சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார்

இயற்றிய

திருவண்ணாமலை தீர்த்தக்கும்மி

சீர்தருஞானச் செழுஞ்சுடராந்திரு
     வண்ணாமலைவல மான்மியம்போல்
தீர்த்தமகிமை வெளியுரைக்கத்திக
     ழானைமுகவன் பதந்துணையே. 1

பூசுரராடி மனங்களிக்கும் சிவ
     பொன்மலைச்சாரும் புனல்மகிமை
பேசுவறுமுகன் றாள்போற்றி - பெரு
     மானிருபாதந் தினந்தொழுவேன். 2

அண்ணாமலைவளர் தீர்த்தமகிமையிங்
     காதியோடந்த மெடுத்துரைக்க
வுண்ணாமுலையாமென் தாயாரருள்படி
     வும்பருமற்றவ ருந்துணையே. 3

பூலோகவாசைத் துறந்தகுரவனாம்
     போதமகாரிஷி கௌதமருஞ்
சாலோகவேத மலைககளர்சன்னதி
     சார்ந்தான்வேள்வி நடத்தவென்றே. 4

அக்கினிமுட்டியே கௌதமருமங்கே
     ஆரணமாரி சொரிகையிலே
தக்கவழகுள வேதியனுந்தணல்
     தன்னில்பிறந்தான் வினாடியிலே. 5


கேம் சேஞ்சர்ஸ்
இருப்பு இல்லை
ரூ.220.00
Buy

போதியின் நிழல்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.225.00
Buy

நந்திகேஸ்வரரின் காமசூத்ரா
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

சுவையான சைவ சமையல் - 1
இருப்பு உள்ளது
ரூ.30.00
Buy

வேதாளம் சொன்ன கதை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.405.00
Buy

இன்னா நாற்பது இனியவை நாற்பது
இருப்பு உள்ளது
ரூ.170.00
Buy

கழிமுகம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

பஷீரின் அறை அத்தனை எளிதில் திறக்கக் கூடியதல்ல
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

குருதி ஆட்டம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
Buy

எனது இந்தியா
இருப்பு உள்ளது
ரூ.585.00
Buy

அம்மா வந்தாள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.205.00
Buy

நாளை நமதே!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.110.00
Buy

உன்னை அறிந்தால் உலகத்தை நீ ஆளலாம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.115.00
Buy

தனிமையின் வீட்டிற்கு நூறு ஜன்னல்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

என் காதல் தேவதையே
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
Buy

தீம்புனல்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.315.00
Buy

கதை முடிவுக்கு வந்துவிட்டீர்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
Buy

கதாவிலாசம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.345.00
Buy

மன்மதக்கலை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
Buy

Think & Grow Rich!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy
பிறந்தவேதி யனைப்பார்த்து - ரிஷி
     பெம்மானண்ணாமலை யீச்சுரனை
துறந்தஞான விழினோக்கிதினம்
     தோத்திரஞ்செய்யெனத் தொண்டளித்தான். 6

பின்னுந்தருப்பைகள் யேழெடுத்துக்கிள்ளி
     போட்டனரக்கினி குண்டமதில்
உன்னிதசெந்திரு போலேழுபெண்க
     ளுதித்தாரோம அழல்நிறம்போல். 7

கண்டந்தமாரிஷி யேதுரைப்பாரிந்த
     கன்னிகைமார்களைத் தான்பார்த்து
அண்டர்பதிக்கி நடனம்புரிந்திட
     ஆக்கினையீந்தார் மகாரிஷியும். 8

இப்படியாதியில் ஜெனகருக்குவேதன்
     செப்பியவாறுபோ லிப்படியோர்
ஒப்புப்புராண முறைப்படிக்கேயின்னம்
     ஓதுவேனிங்கனம் கேள்மனமே. 9

இந்திர தீர்த்தம்

சந்திரன்மேவு முடிக்கடவுள்மலை
     சார்ந்தகிழக்கு முகந்தனிலே
இந்திரதீர்த்த மிருக்கும்பெருமையிங்
     கேதென்றுரைப்பே னதன்மகிமை. 10

இந்திரனாலே சமைத்ததுவாமிரண்
     டேழுலகோரு மதில்தினமும்
வந்தல்லோமூழ்கிப் பவந்துலைத்தாரினி
     வாருங்கலியுக மானிடரே. 11

கூடுந்தைப்பூரண பூசத்திலேயதில்
     குளித்தொருகைச்சல முண்டவதற்கு
நீடுமொருகோடி பிரம்மத்தியுங்கூட
     நீங்குங்கலியுக மானிடரே. 12

அக்கினி தீர்த்தம்

மாமறைபோற்று மருணகிரியெனும்
     மாலைதென்கிழக் காமதிலே
நேமஞ்சேரக்கினி தீர்த்தமுண்டத்துட
     னேர்மையென்சொல்லுவேன் மானிடரே. 13

பங்குனிமாதம் பௌர்ணமிகாலத்தில்
     பாருளஜீவர்க ளாரெனினும்
அங்கனம்சென்று முழுகின்மகுத்துவம்
     ஆரால்விளங்குமோ மானிடரே. 14

மிக்கதவமுனி யெழுவர்கள்பத்தினி
     மார்களைக்கண்டொரு நாளையிலே
அக்கினிதேவன் விரும்பவவன்பெண்டீ
     ரானசுவாகை தெரிந்தனளாம். 15

தன்னுருமாறியக் கன்னியர்போலவே
     தக்கசுகுண வடிவெடுத்து
வன்னிப்புருட னெனுங்கணவன்றனை
     வஞ்சியுங்கூடிக் கலந்தனனே. 16

மன்னுயிர்போல வடிவெடுத்துகற்பு
     மாற்றியபாவ மதைத்துலைக்க
வன்னிதடாகத்தில் மூழ்குமக்காலையில்
     வானவர்நாடு கிடைத்தனவாம். 17

எம தீர்த்தம்

எண்டிசையோரும் வணங்குமண்ணாமலை
     தென்றிசைபக்க மொருபுனலாம்
சண்டனார்தீரமொன் றுண்டதில்மூழ்கிடக்
     கண்டபலன்கேளும் மானிடரே. 18

கார்த்திகைதோரும் பதினாராண்டிலும்
     காரணமாக முழுகினவர்
சீர்பெருதிரேகமே பொன்னிறமாமென
     சித்தர்களின்னமு மூழ்குவராம். 19

முன்னொருகாலத்தில் பிரமாவினாயுதம்
     பட்டுயெமனுடல் குன்றினதால்
யின்னதிமூழ்கியே தீர்த்துக்கொண்டானென்று
     ஏழுலகத்தோரும் மூழ்குவராம். 20

நிருதி தீர்த்தம்

நிருதிமூலை நடுவணையில் நல்ல
     நிருதிதீர்த்தமொன் றுண்டதிலே
கருதிமுழிகினோர் கொண்டமகுத்துவம்
     கட்டுரையாக விளங்கிடுமே. 21

ஜென்மாந்திரப்பகை தான்விலகுங்கொடும்
     சேடனைப்போன்ற விடந்துலையும்
கன்மமெல்லாங்கடல் தான்கடக்கும்பல
     காரணம்சொல்லி முடியாது. 22

வருண தீர்த்தம்

மேலுலகத்தவர் போற்றுமருணையின்
     மேற்கெனுந்திக்கில் வளமிகுந்த
பாலவருணனார் தீர்த்தமுண்டதின்
     பான்மையென்சொல்லுவேன் மானிடரே. 23

நல்லமனுநெரி தன்னுடனேயதில்
     நாளுமுழுகின பேர்களுக்கு
வல்லகிரகங்க ளொன்பதுமேவருத்
     தாதெனவேமறை தாமரையும். 24

இன்னம்நவக்கிரக மொன்பதுவும் - தனக்
     கேற்றதுயர மகலவென்று
பன்னிதினந்தினம் மூழ்குதென்றே - பழ
     மாமறைசொல்லிடும் மானிடரே. 25

வாய்வு தீர்த்தம்

அங்கேயடுத்துள வாய்வுதீர்த்தமதி
     லன்புடன்மூழ்கிடும் பேர்களுக்கு
சங்கடம்யாவுந் துலைந்துஅளவற்ற
     சர்வசவுக்கிய மெய்துவராம். 26

குபேர தீர்த்தம்

டருதிபரவுமண் ணாமலைவடக்கு
     பக்கம்குபேரனார் தீர்த்தமதில்
கருதிமுழுகிடும் பேரிடம்செந்திரு
     கன்னிக்குடியா யிருந்திடுவாள். 27

செல்வச்செருக்கு செழித்திடுமாந் - தினம்
     செய்யுந்தொழிலும் பலித்திடுமாம்
வல்லதுணையும் அடுத்திடுமாம்கடை
     வானோடுகூட பலித்திடுமாம். 28

அசுவனிதேவர் தீர்த்தம்

வடகிழக்கென்னுமீ சானியத்திக்கிலே
     வளம்பெருமஸ்வினி தீர்த்தமதில்
அடுத்துநித்தமும் முழிகிடும்பேர்களி
     னானந்தமென்சொல்வேன் மானிடரே. 29

நீச்சசாதியோ ராயினுமன்னதி
     நித்தமும்சுத்தமாய் மூழ்கிவரில்
யீச்சுரன்றன்கழல் பூணுவதுமன்றி
     யின்னகர்மன்னவ னாய்பிறப்பான். 30

அகஸ்தியர் தீர்த்தம்

இகத்தில்தமிழுக் கொருகுருவாம்பதி
     னெண்பெயர்தங்கட்கு முன்னவராம்
அகத்தியமாமுனி தீர்த்தமகிமையிங்
     கறையக்கேளும் புவியினரே. 31

கன்னியெனும்புரட் டாசிமாதந்தனில்
     காலையிலேதினம் வேலையதாய்
நன்னதிசென்று முழுகிலவர்தமிழ்
     நாவலராவர்காண் மானிடரே. 32

வசிட்டர் தீர்த்தம்

சொல்லுங்குபேரனார் தீர்த்தமருகினில்
     சூழும்வதிஷ்ட மகாமுனியாம்
வல்லவர்தீர்த்தமொன் றுண்டதினுண்மை
     வளப்பமதுகேளும் மானிடரே. 33

கார்த்திருந்தற்பிசி மாதமுழுமையும்
     கங்குலும்காலை முழிகிவரின்
சாஸ்திரம்யாவையும் பிட்சைகொடுக்கும்
     சமர்த்துபலிக்குமே மானிடரே. 34

பாவமுழுதுங் கடல்கடப்பதன்றி
     பாவலர்நாவலர் யாவருக்கும்
காவலனாகும்சமர்த்து கிடைக்குமக்
     கங்கையின்மான்மியம் போல்மனனே. 35

சுப்பிரமணியர் தீர்த்தம்

செங்கைவடிவேலர் சுப்ரமண்யரருள்
     செம்மைப்புனல்சிவ தீர்த்தமதில்
தங்கிமுழுகு மவர்பெருமைச்சொல்லுந்
     தன்மையதென்வச மல்லகண்டீர். 36

வினாயகர் தீர்த்தம்

தானவராதியர் போற்றும்வினாயக
     தற்பரமூர்த்தி புனல்மகிமை
வானவருஞ்சொல்லிக் காணாதெனச்சொல்ல
     வற்பனான்சொல்லிடி லொப்பிடுமோ. 37

வயிரவ தீர்த்தம்

சைவமறைக்கொரு காவலராம்சிவ
     சங்கரனார்திருப் பாலகராம்
வைரவமூர்த்தியின் தீர்த்தமகிமையை
     வையகத்தோர்சொல்வ தல்லகண்டீர். 38

சந்திரசூரிய தேவர் தீர்த்தம்

சந்திரசூரிய ரஷ்டவசுக்களுஞ்
     சத்தகன்னிமுதல் மற்றவரும்
சிந்தைகளித்து முழுகிய தீர்த்தங்கள்
     செப்பவனேகமுண் டப்புறமும். 39

திரு நதி

ஒப்பிடக்கூடா வருணைசிவகிரி
     யோங்கும்வடக்கு திசைதனிலே
செப்பவடங்கா திருநதியென்றொரு
     செல்வநதிகண்டீர் மானிடரே. 40

புண்ணிய நதி

அண்ணலண்ணாமலை மேற்குதிசைதனில்
     அண்டர்களின்னமும் மூழ்கிவரும்
புண்ணியமாநதி தன்பெருமைவிள்ளப்
     புத்தகமாதுக் கதிசயமாம். 41
சேயார் நதி

விண்டநதிக்கு வடதிசைதன்னிலே
     விண்டுவயன்றினம் மூழ்கிவரும்
பண்டுசேயாரருள் பான்மைவிளங்கிட
     பாரதியாளும் மயங்குவளாம். 42

வானாட்டுக்கிடர் செய்தவசுரரை
     வாரிசுவரிட வேல்விடுத்த
சேனாபதிசிவ சுப்பிரமண்ணியர்
     செய்யகூர்வேல்விட் டழைத்ததுவாம். 43

பாலசுப்ரமண்யர் வேல்சுவரியிந்த
     பாருக்குதவிய மாநதியை
சீலமுடன்சே யாரெனப்போற்றியே
     சித்தர்கள்சுத்தித் தவமிருப்பார். 44

சிவகெங்கை

ஈசனார்சன்னதி தன்னிற்சிவகெங்கை
     யென்றொருதெய்வத் திருக்குளமாம்
மாசிமாதந்தனில் மூழ்குமடியவர்
     மாதவராகப் பிறப்பனராம். 45

சிந்தையிலன்னதி யெண்ணிடினுஞ்ஸ்தானம்
     செய்தநற்புண்ணியங் கிட்டுமென்று
அந்தணர்விஞ்சயர் மாமறையுமிந்த
     அண்ணமெல்லாஞ்சொல்லும் மானிடரே. 46

சக்கரை தீர்த்தம்

படியோரடியா யளந்தமகாவிஷ்ணு
     பத்துபிறப்பின் வராகமதில்
முடிவணங்கியிந்த சக்கரைபொய்கையில்
     மூழ்கிவெகுவரம் பெற்றனராம். 47

பிரம தீர்த்தம்

சர்க்கரைப்பொய்கையின் தென்கிழக்கருகே
     சார்ந்தவடபா லொருதிசையில்
மிக்கபிரமனா ருண்டுப்ண்ணதீர்த்த
     மேன்மையென்சொல்லுவேன் மானிடரே. 48

இன்னமனேகமாந் தீர்த்தவிசேடங்க
     ளெண்ணியளவிட நம்மளவோ
சொன்னச்சிவகிரி கண்டவருமினி
     தொல்லைப்பிறவி யெடுப்பதுண்டோ. 49

பச்சைநிறத்தா ளடிபோற்றி - யொரு
     பாகமருணேசன் றாள்போற்றி
இச்செகமன்னன் வல்லாளநருங்குண
     வியற்பைச்சொல்லுவேன் மானிடரே. 50

திருவண்ணாமலை தீர்த்தக்கும்மி முற்றும்
சமகால இலக்கியம்

பிடிஎஃப் (PDF) வடிவில் நூல்களைப் பெற உறுப்பினர் / புரவலர் ஆக இணையுங்கள்!
ரூ. 1180/- : 15 வருடம்
ரூ. 590/- : 5 வருடம்
ரூ. 118/- : 6 மாதம்
ரூ. 2000/- செலுத்தி புரவலராக சேர்ந்து உறுப்பினர் சலுகைகளைப் பெறலாம். பின்னர் நீங்கள் விரும்பும் போது கட்டிய பணத்தையும் திரும்பப் பெறலாம்! (குறைந்தது 1 வருடம்)
      

கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
அலை ஓசை - Unicode - PDF - Buy Book
கள்வனின் காதலி - Unicode - PDF
சிவகாமியின் சபதம் - Unicode - PDF - Buy Book
தியாக பூமி - Unicode - PDF
பார்த்திபன் கனவு - Unicode - PDF
பொய்மான் கரடு - Unicode - PDF
பொன்னியின் செல்வன் - Unicode - PDF
சோலைமலை இளவரசி - Unicode - PDF
மோகினித் தீவு - Unicode - PDF
மகுடபதி - Unicode - PDF
கல்கியின் சிறுகதைகள் (75) - Unicode

தீபம் நா. பார்த்தசாரதி
ஆத்மாவின் ராகங்கள் - Unicode - PDF
கபாடபுரம் - Unicode - PDF
குறிஞ்சி மலர் - Unicode - PDF - Buy Book
நெஞ்சக்கனல் - Unicode - PDF - Buy Book
நெற்றிக் கண் - Unicode - PDF
பாண்டிமாதேவி - Unicode - PDF
பிறந்த மண் - Unicode - PDF - Buy Book
பொன் விலங்கு - Unicode - PDF
ராணி மங்கம்மாள் - Unicode - PDF
சமுதாய வீதி - Unicode - PDF
சத்திய வெள்ளம் - Unicode - PDF
சாயங்கால மேகங்கள் - Unicode - PDF - Buy Book
துளசி மாடம் - Unicode - PDF
வஞ்சிமா நகரம் - Unicode - PDF
வெற்றி முழக்கம் - Unicode - PDF
அநுக்கிரகா - Unicode - PDF
மணிபல்லவம் - Unicode - PDF
நிசப்த சங்கீதம் - Unicode - PDF
நித்திலவல்லி - Unicode - PDF
பட்டுப்பூச்சி - Unicode - PDF
கற்சுவர்கள் - Unicode - PDF - Buy Book
சுலபா - Unicode - PDF
பார்கவி லாபம் தருகிறாள் - Unicode - PDF
அனிச்ச மலர் - Unicode - PDF
மூலக் கனல் - Unicode - PDF
பொய்ம் முகங்கள் - Unicode - PDF
தலைமுறை இடைவெளி - Unicode
நா.பார்த்தசாரதியின் சிறுகதைகள் (13) - Unicode
ராஜம் கிருஷ்ணன்
கரிப்பு மணிகள் - Unicode - PDF - Buy Book
பாதையில் பதிந்த அடிகள் - Unicode - PDF
வனதேவியின் மைந்தர்கள் - Unicode - PDF
வேருக்கு நீர் - Unicode - PDF
கூட்டுக் குஞ்சுகள் - Unicode
சேற்றில் மனிதர்கள் - Unicode - PDF
புதிய சிறகுகள் - Unicode
பெண் குரல் - Unicode - PDF
உத்தர காண்டம் - Unicode - PDF
அலைவாய்க் கரையில் - Unicode
மாறி மாறிப் பின்னும் - Unicode - PDF
சுழலில் மிதக்கும் தீபங்கள் - Unicode - PDF - Buy Book
கோடுகளும் கோலங்களும் - Unicode - PDF
மாணிக்கக் கங்கை - Unicode - PDF
குறிஞ்சித் தேன் - Unicode - PDF
ரோஜா இதழ்கள் - Unicode

சு. சமுத்திரம்
ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி - Unicode - PDF
ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே - Unicode - PDF
வாடா மல்லி - Unicode - PDF
வளர்ப்பு மகள் - Unicode - PDF
வேரில் பழுத்த பலா - Unicode - PDF
சாமியாடிகள் - Unicode
மூட்டம் - Unicode - PDF
புதிய திரிபுரங்கள் - Unicode - PDF

புதுமைப்பித்தன்
சிறுகதைகள் (108) - Unicode
மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதைகள் (57) - Unicode

அறிஞர் அண்ணா
ரங்கோன் ராதா - Unicode - PDF
பார்வதி, பி.ஏ. - Unicode - PDF
வெள்ளை மாளிகையில் - Unicode
அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் (6) - Unicode

பாரதியார்
குயில் பாட்டு - Unicode
கண்ணன் பாட்டு - Unicode
தேசிய கீதங்கள் - Unicode
விநாயகர் நான்மணிமாலை - Unicode - PDF

பாரதிதாசன்
இருண்ட வீடு - Unicode
இளைஞர் இலக்கியம் - Unicode
அழகின் சிரிப்பு - Unicode
தமிழியக்கம் - Unicode
எதிர்பாராத முத்தம் - Unicode

மு.வரதராசனார்
அகல் விளக்கு - Unicode
மு.வரதராசனார் சிறுகதைகள் (6) - Unicode

ந.பிச்சமூர்த்தி
ந.பிச்சமூர்த்தி சிறுகதைகள் (8) - Unicode

லா.ச.ராமாமிருதம்
அபிதா - Unicode - PDF

சங்கரராம் (டி.எல். நடேசன்)
மண்ணாசை - Unicode - PDF
தொ.மு.சி. ரகுநாதன்
பஞ்சும் பசியும் - Unicode
புயல் - Unicode

விந்தன்
காதலும் கல்யாணமும் - Unicode - PDF

ஆர். சண்முகசுந்தரம்
நாகம்மாள் - Unicode - PDF
பனித்துளி - Unicode - PDF
பூவும் பிஞ்சும் - Unicode - PDF
தனி வழி - Unicode - PDF

ரமணிசந்திரன்

சாவி
ஆப்பிள் பசி - Unicode - PDF - Buy Book
வாஷிங்டனில் திருமணம் - Unicode - PDF
விசிறி வாழை - Unicode

க. நா.சுப்ரமண்யம்
பொய்த்தேவு - Unicode
சர்மாவின் உயில் - Unicode

கி.ரா.கோபாலன்
மாலவல்லியின் தியாகம் - Unicode - PDF

மகாத்மா காந்தி
சத்திய சோதன - Unicode

ய.லட்சுமிநாராயணன்
பொன்னகர்ச் செல்வி - Unicode - PDF

பனசை கண்ணபிரான்
மதுரையை மீட்ட சேதுபதி - Unicode

மாயாவி
மதுராந்தகியின் காதல் - Unicode - PDF

வ. வேணுகோபாலன்
மருதியின் காதல் - Unicode

கௌரிராஜன்
அரசு கட்டில் - Unicode - PDF - Buy Book
மாமல்ல நாயகன் - Unicode - PDF

என்.தெய்வசிகாமணி
தெய்வசிகாமணி சிறுகதைகள் - Unicode

கீதா தெய்வசிகாமணி
சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே - Unicode - PDF

எஸ்.லட்சுமி சுப்பிரமணியம்
புவன மோகினி - Unicode - PDF
ஜகம் புகழும் ஜகத்குரு - Unicode

விவேகானந்தர்
சிகாகோ சொற்பொழிவுகள் - Unicode
கோ.சந்திரசேகரன்
'அரசு ஊழியர்' என்று ஓர் இனம் - Unicode

பழந்தமிழ் இலக்கியம்

பிடிஎஃப் (PDF) வடிவில் நூல்களைப் பெற உறுப்பினர் / புரவலர் ஆக இணையுங்கள்!
ரூ. 1180/- : 15 வருடம்
ரூ. 590/- : 5 வருடம்
ரூ. 118/- : 6 மாதம்
ரூ. 2000/- செலுத்தி புரவலராக சேர்ந்து உறுப்பினர் சலுகைகளைப் பெறலாம். பின்னர் நீங்கள் விரும்பும் போது கட்டிய பணத்தையும் திரும்பப் பெறலாம்! (குறைந்தது 1 வருடம்)
      

எட்டுத் தொகை
குறுந்தொகை - Unicode
பதிற்றுப் பத்து - Unicode
பரிபாடல் - Unicode
கலித்தொகை - Unicode
அகநானூறு - Unicode
ஐங்குறு நூறு (உரையுடன்) - Unicode

பத்துப்பாட்டு
திருமுருகு ஆற்றுப்படை - Unicode
பொருநர் ஆற்றுப்படை - Unicode
சிறுபாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
முல்லைப்பாட்டு - Unicode
மதுரைக் காஞ்சி - Unicode
நெடுநல்வாடை - Unicode
குறிஞ்சிப் பாட்டு - Unicode
பட்டினப்பாலை - Unicode
மலைபடுகடாம் - Unicode

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு
இன்னா நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
இனியவை நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
கார் நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
களவழி நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
ஐந்திணை ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
ஐந்திணை எழுபது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
திணைமொழி ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
கைந்நிலை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
திருக்குறள் (உரையுடன்) - Unicode
நாலடியார் (உரையுடன்) - Unicode
நான்மணிக்கடிகை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
ஆசாரக்கோவை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
திணைமாலை நூற்றைம்பது (உரையுடன்) - Unicode
பழமொழி நானூறு (உரையுடன்) - Unicode
சிறுபஞ்சமூலம் (உரையுடன்) - Unicode - PDF
முதுமொழிக்காஞ்சி (உரையுடன்) - Unicode - PDF
ஏலாதி (உரையுடன்) - Unicode - PDF
திரிகடுகம் (உரையுடன்) - Unicode - PDF
ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்
சிலப்பதிகாரம் - Unicode
மணிமேகலை - Unicode
வளையாபதி - Unicode
குண்டலகேசி - Unicode
சீவக சிந்தாமணி - Unicode

ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
உதயண குமார காவியம் - Unicode
நாககுமார காவியம் - Unicode
யசோதர காவியம் - Unicode - PDF

வைஷ்ணவ நூல்கள்
நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் - Unicode
திருப்பதி ஏழுமலை வெண்பா - Unicode - PDF
மனோதிருப்தி - Unicode - PDF
நான் தொழும் தெய்வம் - Unicode - PDF
திருமலை தெரிசனப்பத்து - Unicode - PDF
தென் திருப்பேரை மகரநெடுங் குழைக்காதர் பாமாலை - Unicode - PDF
திருப்பாவை - Unicode - PDF
திருப்பள்ளியெழுச்சி (விஷ்ணு) - Unicode - PDF

சைவ சித்தாந்தம்
நால்வர் நான்மணி மாலை - Unicode
திருவிசைப்பா - Unicode
திருமந்திரம் - Unicode
திருவாசகம் - Unicode
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - முதல் திருமுறை - Unicode
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - இரண்டாம் திருமுறை - Unicode
சொக்கநாத வெண்பா - Unicode - PDF
சொக்கநாத கலித்துறை - Unicode - PDF
போற்றிப் பஃறொடை - Unicode - PDF
திருநெல்லையந்தாதி - Unicode - PDF
கல்லாடம் - Unicode - PDF
திருவெம்பாவை - Unicode - PDF
திருப்பள்ளியெழுச்சி (சிவன்) - Unicode - PDF
திருக்கைலாய ஞான உலா - Unicode - PDF
பிக்ஷாடன நவமணி மாலை - Unicode - PDF
இட்டலிங்க நெடுங்கழிநெடில் - Unicode - PDF
இட்டலிங்க குறுங்கழிநெடில் - Unicode - PDF
மதுரைச் சொக்கநாதருலா - Unicode - PDF
இட்டலிங்க நிரஞ்சன மாலை - Unicode - PDF
இட்டலிங்க கைத்தல மாலை - Unicode - PDF
இட்டலிங்க அபிடேக மாலை - Unicode - PDF
சிவநாம மகிமை - Unicode - PDF
திருவானைக்கா அகிலாண்ட நாயகி மாலை - Unicode - PDF

மெய்கண்ட சாத்திரங்கள்
திருக்களிற்றுப்படியார் - Unicode - PDF
திருவுந்தியார் - Unicode - PDF
உண்மை விளக்கம் - Unicode - PDF
திருவருட்பயன் - Unicode - PDF
வினா வெண்பா - Unicode - PDF
இருபா இருபது - Unicode - PDF
கொடிக்கவி - Unicode - PDF

பண்டார சாத்திரங்கள்
தசகாரியம் (ஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிகர்) - Unicode - PDF
தசகாரியம் (ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி தேசிகர்) - Unicode - PDF
தசகாரியம் (ஸ்ரீ சுவாமிநாத தேசிகர்) - Unicode - PDF

சித்தர் நூல்கள்
குதம்பைச்சித்தர் பாடல் - Unicode - PDF
நெஞ்சொடு புலம்பல் - Unicode - PDF
ஞானம் - 100 - Unicode - PDF
நெஞ்சறி விளக்கம் - Unicode - PDF
பூரண மாலை - Unicode - PDF
முதல்வன் முறையீடு - Unicode - PDF
மெய்ஞ்ஞானப் புலம்பல் - Unicode - PDF
பாம்பாட்டி சித்தர் பாடல் - Unicode - PDF

கம்பர்
கம்பராமாயணம் - Unicode
ஏரெழுபது - Unicode
சடகோபர் அந்தாதி - Unicode
சரஸ்வதி அந்தாதி - Unicode
சிலையெழுபது - Unicode
திருக்கை வழக்கம் - Unicode

ஔவையார்
ஆத்திசூடி - Unicode - PDF
கொன்றை வேந்தன் - Unicode - PDF
மூதுரை - Unicode - PDF
நல்வழி - Unicode - PDF
குறள் மூலம் - Unicode - PDF
விநாயகர் அகவல் - Unicode - PDF

ஸ்ரீ குமரகுருபரர்
நீதிநெறி விளக்கம் - Unicode - PDF
கந்தர் கலிவெண்பா - Unicode - PDF
சகலகலாவல்லிமாலை - Unicode - PDF

திருஞானசம்பந்தர்
திருக்குற்றாலப்பதிகம் - Unicode
திருக்குறும்பலாப்பதிகம் - Unicode

திரிகூடராசப்பர்
திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - Unicode
திருக்குற்றால மாலை - Unicode - PDF
திருக்குற்றால ஊடல் - Unicode - PDF

ரமண மகரிஷி
அருணாசல அக்ஷரமணமாலை - Unicode
முருக பக்தி நூல்கள்
கந்தர் அந்தாதி - Unicode - PDF
கந்தர் அலங்காரம் - Unicode - PDF
கந்தர் அனுபூதி - Unicode - PDF
சண்முக கவசம் - Unicode - PDF
திருப்புகழ் - Unicode
பகை கடிதல் - Unicode - PDF
மயில் விருத்தம் - Unicode - PDF
வேல் விருத்தம் - Unicode - PDF
திருவகுப்பு - Unicode - PDF
சேவல் விருத்தம் - Unicode - PDF

நீதி நூல்கள்
நன்னெறி - Unicode - PDF
உலக நீதி - Unicode - PDF
வெற்றி வேற்கை - Unicode - PDF
அறநெறிச்சாரம் - Unicode - PDF
இரங்கேச வெண்பா - Unicode - PDF
சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா - Unicode - PDF
விவேக சிந்தாமணி - Unicode - PDF
ஆத்திசூடி வெண்பா - Unicode - PDF
நீதி வெண்பா - Unicode - PDF
நன்மதி வெண்பா - Unicode - PDF

இலக்கண நூல்கள்
யாப்பருங்கலக் காரிகை - Unicode
நேமிநாதம் - Unicode - PDF
நவநீதப் பாட்டியல் - Unicode - PDF

நிகண்டு நூல்கள்
சூடாமணி நிகண்டு - Unicode - PDF

உலா நூல்கள்
மருத வரை உலா - Unicode - PDF
மூவருலா - Unicode - PDF
தேவை உலா - Unicode - PDF

குறம் நூல்கள்
மதுரை மீனாட்சியம்மை குறம் - Unicode - PDF

அந்தாதி நூல்கள்
பழமலை அந்தாதி - Unicode - PDF

கும்மி நூல்கள்
திருவண்ணாமலை வல்லாளமகாராஜன் சரித்திரக்கும்மி - Unicode - PDF
திருவண்ணாமலை தீர்த்தக்கும்மி - Unicode - PDF

இரட்டைமணிமாலை நூல்கள்
மதுரை மீனாட்சியம்மை இரட்டைமணிமாலை - Unicode - PDF
தில்லைச் சிவகாமியம்மை இரட்டைமணிமாலை - Unicode - PDF
பழனி இரட்டைமணி மாலை - Unicode - PDF

பிள்ளைத்தமிழ் நூல்கள்
மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் - Unicode
முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத்தமிழ் - Unicode

நான்மணிமாலை நூல்கள்
திருவாரூர் நான்மணிமாலை - Unicode - PDF

தூது நூல்கள்
அழகர் கிள்ளைவிடு தூது - Unicode - PDF
நெஞ்சு விடு தூது - Unicode - PDF
மதுரைச் சொக்கநாதர் தமிழ் விடு தூது - Unicode - PDF
மான் விடு தூது - Unicode - PDF
திருப்பேரூர்ப் பட்டீசர் கண்ணாடி விடுதூது - Unicode - PDF

கோவை நூல்கள்
சிதம்பர செய்யுட்கோவை - Unicode - PDF
சிதம்பர மும்மணிக்கோவை - Unicode - PDF
பண்டார மும்மணிக் கோவை - Unicode - PDF

கலம்பகம் நூல்கள்
நந்திக் கலம்பகம் - Unicode
மதுரைக் கலம்பகம் - Unicode
காசிக் கலம்பகம் - Unicode - PDF

சதகம் நூல்கள்
அறப்பளீசுர சதகம் - Unicode - PDF
கொங்கு மண்டல சதகம் - Unicode - PDF
பாண்டிமண்டலச் சதகம் - Unicode - PDF
சோழ மண்டல சதகம் - Unicode - PDF
குமரேச சதகம் - Unicode - PDF
தண்டலையார் சதகம் - Unicode - PDF

பிற நூல்கள்
கோதை நாய்ச்சியார் தாலாட்டு - Unicode
முத்தொள்ளாயிரம் - Unicode
காவடிச் சிந்து - Unicode
நளவெண்பா - Unicode

ஆன்மீகம்
தினசரி தியானம் - Unicode


வான் மண் பெண்

ஆசிரியர்: ந. வினோத் குமார்
மொழி: தமிழ்
பதிப்பு: 1
ஆண்டு: ஜூலை 2018
பக்கங்கள்: 200
எடை: 250 கிராம்
வகைப்பாடு : பெண்ணியம்
ISBN: 978-81-937667-1-2

இருப்பு உள்ளது

விலை: ரூ. 160.00
தள்ளுபடி விலை: ரூ. 145.00

அஞ்சல் செலவு: ரூ. 40.00
(ரூ. 500க்கும் மேற்பட்ட கொள்முதலுக்கு அஞ்சல் கட்டணம் இல்லை)

நூல் குறிப்பு: உலகம் முழுவதும் வளர்ச்சிக்கான முதல் விதையை ஊன்றியவர்களும் சிறுமை கண்டு சீறியெழுந்தவர்களும் பெண்களே என்கிறார்கள் மானுடவியலாளர்கள். இயற்கையைச் சுரண்டி வாழாமல் அண்டிவாழ வழிநடத்தியவர்களும் பெண்கள்தாம்.

Qty:   

Qty:   

நேரடியாக வாங்க : +91-94440-86888

புத்தகம் 3 - 7 நாளில் அனுப்பப்படும்.வேணு கானம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

மனதின் ஓசை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

வேணு கானம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

என் காதல் தேவதையே
இருப்பு உள்ளது
ரூ.100.00
Buy

வேணு கானம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

ஒன்றில் ஒன்று
இருப்பு உள்ளது
ரூ.100.00
Buy
ரூ. 500க்கு மேல் வாங்கினால் அஞ்சல் கட்டணம் இலவசம். ரூ. 500க்கு கீழ் வாங்கும் போது ஒரு நூலுக்கு மட்டும் அஞ்சல் கட்டணம் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.60 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)