தருமனம் உடையவர்
       காடமர் கழுதுக ளவைமுழ வொடுமிசை
       பாடலின் நவில்பவர் மிகுதரும் உலகினில்
       நீடமர் மிழலையை நினையவ லவரே. 1.124.4

1341  புகழ்மகள் துணையினர் புரிகுழல் உமைதனை
       இகழ்வுசெய் தவனுடை யெழின்மறை வழிவளர்
       முகமது சிதைதர முனிவுசெய் தவன்மிகு
       நிகழ்தரு மிழலையை நினையவ லவரே. 1.124.5

1342  அன்றினர் அரியென வருபவர் அரிதினில்
       ஒன்றிய திரிபுரம் ஒருநொடி யினிலெரி
       சென்றுகொள் வகைசிறு முறுவல்கொ டொளிபெற
       நின்றவன் மிழலையை நினையவ லவரே. 1.124.6

1343  கரம்பயில் கொடையினர் கடிமல ரயனதொர்
       சிரம்பயில் வறவெறி சிவனுறை செழுநகர்
       வரம்பயில் கலைபல மறைமுறை யறநெறி
       நிரம்பினர் மிழலையை நினையவ லவரே. 1.124.7

1344  ஒருக்கிய வுணர்வினொ டொளிநெறி செலுமவர்
       அரக்கன்நன் மணிமுடி யொருபதும் இருபது
       கரக்கன நெரிதர மலரடி விரல்கொடு
       நெருக்கினன் மிழலையை நினையவ லவரே. 1.124.8

1345  அடியவர் குழுமிட அவனியில் நிகழ்பவர்
       கடிமலர் அயனரி கருதரு வகைதழல்
       வடிவுரு வியல்பினொ டுலகுகள் நிறைதரு
       நெடியவன் மிழலையை நினையவ லவரே. 1.124.9

1346  மன்மத னெனவொளி பெறுமவர் மருதமர்
       வன்மலர் துவருடை யவர்களும் மதியிலர்
       துன்மதி யமணர்கள் தொடர்வரு மிகுபுகழ்
       நின்மலன் மிழலையை நினையவ லவரே. 1.124.10

1347  நித்திலன் மிழலையை நிகரிலி புகலியுள்
       வித்தக மறைமலி தமிழ்விர கனமொழி
       பத்தியில் வருவன பத்திவை பயில்வொடு
       கற்றுவல் லவருல கினிலடி யவரே. 1.124.11

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - வீழியழகர்
தேவி - சுந்தரகுசாம்பிகை

1.125. திருச்சிவபுரம் - திருவிராகம்

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1348  கலைமலி யகலல்குல் அரிவைதன் உருவினன்
       முலைமலி தருதிரு வுருவம துடையவன்
       சிலைமலி மதில்பொதி சிவபுர நகர்தொழ
       இலைநலி வினையிரு மையுமிடர் கெடுமே. 1.125.1

1349  படரொளி சடையினன் விடையினன் மதிலவை
       சுடரெரி கொளுவிய சிவனவன் உறைபதி
       திடலிடு புனல்வயல் சிவபுரம் அடையநம்
       இடர்கெடும் உயர்கதி பெறுவது திடனே. 1.125.2

1350  வரைதிரி தரவர வகடழ லெழவரு
       நுரைதரு கடல்விடம் நுகர்பவன் எழில்திகழ்
       திரைபொரு புனலரி சிலதடை சிவபுரம்
       உரைதரும் அடியவர் உயர்கதி யினரே. 1.125.3

1351  துணிவுடை யவர்சுடு பொடியினர் உடலடு
       பிணியடை விலர்பிற வியுமற விசிறுவர்
       தணிவுடை யவர்பயில் சிவபுரம் மருவிய
       மணிமிட றனதடி இணைதொழு மவரே. 1.125.4

1352  மறையவன் மதியவன் மலையவன் நிலையவன்
       நிறையவன் உமையவள் மகிழ்நடம் நவில்பவன்
       இறையவன் இமையவர் பணிகொடு சிவபுரம்
       உறைவென உடையவன் எமையுடை யவனே. 1.125.5

1353  முதிர்சடை யிளமதி நதிபுனல் பதிவுசெய்
       ததிர்கழல் ஒலிசெய வருநடம் நவில்பவன்
       எதிர்பவர் புரமெய்த இணையிலி யணைபதி
       சதிர்பெறும் உளமுடை யவர்சிவ புரமே. 1.125.6

1354  வடிவுடை மலைமகள் சலமக ளுடனமர்
       பொடிபடும் உழையதள் பொலிதிரு வுருவினன்
       செடிபடு பலிதிரி சிவனுறை சிவபுரம்
       அடைதரும் அடியவர் அருவினை யிலரே. 1.125.7

1355  கரமிரு பதுமுடி யொருபதும் உடையவன்
       உரம்நெரி தரவரை யடர்வுசெய் தவனுறை
       பரனென அடியவர் பணிதரு சிவபுர
       நகரது புகுதல்நம் உயர்கதி யதுவே. 1.125.8

1356  அன்றிய லுருவுகொள் அரியய னெனுமவர்
       சென்றள விடலரி யவனுறை சிவபுரம்
       என்றிரு பொழுதுமுன் வழிபடு மவர்துயர்
       ஒன்றிலர் புகழொடும் உடையரிவ் வுலகே. 1.125.9

1357  புத்தரொ டமணர்கள் அறவுரை புறவுரை
       வித்தக மொழிகில விடையுடை யடிகள்தம்
       இத்தவம் முயல்வுறில் இறைவன சிவபுரம்
       மெய்த்தக வழிபடல் விழுமிய குணமே. 1.125.10

1358  புந்தியர் மறைநவில் புகலிமன் ஞானசம்
       பந்தன தமிழ்கொடு சிவபுர நகருறை
       எந்தையை யுரைசெய்த இசைமொழி பவர்வினை
       சிந்திமு னுறவுயர் கதிபெறு வர்களே. 1.125.11

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - பிரமபுரிநாயகர்
தேவி - பெரியநாயகியம்மை

பிடிஎஃப் (PDF) வடிவில் நூல்களைப் பெற உறுப்பினர் / புரவலர் ஆக இணையுங்கள்!
ரூ. 1180/- : 15 வருடம்
ரூ. 590/- : 5 வருடம்
ரூ. 118/- : 6 மாதம்
ரூ. 2000/- செலுத்தி புரவலராக சேர்ந்து உறுப்பினர் சலுகைகளைப் பெறலாம். பின்னர் நீங்கள் விரும்பும் போது கட்டிய பணத்தையும் திரும்பப் பெறலாம்! (குறைந்தது 1 வருடம்)
      

1.126. திருக்கழுமலம் - திருத்தாளச்சதி

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1359  பந்தத்தால் வந்தெப்பால் பயின்றுநின் றவும்பரப்
       பாலேசேர்வா யேனோர்கான் பயில்கண முனிவர்களுஞ்
       சிந்தித்தே வந்திப்பச் சிலம்பின்மங்கை தன்னொடுஞ்
       சேர்வார்நாள்நாள் நீள்கயிலைத் திகழ்தரு பரிசதெலாஞ்
       சந்தித்தே யிந்தப்பார் சனங்கள்நின்று தங்கணாற்
       தாமேகாணா வாழ்வாரத் தகவுசெய் தவனதிடங்
       கந்தத்தால் எண்டிக்குங் கமழ்ந்திலங்கு சந்தனக்
       காடார்பூவார் சீர்மேவுங் கழுமல வளநகரே. 1.126.1

1360  பிச்சைக்கே யிச்சித்துப் பிசைந்தணிந்த வெண்பொடிப்
       பீடார்நீடார் மாடாரும் பிறைநுதல் அரிவையொடும்
       உச்சத்தால் நச்சிப்போல் தொடர்ந்தடர்ந்த வெங்கணே
       றூராவூரா நீள்வீதிப் பயில்வொடும் ஒலிசெயிசை
       வச்சத்தான் நச்சுச்சேர் வடங்கொள்கொங்கை மங்கைமார்
       வாராநேரே மாலாகும் வசிவல வவனதிடங்
       கச்சத்தான் மெச்சிப்பூக் கலந்திலங்கு வண்டினங்
       காரார்காரார் நீள்சோலைக் கழுமல வளநகரே. 1.126.2

1361  திங்கட்கே தும்பைக்கே திகழ்ந்திலங்கு மத்தையின்
       சேரேசேரே நீராகச் செறிதரு சுரநதியோ
       டங்கைச்சேர் வின்றிக்கே அடைந்துடைந்த வெண்டலைப்
       பாலேமேலே மாலேயப் படர்வுறு மவனிறகும்
       பொங்கப்பேர் நஞ்சைச்சேர் புயங்கமங்கள் கொன்றையின்
       போதார்தாரே தாமேவிப் புரிதரு சடையனிடங்
       கங்கைக்கே யும்பொற்பார் கலந்துவந்த பொன்னியின்
       காலேவாரா மேலேபாய் கழுமல வளநகரே. 1.126.3

1362  அண்டத்தா லெண்டிக்கு மமைந்தடங்கு மண்டலத்
       தாறேவேறே வானாள்வார் அவரவ ரிடமதெலாம்
       மண்டிப்போய் வென்றிப்போர் மலைந்தலைந்த வும்பரும்
       மாறேலாதார் தாமேவும் வலிமிகு புரமெரிய
       முண்டத்தே வெந்திட்டே முடிந்திடிந்த இஞ்சிசூழ்
       மூவாமூதூர் மூதூரா முனிவுசெய் தவனதிடங்
       கண்டிட்டே செஞ்சொற்சேர் கவின்சிறந்த மந்திரக்
       காலேயோவா தார்மேவுங் கழுமல வளநகரே. 1.126.4

1363  திக்கிற்றே வற்றற்றே திகழ்ந்திலங்கு மண்டலச்
       சீறார்வீறார் போரார்தா ரகனுட லவனெதிரே
       புக்கிட்டே வெட்டிட்டே புகைந்தெழுந்த சண்டத்தீப்
       போலேபூநீர் தீகான்மீப் புணர்தரு முயிர்கள்திறஞ்
       சொக்கத்தே நிர்த்தத்தே தொடர்ந்தமங்கை செங்கதத்
       தோடேயாமே மாலோகத் துயர்களை பவனதிடங்
       கைக்கப்போ யுக்கத்தே கனன்றுமிண்டு தண்டலைக்
       காடேயோடா ஊரேசேர் கழுமல வளநகரே. 1.126.5

1364  செற்றிட்டே வெற்றிச்சேர் திகழ்ந்ததும்பி மொய்ம்புறுஞ்
       சேரேவாரா நீள்கோதைத் தெரியிழை பிடியதுவாய்
       ஒற்றைச்சேர் முற்றல்கொம் புடைத்தடக்கை முக்கண்மிக்
       கோவாதேபாய் மாதானத் துறுபுகர் முகஇறையைப்
       பெற்றிட்டே மற்றிப்பார் பெருத்துமிக்க துக்கமும்
       பேராநோய்தா மேயாமைப் பிரிவுசெய் தவனதிடங்
       கற்றிட்டே யெட்டெட்டுக் கலைத்துறைக் கரைச்செலக்
       காணாதாரே சேராமெய்க் கழுமல வளநகரே. 1.126.6

1365  பத்திப்பேர் வித்திட்டே பரந்தஐம் புலன்கள்வாய்ப்
       பாலேபோகா மேகாவா பகையறும் வகைநினையா
       முத்திக்கே விக்கத்தே முடிக்குமுக் குணங்கள்வாய்
       மூடாவூடா நாலந்தக் கரணமும் ஒருநெறியாய்ச்
       சித்திக்கே யுய்த்திட்டுத் திகழ்ந்தமெய்ப் பரம்பொருள்
       சேர்வார்தாமே தானாகச் செயுமவன் உறையுமிடங்
       கத்திட்டோ ர் சட்டங்கங் கலந்திலங்கும் நற்பொருள்
       காலேயோவா தார்மேவுங் கழுமல வளநகரே. 1.126.7

1366  செம்பைச்சேர் இஞ்சிச்சூழ் செறிந்திலங்கு பைம்பொழிற்
       சேரேவாரா வாரீசத் திரையெறி நகரிறைவன்
       இம்பர்க்கே தஞ்செய்திட் டிருந்தரன் பயின்றவெற்
       பேரார்பூநே ரோர்பாதத் தெழில்விரல் அவண்நிறுவிட்
       டம்பொற்பூண் வென்றித்தோள் அழிந்துவந்த னஞ்செய்தாற்
       காரார்கூர்வாள் வாணாளன் றருள்புரி பவனதிடங்
       கம்பத்தார் தும்பித்திண் கவுட்சொரிந்த மும்மதக்
       காரார்சேறார் மாவீதிக் கழுமல வளநகரே. 1.126.8

1367  பன்றிக்கோ லங்கொண்டிப் படித்தடம் பயின்றிடப்
       பானாமால்தா னாமேயப் பறவையி னுருவுகொள
       ஒன்றிட்டே யம்புச்சே ருயர்ந்தபங் கயத்தவ
       னோதானோதான் அஃதுணரா துருவின தடிமுடியுஞ்
       சென்றிட்டே வந்திப்பத் திருக்களங்கொள் பைங்கணின்
       றேசால்வேறோ ராகாரந் தெரிவுசெய் தவனதிடங்
       கன்றுக்கே முன்றிற்கே கலந்திலந் நிறைக்கவுங்
       காலேவாரா மேலேபாய் கழுமல வளநகரே. 1.126.9

1368  தட்டிட்டே முட்டிக்கைத் தடுக்கிடுக்கி நின்றுணாத்
       தாமேபேணா தேநாளுஞ் சமணொடு முழல்பவரும்
       இட்டத்தா லத்தந்தா னிதன்றதென்று நின்றவர்க்
       கேயாமேவா யேதுச்சொல் லிலைமலி மருதம்பூப்
       புட்டத்தே யட்டிட்டுப் புதைக்குமெய்க்கொள் புத்தரும்
       போல்வார்தாமோ ராமேபோய்ப் புணர்வுசெய் தவனதிடங்
       கட்டிக்கால் வெட்டித்தீங் கரும்புதந்த பைம்புனற்
       காலேவாரா மேலேபாய் கழுமல வளநகரே. 1.126.10

1369  கஞ்சத்தேன் உண்டிட்டே களித்துவண்டு சண்பகக்
       கானேதேனே போராருங் கழுமல நகரிறையைத்
       தஞ்சைச்சார் சண்பைக்கோன் சமைத்தநற் கலைத்துறை
       தாமேபோல்வார் தேனேரார் தமிழ்விர கனமொழிகள்
       எஞ்சத்தேய் வின்றிக்கே இமைத்திசைத் தமைத்தகொண்
       டேழேயேழே நாலேமூன் றியலிசை இசையியல்பா
       வஞ்சத்தேய் வின்றிக்கே மனங்கொளப் பயிற்றுவோர்
       மார்பேசேர்வாள் வானோர்சீர் மதிநுதல் மடவரலே. 1.126.11

திருச்சிற்றம்பலம்

கழுமலம் என்பது சீகாழிக்கொருபெயர். இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - பிரமபுரீசர்
தேவி - திருநிலைநாயகி

1.127. சீகாழி - திருஏகபாதம்

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1370  பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான்
       பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான்
       பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான்
       பிரம புரத்துறை பெம்மா னெம்மான். 1.127.1

1371  விண்டலர் பொழிலணி வேணு புரத்தரன்
       விண்டலர் பொழிலணி வேணு புரத்தரன்
       விண்டலர் பொழிலணி வேணு புரத்தரன்
       விண்டலர் பொழிலணி வேணு புரத்தரன். 1.127.2

1372  புண்டரி கத்தவன் மேவிய புகலியே
       புண்டரி கத்தவன் மேவிய புகலியே
       புண்டரி கத்தவன் மேவிய புகலியே
       புண்டரி கத்தவன் மேவிய புகலியே. 1.127.3

1373  விளங்கொளி திகழ்தரு வெங்குரு மேவினன்
       விளங்கொளி திகழ்தரு வெங்குரு மேவினன்
       விளங்கொளி திகழ்தரு வெங்குரு மேவினன்
       விளங்கொளி திகழ்தரு வெங்குரு மேவினன். 1.127.4

1374  சுடர்மணி மாளிகைத் தோணி புரத்தவன்
       சுடர்மணி மாளிகைத் தோணி புரத்தவன்
       சுடர்மணி மாளிகைத் தோணி புரத்தவன்
       சுடர்மணி மாளிகைத் தோணி புரத்தவன். 1.127.5

1375  பூசுரர் சேர்பூந் தராயவன் பொன்னடி
       பூசுரர் சேர்பூந் தராயவன் பொன்னடி
       பூசுரர் சேர்பூந் தராயவன் பொன்னடி
       பூசுரர் சேர்பூந் தராயவன் பொன்னடி. 1.127.6

1376  செருக்குவாய்ப் புடையான் சிரபுர மென்னில்
       செருக்குவாய்ப் புடையான் சிரபுர மென்னில்
       செருக்குவாய்ப் புடையான் சிரபுர மென்னில்
       செருக்குவாய்ப் புடையான் சிரபுர மென்னில். 1.127.7

1377  பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன்
       பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன்
       பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன்
       பொன்னடி மாதவர் சேர்புற வத்தவன். 1.127.8

1378  தசமுக னெறிதர வூன்று சண்பையான்
       தசமுக னெறிதர வூன்று சண்பையான்
       தசமுக னெறிதர வூன்று சண்பையான்
       தசமுக னெறிதர வூன்று சண்பையான். 1.127.9

1379  காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே
       காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே
       காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே
       காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே. 1.127.10

1380  கொச்சையண் ணலைக்கூட கிலாருடன் மூடரே
       கொச்சையண் ணலைக்கூட கிலாருடன் மூடரே
       கொச்சையண் ணலைக்கூட கிலாருடன் மூடரே
       கொச்சையண் ணலைக்கூட கிலாருடன் மூடரே. 1.127.11

1381  கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை
       கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை
       கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை
       கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை. 1.127.12

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - பிரமபுரீசர்
தேவி - திருநிலைநாயகி

பிடிஎஃப் (PDF) வடிவில் நூல்களைப் பெற உறுப்பினர் / புரவலர் ஆக இணையுங்கள்!
ரூ. 1180/- : 15 வருடம்
ரூ. 590/- : 5 வருடம்
ரூ. 118/- : 6 மாதம்
ரூ. 2000/- செலுத்தி புரவலராக சேர்ந்து உறுப்பினர் சலுகைகளைப் பெறலாம். பின்னர் நீங்கள் விரும்பும் போது கட்டிய பணத்தையும் திரும்பப் பெறலாம்! (குறைந்தது 1 வருடம்)
      

1.128. திருவெழுகூற்றிருக்கை

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1382  ஓருரு வாயினை மானாங் காரத்
       தீரியல் பாயொரு விண்முதல் பூதலம்
       ஒன்றிய இருசுடர் உம்பர்கள் பிறவும்
       படைத்தளித் தழிப்பமும் மூர்த்திக ளாயினை
       இருவரோ டொருவ னாகி நின்றனை 05

       ஓரால் நீழல் ஒண்கழல் இரண்டும்
       முப்பொழு தேத்திய நால்வர்க் கொளிநெறி
       காட்டினை நாட்டமூன் றாகக் கோட்டினை
       இருநதி யரவமோ டொருமதி சூடினை
       ஒருதா ளீரயின் மூவிலைச் சூலம் 10

       நாற்கால் மான்மறி ஐந்தலை யரவம்
       ஏந்தினை காய்ந்த நால்வாய் மும்மதத்
       திருகோட் டொருகரி யீடழித் துரித்தனை
       ஒருதனு இருகால் வளைய வாங்கி
       முப்புரத் தோடு நானிலம் அஞ்சக் 15

       கொன்று தலத்துற அவுணரை யறுத்தனை
       ஐம்புலன் நாலாம் அந்தக் கரணம்
       முக்குணம் இருவளி யொருங்கிய வானோர்
       ஏத்த நின்றனை யொருங்கிய மனத்தோ
       டிருபிறப் போர்ந்து முப்பொழுது குறைமுடித்து 20

       நான்மறை யோதி ஐவகை வேள்வி
       அமைத்தா றங்க முதலெழுத் தோதி
       வரன்முறை பயின்றெழு வான்றனை வளர்க்கும்
       பிரமபுரம் பேணினை
       அறுபதம் முரலும் வேணுபுரம் விரும்பினை 25

       இகலிய மைந்துணர் புகலி யமர்ந்தனை
       பொங்குநாற் கடல்சூழ் வெங்குரு விளங்கினை
       பாணிமூ வுலகும் புதையமேல் மிதந்த
       தோணிபுரத் துறைந்தனை தொலையா இருநிதி
       வாய்ந்த பூந்தராய் ஏய்ந்தனை 30

       வரபுர மென்றுணர் சிரபுரத் துறைந்தனை
       ஒருமலை யெடுத்த இருதிறல் அரக்கன்
       விறல்கெடுத் தருளினை புறவம் புரிந்தனை
       முந்நீர்த் துயின்றோன் நான்முகன் அறியாப்
       பண்பொடு நின்றனை சண்பை யமர்ந்தனை 35

       ஐயுறும் அமணரும் அறுவகைத் தேரரும்
       ஊழியும் உணராக் காழி யமர்ந்தனை
       எச்சனே ழிசையோன் கொச்சையை மெச்சினை
       ஆறு பதமும் ஐந்தமர் கல்வியும்
       மறை முதல் நான்கும் 40

       மூன்று காலமுந் தோன்ற நின்றனை
       இருமையின் ஒருமையும் ஒருமையின் பெருமையும்
       மறுவிலா மறையோர்
       கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் கட்டுரை
       கழுமல முதுபதிக் கவுணியன் அறியும் 45

       அனைய தன்மையை யாதலின் நின்னை
       நினைய வல்லவ ரில்லை நீள்நிலத்தே.

திருச்சிற்றம்பலம்

1.129. திருக்கழுமலம்

பண் - மேகராகக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1383  சேவுயருந் திண்கொடியான் திருவடியே
       சரணென்று சிறந்தவன்பால்
       நாவியலும் மங்கையொடு நான்முகன்றான்
       வழிபட்ட நலங்கொள்கோயிற்
       வாவிதொறும் வண்கமலம் முகம்காட்டச்
       செங்குமுதம் வாய்கள்காட்டக்
       காவியிருங் கருங்குவளை கருநெய்தல்
       கண்காட்டுங் கழுமலமே. 1.129.1

1384  பெருந்தடங்கண் செந்துவர்வாய்ப் பீடுடைய
       மலைச்செல்வி பிரியாமேனி
       அருந்தகைய சுண்ணவெண்ணீ றலங்கரித்தான்
       அமரர்தொழ வமருங்கோயில்
       தருந்தடக்கை முத்தழலோர் மனைகள்தொறும்
       இறைவனது தன்மைபாடிக்
       கருந்தடங்கண் ணார்கழல்பந் தம்மானைப்
       பாட்டயருங் கழுமலமே. 1.129.2

1385  அலங்கல்மலி வானவருந் தானவரும்
       அலைகடலைக் கடையப்பூதங்
       கலங்கவெழு கடுவிடமுண் டிருண்டமணி
       கண்டத்தோன் கருதுங்கோயில்
       விலங்கலமர் புயன்மறந்து மீன்சனிபுக்
       கூன்சலிக்குங் காலத்தானுங்
       கலங்கலிலா மனப்பெருவண் கையுடைய
       மெய்யர்வாழ் கழுமலமே. 1.129.3

1386  பாரிதனை நலிந்தமரர் பயமெய்தச்
       சயமெய்தும் பரிசுவெம்மைப்
       போரிசையும் புரமூன்றும் பொன்றவொரு
       சிலைவளைத்தோன் பொருந்துங்கோயில்
       வாரிசைமென் முலைமடவார் மாளிகையின்
       சூளிகைமேல் மகப்பாராட்டக்
       காரிசையும் விசும்பியங்குங் கணங்கேட்டு
       மகிழ்வெய்துங் கழுமலமே. 1.129.4

1387  ஊர்கின்ற அரவமொளி விடுதிங்க
       ளொடுவன்னி மத்தமன்னும்
       நீர்நின்ற கங்கைநகு வெண்டலைசேர்
       செஞ்சடையான் நிகழுங்கோயில்
       ஏர்தங்கி மலர்நிலவி யிசைவெள்ளி
       மலையென்ன நிலவிநின்ற
       கார்வண்டின் கணங்களாற் கவின்பெருகு
       சுதைமாடக் கழுமலமே. 1.129.5

1388  தருஞ்சரதந் தந்தருளென் றடிநினைந்து
       தழலணைந்து தவங்கள்செய்த
       பெருஞ்சதுரர் பெயலர்க்கும் பீடார்தோ
       ழமையளித்த பெருமான்கோயில்
       அரிந்தவய லரவிந்த மதுவுகுப்ப
       அதுகுடித்துக் களித்துவாளை
       கருஞ்சகடம் இளகவளர் கரும்பிரிய
       அகம்பாயுங் கழுமலமே. 1.129.6

1389  புவிமுதலைம் பூதமாய்ப் புலனைந்தாய்
       நிலனைந்தாய்க் கரணம்நான்காய்
       அவையவைசேர் பயனுருவா யல்லவுரு
       வாய்நின்றான் அமருங்கோயில்
       தவமுயல்வோர் மலர்பறிப்பத் தாழவிடு
       கொம்புதைப்பக் கொக்கின்காய்கள்
       கவணெறிகற் போற்சுனையின் கரைசேரப்
       புள்ளிரியுங் கழுமலமே. 1.129.7

1390  அடல்வந்த வானவரை யழித்துலகு
       தெழித்துழலும் அரக்கர்கோமான்
       மிடல்வந்த இருபதுதோள் நெரியவிரல்
       பணிகொண்டோ ன் மேவுங்கோயில்
       நடவந்த உழவரிது நடவொணா
       வகைபரலாய்த் தென்றுதுன்று
       கடல்வந்த சங்கீன்ற முத்துவயற்
       கரைகுவிக்குங் கழுமலமே. 1.129.8

1391  பூமகள்தன் கோனயனும் புள்ளினொடு
       கேழலுரு வாகிப்புக்கிட்
       டாமளவுஞ் சென்றுமுடி யடிகாணா
       வகைநின்றான் அமருங்கோயில்
       பாமருவும் கலைப்புலவோர் பன்மலர்கள்
       கொண்டணிந்து பரிசினாலே
       காமனைகள் பூரித்துக் களிகூர்ந்து
       நின்றேத்துங் கழுமலமே. 1.129.9

1392  குணமின்றிப் புத்தர்களும் பொய்த்தவத்தை
       மெய்த்தவமாய் நின்றுகையில்
       உணல்மருவுஞ் சமணர்களு முணராத
       வகைநின்றான் உறையுங்கோயில்
       மணமருவும் வதுவையொலி விழவினொலி
       யிவையிசைய மண்மேல்தேவர்
       கணமருவும் மறையினொலி கீழ்ப்படுக்க
       மேல்படுக்குங் கழுமலமே. 1.129.10

1393  கற்றவர்கள் பணிந்தேத்துங் கழுமலத்து
       ளீசன்றன் கழல்மேல்நல்லோர்
       நற்றுணையாம் பெருந்தன்மை ஞானசம்
       பந்தன்றான் நயந்துசொன்ன
       சொற்றுணையோ ரைந்தினொடைந் திவைவல்லார்
       தூமலராள் துணைவராகி
       முற்றுலக மதுவாண்டு முக்கணான்
       அடிசேர முயல்கின்றாரே. 1.129.11

திருச்சிற்றம்பலம்

கழுமலம் என்பது சீகாழிக்கொருபெயர். இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - பிரமபுரீசர்
தேவி - திருநிலைநாயகி

பிடிஎஃப் (PDF) வடிவில் நூல்களைப் பெற உறுப்பினர் / புரவலர் ஆக இணையுங்கள்!
ரூ. 1180/- : 15 வருடம்
ரூ. 590/- : 5 வருடம்
ரூ. 118/- : 6 மாதம்
ரூ. 2000/- செலுத்தி புரவலராக சேர்ந்து உறுப்பினர் சலுகைகளைப் பெறலாம். பின்னர் நீங்கள் விரும்பும் போது கட்டிய பணத்தையும் திரும்பப் பெறலாம்! (குறைந்தது 1 வருடம்)
      

1.130. திருவையாறு

பண் - மேகராகக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1394  புலனைந்தும் பொறிகலங்கி நெறிமயங்கி
       அறிவழிந்திட் டைம்மே஧லுந்தி
       அலமந்த போதாக அஞ்சேலென்
       றருள்செய்வான் அமருங்கோயில்
       வலம்வந்த மடவார்கள் நடமாட
       முழவதிர மழையென்றஞ்சிச்
       சிலமந்தி யலமந்து மரமேறி
       முகில்பார்க்குந் திருவையாறே. 1.130.1

1395  விடலேறு படநாகம் அரைக்கசைத்து
       வெற்பரையன் பாவையோடும்
       அடலேறொன் றதுவேறி அஞ்சொலீர்
       பலியென்னு மடிகள்கோயில்
       கடலேறித் திரைமோதிக் காவிரியி
       னுடன்வந்து கங்குல்வைகித்
       திடலேறிச் சுரிசங்கஞ் செழுமுத்தங்
       கீன்றலைக்குந் திருவையாறே. 1.130.2

1396  கங்காளர் கயிலாய மலையாளர்
       கானப்பே ராளர்மங்கை
       பங்காளர் திரிசூலப் படையாளர்
       விடையாளர் பயிலுங்கோயில்
       கொங்காளப் பொழில்நுழைந்து கூர்வாயால்
       இறகுலர்த்திக் கூதல்நீங்கி
       செங்கால்நன் வெண்குருகு பைங்கானல்
       இரைதேருந் திருவையாறே. 1.130.3

1397  ஊன்பாயு முடைதலைக்கொண் டூரூரின்
       பலிக்குழல்வார் உமையாள்பங்கர்
       தான்பாயும் விடையேறுஞ் சங்கரனார்
       தழலுருவர் தங்குங்கோயில்
       மான்பாய வயலருகே மரமேறி
       மந்திபாய் மடுக்கள்தோறுந்
       தேன்பாய மீன்பாய செழுங்கமல
       மொட்டலருந் திருவையாறே. 1.130.4

1398  நீரோடு கூவிளமும் நிலாமதியும்
       வெள்ளெருக்கும் நிறைந்தகொன்றைத்
       தாரோடு தண்கரந்தைச் சடைக்கணிந்த
       தத்துவனார் தங்குங்கோயில்
       காரோடி விசும்பளந்து கடிநாறும்
       பொழிலணைந்த கமழ்தார்வீதித்
       தேரோடும் அரங்கேறிச் சேயிழையார்
       நடம்பயிலுந் திருவையாறே. 1.130.5

1399  வேந்தாகி விண்ணவர்க்கும் மண்ணவர்க்கும்
       நெறிகாட்டும் விகிர்தனாகிப்
       பூந்தாம நறுங்கொன்றை சடைக்கணிந்த
       புண்ணியனார் நண்ணுங்கோயில்
       காந்தார மிசையமைத்துக் காரிகையார்
       பண்பாடக் கவினார்வீதித்
       தேந்தாமென் றரங்கேறிச் சேயிழையார்
       நடமாடுந் திருவையாறே. 1.130.6

1400  நின்றுலா நெடுவிசும்பில் நெருக்கிவரு
       புரமூன்றும் நீள்வாயம்பு
       சென்றுலாம் படிதொட்ட சிலையாளி
       மலையாளி சேருங்கோயில்
       குன்றெலாங் குயில்கூவக் கொழும்பிரச
       மலர்பாய்ந்து வாசமல்கு
       தென்றலா ரடிவருடச் செழுங்கரும்பு
       கண்வளருந் திருவையாறே. 1.130.7

1401  அஞ்சாதே கயிலாய மலையெடுத்த
       அரக்கர்கோன் தலைகள்பத்தும்
       மஞ்சாடு தோள்நெரிய அடர்த்தவனுக்
       கருள்புரிந்த மைந்தர்கோயில்
       இஞ்சாயல் இளந்தெங்கின் பழம்வீழ
       இளமேதி இரிந்தங்கோடிச்
       செஞ்சாலிக் கதிருழக்கிச் செழுங்கமல
       வயல்படியுந் திருவையாறே. 1.130.8

1402  மேலோடி விசும்பணவி வியன்நிலத்தை
       மிகவகழ்ந்து மிக்குநாடும்
       மாலோடு நான்முகனு மறியாத
       வகைநின்றான் மன்னுங்கோயில்
       கோலோடக் கோல்வளையார் கூத்தாடக்
       குவிமுலையார் முகத்தினின்று
       சேலோடச் சிலையாடச் சேயிழையார்
       நடமாடுந் திருவையாறே. 1.130.9

1403  குண்டாடு குற்றுடுக்கைச் சமணரொடு
       சாக்கியருங் குணமொன்றில்லா
       மிண்டாடு மிண்டருரை கேளாதே
       யாளாமின் மேவித்தொண்டீர்
       எண்டோ ளர் முக்கண்ணர் எம்மீசர்
       இறைவரினி தமருங்கோயில்
       செண்டாடு புனல்பொன்னிச் செழுமணிகள்
       வந்தலைக்குந் திருவையாறே. 1.130.10

1404  அன்னமலி பொழில்புடைசூழ் ஐயாற்றெம்
       பெருமானை அந்தண்காழி
       மன்னியசீர் மறைநாவன் வளர்ஞான
       சம்பந்தன் மருவுபாடல்
       இன்னிசையா லிவைபத்தும் இசையுங்கால்
       ஈசனடி யேத்துவார்கள்
       தன்னிசையோ டமருலகில் தவநெறிசென்
       றெய்துவார் தாழாதன்றே. 1.130.11

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - செம்பொன்சோதீசுரர்
தேவி - அறம்வளர்த்தநாயகியம்மைமுதல் திருமுறை : திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14சமகால இலக்கியம்
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
     அலை ஓசை - Unicode - PDF
     கள்வனின் காதலி - Unicode - PDF
     சிவகாமியின் சபதம் - Unicode - PDF
     தியாக பூமி - Unicode - PDF
     பார்த்திபன் கனவு - Unicode - PDF
     பொய்மான் கரடு - Unicode - PDF
     பொன்னியின் செல்வன் - Unicode - PDF
     சோலைமலை இளவரசி - Unicode - PDF
     மோகினித் தீவு - Unicode - PDF
     மகுடபதி - Unicode - PDF
     கல்கியின் சிறுகதைகள் (75) - Unicode
தீபம் நா. பார்த்தசாரதி
     ஆத்மாவின் ராகங்கள் - Unicode - PDF
     கபாடபுரம் - Unicode - PDF
     குறிஞ்சி மலர் - Unicode - PDF
     நெஞ்சக்கனல் - Unicode - PDF
     நெற்றிக் கண் - Unicode - PDF
     பாண்டிமாதேவி - Unicode - PDF
     பிறந்த மண் - Unicode - PDF
     பொன் விலங்கு - Unicode - PDF
     ராணி மங்கம்மாள் - Unicode - PDF
     சமுதாய வீதி - Unicode - PDF
     சத்திய வெள்ளம் - Unicode - PDF
     சாயங்கால மேகங்கள் - Unicode - PDF
     துளசி மாடம் - Unicode - PDF
     வஞ்சிமா நகரம் - Unicode - PDF
     வெற்றி முழக்கம் - Unicode - PDF
     அநுக்கிரகா - Unicode - PDF
     மணிபல்லவம் - Unicode - PDF
     நிசப்த சங்கீதம் - Unicode - PDF
     நித்திலவல்லி - Unicode - PDF
     பட்டுப்பூச்சி - Unicode - PDF
     கற்சுவர்கள் - Unicode - PDF
     சுலபா - Unicode - PDF
     பார்கவி லாபம் தருகிறாள் - Unicode - PDF
     அனிச்ச மலர் - Unicode - PDF
     மூலக் கனல் - Unicode - PDF
     பொய்ம் முகங்கள் - Unicode - PDF
     தலைமுறை இடைவெளி - Unicode
     நா.பார்த்தசாரதியின் சிறுகதைகள் (13) - Unicode
ராஜம் கிருஷ்ணன்
     கரிப்பு மணிகள் - Unicode - PDF
     பாதையில் பதிந்த அடிகள் - Unicode - PDF
     வனதேவியின் மைந்தர்கள் - Unicode - PDF
     வேருக்கு நீர் - Unicode - PDF
     கூட்டுக் குஞ்சுகள் - Unicode
     சேற்றில் மனிதர்கள் - Unicode - PDF
     புதிய சிறகுகள் - Unicode
     பெண் குரல் - Unicode - PDF
     உத்தர காண்டம் - Unicode - PDF
     அலைவாய்க் கரையில் - Unicode
     மாறி மாறிப் பின்னும் - Unicode - PDF
     சுழலில் மிதக்கும் தீபங்கள் - Unicode - PDF
     கோடுகளும் கோலங்களும் - Unicode - PDF
     மாணிக்கக் கங்கை - Unicode
     குறிஞ்சித் தேன் - Unicode - PDF
     ரோஜா இதழ்கள் - Unicode
சு. சமுத்திரம்
     ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி - Unicode - PDF
     ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே - Unicode - PDF
     வாடா மல்லி - Unicode - PDF
     வளர்ப்பு மகள் - Unicode - PDF
     வேரில் பழுத்த பலா - Unicode - PDF
     சாமியாடிகள் - Unicode
     மூட்டம் - Unicode - PDF
     புதிய திரிபுரங்கள் - Unicode - PDF
புதுமைப்பித்தன்
     சிறுகதைகள் (108) - Unicode
     மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதைகள் (57) - Unicode
அறிஞர் அண்ணா
     ரங்கோன் ராதா - Unicode - PDF
     பார்வதி, பி.ஏ. - Unicode - PDF
     வெள்ளை மாளிகையில் - Unicode
     அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் (6) - Unicode
பாரதியார்
     குயில் பாட்டு - Unicode
     கண்ணன் பாட்டு - Unicode
     தேசிய கீதங்கள் - Unicode
பாரதிதாசன்
     இருண்ட வீடு - Unicode
     இளைஞர் இலக்கியம் - Unicode
     அழகின் சிரிப்பு - Unicode
     தமிழியக்கம் - Unicode
     எதிர்பாராத முத்தம் - Unicode
மு.வரதராசனார்
     அகல் விளக்கு - Unicode
     மு.வரதராசனார் சிறுகதைகள் (6) - Unicode
ந.பிச்சமூர்த்தி
     ந.பிச்சமூர்த்தி சிறுகதைகள் (8) - Unicode
லா.ச.ராமாமிருதம்
     அபிதா - Unicode - PDF
சங்கரராம் (டி.எல். நடேசன்)
     மண்ணாசை - Unicode - PDF
தொ.மு.சி. ரகுநாதன்
     பஞ்சும் பசியும் - Unicode
     புயல் - Unicode
விந்தன்
     காதலும் கல்யாணமும் - Unicode - PDF
ஆர். சண்முகசுந்தரம்
     நாகம்மாள் - Unicode - PDF
     பனித்துளி - Unicode - PDF
     பூவும் பிஞ்சும் - Unicode - PDF
     தனி வழி - Unicode - PDF
ரமணிசந்திரன்
சாவி
     ஆப்பிள் பசி - Unicode - PDF
     வாஷிங்டனில் திருமணம் - Unicode - PDF
     விசிறி வாழை - Unicode - PDF
க. நா.சுப்ரமண்யம்
     பொய்த்தேவு - Unicode
     சர்மாவின் உயில் - Unicode
கி.ரா.கோபாலன்
     மாலவல்லியின் தியாகம் - Unicode - PDF
மகாத்மா காந்தி
     சத்திய சோதன - Unicode
ய.லட்சுமிநாராயணன்
     பொன்னகர்ச் செல்வி - Unicode - PDF
பனசை கண்ணபிரான்
     மதுரையை மீட்ட சேதுபதி - Unicode
மாயாவி
     மதுராந்தகியின் காதல் - Unicode - PDF
வ. வேணுகோபாலன்
     மருதியின் காதல் - Unicode
கௌரிராஜன்
     அரசு கட்டில் - Unicode - PDF
     மாமல்ல நாயகன் - Unicode - PDF
என்.தெய்வசிகாமணி
     தெய்வசிகாமணி சிறுகதைகள் - Unicode
கீதா தெய்வசிகாமணி
     சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே - Unicode - PDF
எஸ்.லட்சுமி சுப்பிரமணியம்
     புவன மோகினி - Unicode - PDF
     ஜகம் புகழும் ஜகத்குரு - Unicode
விவேகானந்தர்
     சிகாகோ சொற்பொழிவுகள் - Unicode
கோ.சந்திரசேகரன்
     'அரசு ஊழியர்' என்று ஓர் இனம் - Unicode


பழந்தமிழ் இலக்கியம்
எட்டுத் தொகை
     குறுந்தொகை - Unicode
     பதிற்றுப் பத்து - Unicode
     பரிபாடல் - Unicode
     கலித்தொகை - Unicode
     அகநானூறு - Unicode
     ஐங்குறு நூறு (உரையுடன்) - Unicode
பத்துப்பாட்டு
     திருமுருகு ஆற்றுப்படை - Unicode
     பொருநர் ஆற்றுப்படை - Unicode
     சிறுபாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
     பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
     முல்லைப்பாட்டு - Unicode
     மதுரைக் காஞ்சி - Unicode
     நெடுநல்வாடை - Unicode
     குறிஞ்சிப் பாட்டு - Unicode
     பட்டினப்பாலை - Unicode
     மலைபடுகடாம் - Unicode
பதினெண் கீழ்க்கணக்கு
     இன்னா நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     இனியவை நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     கார் நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     களவழி நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஐந்திணை ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஐந்திணை எழுபது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திணைமொழி ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     கைந்நிலை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திருக்குறள் (உரையுடன்) - Unicode
     நாலடியார் (உரையுடன்) - Unicode
     நான்மணிக்கடிகை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஆசாரக்கோவை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திணைமாலை நூற்றைம்பது (உரையுடன்) - Unicode
     பழமொழி நானூறு (உரையுடன்) - Unicode
     சிறுபஞ்சமூலம் (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     முதுமொழிக்காஞ்சி (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஏலாதி (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திரிகடுகம் (உரையுடன்) - Unicode - PDF
ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்
     சிலப்பதிகாரம் - Unicode
     மணிமேகலை - Unicode
     வளையாபதி - Unicode
     குண்டலகேசி - Unicode
     சீவக சிந்தாமணி - Unicode
ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
     உதயண குமார காவியம் - Unicode
     நாககுமார காவியம் - Unicode
     யசோதர காவியம் - Unicode
வைஷ்ணவ நூல்கள்
     நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் - Unicode
சைவ சித்தாந்தம்
     நால்வர் நான்மணி மாலை - Unicode
     திருவிசைப்பா - Unicode
     திருமந்திரம் - Unicode
     திருவாசகம் - Unicode
     திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - முதல் திருமுறை - Unicode
     திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - இரண்டாம் திருமுறை - Unicode
மெய்கண்ட சாத்திரங்கள்
     திருக்களிற்றுப்படியார் - Unicode
     திருவுந்தியார் - Unicode
     உண்மை விளக்கம் - Unicode
     திருவருட்பயன் - Unicode
     வினா வெண்பா - Unicode
கம்பர்
     கம்பராமாயணம் - Unicode
     ஏரெழுபது - Unicode
     சடகோபர் அந்தாதி - Unicode
     சரஸ்வதி அந்தாதி - Unicode
     சிலையெழுபது - Unicode
     திருக்கை வழக்கம் - Unicode
ஔவையார்
     ஆத்திசூடி - Unicode
     கொன்றை வேந்தன் - Unicode
     மூதுரை - Unicode
     நல்வழி - Unicode
ஸ்ரீ குமரகுருபரர்
     நீதிநெறி விளக்கம் - Unicode
     கந்தர் கலிவெண்பா - Unicode
     சகலகலாவல்லிமாலை - Unicode
திருஞானசம்பந்தர்
     திருக்குற்றாலப்பதிகம் - Unicode
     திருக்குறும்பலாப்பதிகம் - Unicode
திரிகூடராசப்பர்
     திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - Unicode
     திருக்குற்றால மாலை - Unicode
     திருக்குற்றால ஊடல் - Unicode
ரமண மகரிஷி
     அருணாசல அக்ஷரமணமாலை - Unicode
முருக பக்தி நூல்கள்
     கந்தர் அந்தாதி - Unicode
     கந்தர் அலங்காரம் - Unicode
     கந்தர் அனுபூதி - Unicode
     சண்முக கவசம் - Unicode
     திருப்புகழ் - Unicode
     பகை கடிதல் - Unicode
நீதி நூல்கள்
     நன்னெறி - Unicode - PDF
     உலக நீதி - Unicode
     வெற்றி வேற்கை - Unicode
     அறநெறிச்சாரம் - Unicode - PDF
     இரங்கேச வெண்பா - Unicode
     சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா - Unicode
இலக்கண நூல்கள்
     யாப்பருங்கலக் காரிகை - Unicode
உலா நூல்கள்
     மருத வரை உலா - Unicode - PDF
     மூவருலா - Unicode - PDF
குறம் நூல்கள்
     மதுரை மீனாட்சியம்மை குறம் - Unicode - PDF
இரட்டை மணிமாலை நூல்கள்
     மதுரை மீனாட்சியம்மை இரட்டை மணிமாலை - Unicode
பிள்ளைத் தமிழ் நூல்கள்
     மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழ் - Unicode
நான்மணிமாலை நூல்கள்
      திருவாரூர் நான்மணிமாலை - Unicode - PDF
தூது நூல்கள்
     அழகர் கிள்ளைவிடு தூது - Unicode - PDF
     நெஞ்சு விடு தூது - Unicode - PDF
     மதுரைச் சொக்கநாதர் தமிழ் விடு தூது - Unicode - PDF
கோவை நூல்கள்
     சிதம்பர செய்யுட்கோவை - Unicode
     சிதம்பர மும்மணிக்கோவை - Unicode
கலம்பகம் நூல்கள்
     நந்திக் கலம்பகம் - Unicode
     மதுரைக் கலம்பகம் - Unicode
சதகம் நூல்கள்
     அறப்பளீசுர சதகம் - Unicode - PDF
பிற நூல்கள்
     திருப்பாவை - Unicode
     திருவெம்பாவை - Unicode
     திருப்பள்ளியெழுச்சி - Unicode
     கோதை நாய்ச்சியார் தாலாட்டு - Unicode
     முத்தொள்ளாயிரம் - Unicode
     காவடிச் சிந்து - Unicode
     நளவெண்பா - Unicode
ஆன்மீகம்
     தினசரி தியானம் - Unicode
ஒன்றில் ஒன்று
இருப்பு உள்ளது
ரூ.100.00
Buy

நேசிக்கிறேன்...
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

வழி விடுங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

நாகம்மாள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.55.00
Buy

ஞானவியல்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

தமிழ் புதினங்கள் - 1
இருப்பு உள்ளது
ரூ.99.00
Buy
ரூ. 500க்கு மேல் வாங்கினால் அஞ்சல் கட்டணம் இலவசம். ரூ. 500க்கு கீழ் வாங்கும் போது ஒரு நூலுக்கு மட்டும் அஞ்சல் கட்டணம் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.60 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)