பிடிஎப் வடிவில் நூல்களை பதிவிறக்கம் (Download) செய்ய உறுப்பினர் ஆகுங்கள்!
ரூ.590 (3 வருடம்)   |   ரூ.944 (6 வருடம்)   |   புதிய உறுப்பினர் : K. Gnana Vadivel   |   உறுப்பினர் விவரம்
      
வங்கி விவரம்: A/c Name: Gowtham Web Services Bank: Indian Bank, Nolambur Branch, Chennai Current A/C No: 50480630168   IFSC: IDIB000N152 SWIFT: IDIBINBBPAD
எம் தமிழ் பணி மேலும் சிறக்க நன்கொடை அளிப்பீர்! - நன்கொடையாளர் விவரம்

சிந்நயச் செட்டியார்

இயற்றிய

அருணைச் சிலேடை அந்தாதி வெண்பா மாலை

காப்பு

ஞாலத் தருணை நலிவகற்று நாயகற்குச்
சீலத் தருணை சிலேடை வெண்பா - மாலைசொல
யானை திறை கொண்ட தெனாதிதயக் கார்வரையில்
யானை திறை கொண்ட விபம்.
நூல்

மாகவிஞர் நூன்முகத்தில் வைணீகர் யாழிசையில்
ஆக ரிவரும் அருணையே - நாகர்
மெயிலாய வெற்பினான் மேம்படுதார் வேய்ந்த
கயிலாய வெற்பினான் காப்பு . 1
முப்பொருளிற் றாபதரு மொய்தெருவிற் கந்துகமும்
அப்பிரிய முந்தும் அருணையே - யொப்பரிய
மாதார கத்தன் வயன்றுதித் தாரகத்தன்
கேதார கத்தன் கிரி. 2

சீரங் கனையார் திருக்குஞ் சுரிகுழலும்
ஆரம் பரிக்கும் அருணையே- யீரிரண்
டாரண வாசிய னங்கண வாசியன்
வாரண வாசியன் வாழ்வு . 3

நித்த விரதர் நியதியும் மாதவமும்
அத்த மனத்தாம் அருணையே - பத்தரது
மாச யிலத்தன் மனமாந் தனியிலத்தன்
சீச யிலத்தன் சிலம்பு . 4

தேறு கலைப் பயில்வுந் தேங்குமுயிர் நீங்குநரும்
ஆறுதலை யாக்கும் அருணையே - மாறனடித்
தேக ரணத்தான் செலாத கரணத்தான்
கோக ரணத்தான் குடி . 5


காந்தியைக் கொன்றவர்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.270.00
Buy

வெற்றிக்கொடி கட்டு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.200.00
Buy

வியாபார வியூகங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.230.00
Buy

பொய்த் தேவு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy

100 சிறந்த சிறுகதைகள் (இரண்டு பாகங்கள்)
இருப்பு உள்ளது
ரூ.975.00
Buy

அதே வினாடி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.175.00
Buy

விலங்குப் பண்ணை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.95.00
Buy

கேம் சேஞ்சர்ஸ்
இருப்பு இல்லை
ரூ.240.00
Buy

இது தெரியாமப் போச்சே!
இருப்பு இல்லை
ரூ.210.00
Buy

இறையுதிர் காடு
இருப்பு இல்லை
ரூ.1400.00
Buy

உறுபசி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.170.00
Buy

ஆரோக்கியமே அடித்தளம்!
இருப்பு இல்லை
ரூ.180.00
Buy

இலக்குகள்!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.265.00
Buy

உப பாண்டவம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.365.00
Buy

உட்பொருள் அறிவோம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy

சிவப்பு மச்சம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.225.00
Buy

காலத்தின் வாசனை!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.145.00
Buy

பங்குச் சந்தை - தெரிந்ததும், தெரியாததும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

உலகத்துச் சிறந்த நாவல்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy

தமிழரின் மதங்கள்
இருப்பு இல்லை
ரூ.200.00
Buy
தீத்தொழிலி னின்று சிவாகமமுங் கான்யாறும்
ஆத்தி கரைத்தீர்க்கும் அருணையே - மூத்தமக
னாங்கானை மாடத்தா னாகட்பெற் றூர்ந்தபெம்மான்
றூங்கானை மாடத்தான் றோய்வு . 6

மேதகுகல் லூரிகளின் மெய்யுணர்ந்தார் பொய்யுடம்பில்
ஆதரங் கூரா அருணையே - மோதகழி
நீடலை யாற்றிருந்தார் நில்லாமே யோட்டேடுக்குங்
கூடலை யாற்றிருந்தார் குன்று. 7

மேவாப் பெய் யென்றஞ்சி வேந்துமுரு விற்சுரரும்
ஆவா கணிமே வருணையே - யேவாய்
நதிணகத் தலத்தா னகுகைத் தலத்தா
னதிகைத் தலத்தான னகம். 8

வேக வமர்க்களமு மேலோ ரவைக்களமும்
ஆகமங்க ணாடும் அருணையே - யாக
கருத்தா சலமுற்றான் காதலன்பர் தம்பால்
விருத்தா சலமுற்றான் வீடு . 9

ஒற்றரொன்னா ரூரி லொருவெள்ளம் யூபத்தில்
அற்ற மறியும் அருணையே- தெற்றலுற்ற
வேணி குழியான் வியோ மகங்கை பாய்ந்துமன்று
மாணி குழியான் மனை . 10

காமருப டப்பைகளிற் கார்குலங்கள் சீர்க்கிடங்கில்
ஆமலக மாரும் அருணையே - சாமத்தை
மெச்சியே கம்பத்தான் மேலொழித்த கம்பத்தான்
கச்சியே கம்பத்தான் காப்பு . 11
சாற்றுமட வார்வயிறுஞ் சார்ந்தவரைத் தேர்ந்தவரும்
ஆற்றுப் படுக்கும் அருணையே - கூற்று
வருமேற் றளியார் வதைப்பரவ ராய
திருமேற் றளியார் சிலம்பு. 12

உத்தமகு லச்சேயு மொண்குமுதப் பூந்தடமும்
அத்துவரி நேரும் அருணையே - பத்தர்
சினேகதங் காவதத்தார் தேவனென்பார்க் காக்கு
மனேகதங் காவதத்தா ரார்பு. 13

மாதரெழிற் செய்குன்றும் வாயிலின் கண்வேரமுஞ்செய்
யாதவரை யேய்க்கும் அருணையே - யேதங்
குறிக்காரைக் காட்டான் கொடுங் காலனுக்கு
நெறிக்காரைக் காட்டா னிலம் . 14

முத்தருள நிந்தனைக்கு மொய்குழலார் நீள்விழிக்கும்
அத்தியந்த மாறும் அருணையே - சத்தி
கரங்கணின்முட் டத்தான் கருளுலகுக் காக்குங்
குரங்கணின்முட் டத்தான் குடி. 15

மங்குலொலி யாலளையின் மண்புரப்பார் திண்புயத்தில்
அங்கதம லங்கும் அருணையே - கங்குலிற்றீஞ்
சொற்கோல மாதேவன் றொண்டனை முயங்குகென்ற
விற்கோல மாதேவன் வீடு . 16

பற்கல் வரநதியும் பண்பிகவாச் சாற்றோரும்
அற்பரவைக் கோடும் அருணையே - பொற்பக்
கருவாலங் காட்டினான் கண்டமட்டுந் துய்த்துத்
திருவாலங் காட்டினான் சேர்பு. 17

கொம்பனையார் நம்புகற்பில் கோயிலின்றி வீற்றிடத்தில்
அம்ப லமலா அருணையே -யும்பருய்ய
உண்பாக்க மைந்தனுசி தநஞ்சு முண்டமைந்தன்
வெண்பாக்க மைந்தன் விருப்பு. 18

காட்டிற் கடுந்தரக்குங் கண்ணார் கவினரங்கும்
ஆட்டைக் கலக்கம் அருணையே - கேட்டெழும்பூ
பாளத் திநகரன் பன்மாந் தினகரன்
காளத் திநகரன் காப்பு. 19

இல்லவர்க்கு வள்ளியோ ரீகையுமா னார்கதுப்பும்
அல்லகண்ட மாற்றும் அருணையே - நல்லமுது
நீதி புரியார் நினைத்த படியுரியா
ராதி புரியா ரகம் . 20

போற்றலர்கண் றேண்ணவரும் பொற்புணையை நீவாரும்
ஆற்றலைத்து கைக்கும் அருணையே - யேற்ற
புலிதாய வாசன் புலிதாய வாசன்
வலிதாய வாசன் மனை 21

மேயோர்க்குச் சத்திரமும் வேழக்கு மீளிகளும்
ஆயோ தனமூட் டருணையே - தீயோர்
திடமுல்லை வாயிலார் சிந்தைபலி கொண்ட
வடமுல்லை வாயிலார் வாழ்வு. 22

பூவையர்தோள் புல்லினரும் போர்க்களத்திற் பேய்க்கணமும்
ஆவலங் கொட்டும் அருணையே - தாவி
வருவிடைச்சு ரத்தன் மதுக்குழலி பாகன்
றிருவிடைச்சு ரத்தன் சிலம்பு. 23

சேண்டொடவேள் கோட்டத்திற் றேனிசை கேட்டீர்ம்பொழிலில்
ஆண்டலை யசைக்கும் அருணையே - வேண்டுநரை
நோத கிரியா னுவலருஞ்சீ ரங்கிரியான்
வேத கிரியான் விருப்பு. 24

கார்க்கு நிகர் தடக்கைக் காவலருங் காவலரும்
ஆர்க்கு மளிகூர் அருணையே - போர்க்குநவை
யிச்சிறுபாக் கத்தன் பிலிக்கு மிரங்கியரு
ளச்சிறுபாக் கத்த னகம். 25

பாயகலை நுண்பொருளைப் பாலருநி யாசிகளும்
ஆயத் தியங்கா அருணையே - மாயன்
றுருவக் கரையான் றெழார்க்குக் கரையான்
றிருவக் கரையான் சிலம்பு . 26

வேய்ந்தபுகழ் நாற்சாதி மேவகத்துங் காவகத்தும்
ஆந்தருமஞ் சாரும் அருணையே - காந்தள்
பொரும்பைமா காளத்தார் பூண்டு களிக்கு
மிரும்பைமா காளத்தா ரில் . 27

தக்கவர்சார் மற்றையருஞ் சால்பரத்தி மார்கலனும்
அக்கதை யேற்கும் அருணையே - பிக்கை
யுணாவிற் கலந்தா னுடைதலைக லந்தா
னணாவில் கலந்தா னகர். 28

தாவற்றோர் தாழ்ந்தாரைத் தையலர்கால் சஞ்சலத்தை
ஆவத்துக் காக்கும் அருணையே - தேவியொடு
கொஞ்சமாக் கூடலான் கொஞ்சியங்ஙன் கூடலான்
வெஞ்சமாக் கூடலான் வீடு 29

வாரா வருந்தவர்க்கு மைந்தருமின் னார்விழியும்
ஆரா தநஞ்செய் அருணையே - போராற்றி
யாண்டிக் கொடுமுடியா னாய்முடிய வேளைவென்ற
பாண்டிக் கொடுமுடியான் பற்று. 30

நம்பினார்க்குச் சித்தியொரு நாலிரண்டு மீராறும்
அம்பிகைவ ழங்கும் அருணையே - வெம்பியெழு
நஞ்சைக் களத்தா னராயணன்கா னாக்களத்தா
னஞ்சைக் களத்தா னகம் 31

மையுண்கண்ணார் நுசுப்பும் வண்டலையுந் தண்டலையும்
ஐயம் புகுக்கும் அருணையே - வையைமண்முன்
கல்லைச் சிற்றம்பலத்தன் கௌரியெச் சிற்றம்பலத்தன்
றில்லைச் சிற்றம்பலத்தன் சேர்பு 32

வாக்கியத் தான்றோரு மாலை யினைஞருஞ்சை
யாக்கிரக மண்ணும் அருணையே - நோக்கி
னுருக்கழிப் பாலையா னுற்றிடப்பு ரிந்த
திருக்கழிப் பாலையான் சேர்பு. 33

பூசா கிரியைகளைப் புங்கவர்துன் னாரைமன்னர்
ஆசாரத் தாக்கும் அருணையே - மாசா
மவேதகா னத்தான் வழுத்தலர்கா னத்தான்
சுவேதகா னத்தான் றொடர்பு. 34

செவ்வியோர் நெஞ்சிற் சிறப்புறா வீதிகளில்
அவ்வியமு ழக்கும் அருணையே - தெவ்வை
யுழுமலவி ருப்பா னுளத்தகவி ருப்பான்
கழுமலவி ருப்பான் கலப்பு . 35

தீனமைந்தர் மொய்ம்பாற் றெருவுதொரு மங்கலத்தால்
ஆனகந்தி ளைக்கும் அருணையே - நானத்
தொடைமுடி வள்ளல் சுரிகுழலாள் பங்கன்
கடைமுடி வள்ளல் கலப்பு . 36

மன்னியவேழ் மஞ்சினொடு மால்வரையு மாண்டவரும்
அன்னியமஞ் சாடும் அருணையே - துன்னுபிலம்
விண்ணிப் படிக்கரையன் வெம்பவவே லைக்கரையன்
மண்ணிப் படிக்கரையன் வாழ்வு . 37

கங்கணக ரத்தியர்கண் கண்டாருங் கைரவமும்
அங்கணம் பூக்கும் அருணையே - தங்கண்
விருப்பனந் தாளார் விரவரிய தாளார்
திருப்பனந் தாளார் சிலம்பு . 38

சோதித் தருவுந் துரிய நிலையினரும்
ஆதித் தனைத்தே றருணையே - வேதியர்க
ளோம்பழ னத்தினா ணொண்பழ நத்தினான்
பூம்பழ னத்தினான் பூ. 39

பூமாண் பொழிலிற் புறவத்தில் வேங்கையால்
ஆமா விரியும் அருணையே - சாமாந்தர்
மையாற்றி னையன் மறுத்தஞ்ச லென்றருள்செ
யையாற்றி னைய னகம். 40

தப்பருநீள் காவுந் தளிதொறும்வி நாயகரும்
அப்ப மிசையும் அருணையே - யொப்புயர்வின்
மெய்த்தான மாட்சியான் மேவாத மாட்சியா
னெய்த்தான மாட்சியா னேர்வு. 41

பேசுபுல வோர்மனைப்புன் பேதையரும் வாவிகளும்
ஆசிரியம் பாடும் அருணையே - நேச
மருவானைக் காவான் மருந்தெனக் காவான்
றிருவானைக் காவான் சிலம்பு. 42

இம்மையொடு ஞானியரு மேற்பாருக் கீவாரும்
அம்மை கடுக்கும் அருணையே - யெம்மையாள்
மைஞ்ஞீலி யத்தன் மழுமா னணியத்தன்
பைஞ்ஞீலி யத்தன் பதி. 43

மாசறக்கற் றோர்வாக்கின் மாதரார் பார்வைகளின்
ஆசு கமழும் அருணையே - தேசுடையைந்
தேச்சிலாச்சி ராமமத்தா ரீர்ஞ்சடையா யென்னவருள்
பாச்சிலாச்சி ராமத்தார் பற்று . 44

காசினதி தோய்ந்தவர்க்குங் காரிகையார் தோய்ந்தவர்க்கும்
ஆசை யகற்றும் அருணையே - பேசளவி
னாட்போக்கி யம்மா னளித்தான் றேடும்மம்மான்
வாட்போக்கி யம்மான் மனை. 45

மெத்துகுணத் தார்முனிவும் வேண்ட லர்கண்
மாரதரும் அத்திரமேவும் அருணையே - துத்தி
யராப்பள்ளிக் கண்வளர்வா னம்புயத்தான் போற்றச்
சிராப்பள்ளிக் கண்வளர்வான் சேர்பு. 46

மந்திரிகள் வேறிசைந்த மந்திரத்திற் பொய்கைகளில்
அந்தரங்கஞ் சூழும் அருணையே - நந்த
மடுங்கள வண்ணலா ராசையற்றாற்க் குற்றார்
நெடுங்கள வண்ணலார் நேர்வு. 47

நாயகருடன் சென்ற நல்லாரை வேய்ங் குழலை
ஆயர் குறிக்கும் அருணையே - நேயந்தஞ்
சாந்துருத் திக்கண்ணார் தாமுணர்சோ திக்கண்ணார்
பூந்துருத் திக்கண்ணார் பூ. 48

செம்பவள வாய்ச்சியர்கள் சிற்றிடைக்குங் கட்கடைக்கும்
அம்பர மழுங்கும் அருணையே - தம்புகழ்ச்சிப்
பாற்றுத் துறையார் பவமகலப் பாராத
சோற்றுத் துறையார் தொடர்பு. 49

தேடவருங் கேயமுந் தீர்ந்தொருவா றாற்றுநரும்
ஆடவரைக் கண்ணும் அருணையே - சாடுவிட
முன்குடித் திட்டையன் முன்னோர்க்காத் திட்டையன்
றென்குடித் திட்டையன் சேர்பு . 50

மல்கலரிற் றேனைவண்டும் வாளரவும் புன்மாதர்
அல்குலைத் தூற்றும் அருணையே - பல்கலைதேர்ந்
துள்ளமங்கை யுள்ளா ருணர்விற் புணர்வரியார்
புள்ளமங்கை யுற்றார் புரம் . 51

புங்கவர்கள் பூசனையைப் பூதவேள் விச்சமித்தை
அங்கி கரிக்கும் அருணையே - திங்களணி
நக்கரப் பள்ளியார் நான்முகிலை வேணிவைத்த
சக்கரப் பள்ளியார் சார்பு . 52

கண்டுமொழி யார்மருங்குங் காப்பமைந்த நீண்மதிலும்
அண்டந் தரிக்கும் அருணையே- மண்டுபவ
வேலைத் துறையான் விழாமே யெடுத்தாண்ட
பாலைத் துறையான் பதி. 53

தம்மிலமின் னார்மனையிற் சத்திநிபா தத்தருள்ளில்
அம்மனை யாடும் அருணையே - தம்மிடத்துப்
பத்திமுற் றத்திருப்பான் பாவியர்கள் பாழ்மனத்தைச்
சத்திமுற் றத்திருப்பான் சார்பு. 54

சுத்தமறைக் கந்தணருந் துன்றுகல்லில் வாணிபரும்
அத்த முரைக்கும் அருணையே - சித்தசற்சொல்
கட்டீச் சரத்தான் கருத்திற் கசோசரத்தான்
பட்டீச் சரத்தான் பதி. 55

சந்ததந்தொ ழும்பரன்புந் தாயாரை நந்தனரும்
அந்தரியா கத்தாழ் அருணையே - முந்த
நலஞ்சுழிச் சம்பு நடைத்துரகம் விற்ற
வலஞ்சுழிச் சம்பு மனை. 56

போகுயர்காப் பூந்துணரும் புக்கறியாக் காலனெஞ்சும்
ஆகுல மேயும் அருணையே - யோகை
நடமூக் ககத்தார் நணுக வெளியார்
குடமூக் ககத்தார் குடி. 57

தாரிளைஞர் மார்பகமுஞ் சைவவிபூ திப்பொலி
ஆர மணக்கும் அருணையே - மாரனெய்த
வில்லம் புணர்ந்தான் விழித்தவனைக் கண்டிலா
னல்லம் புணர்ந்தா னகர். 58

தேநந்து செய்யிற் சிவஞா னியருளத்தில்
ஆநந்த மண்டும் அருணையே - தாநவனும்
வேழம்ப மாதரித்தான் வெண்பொடியும் மாதரித்தான்
கோழம்ப மாதரித்தான் குன்று . 59

பெண்மைமிக்கார் கண்ணும் பிறங்கு பொன்னாட்டிற் பரியும்
அண்மைய வாவும் அருணையே- வண்ம
நிறைசை யமலர் நெடுநீர்கொண் டான்றாழ்
துறைசை யமலர் தொடர்பு. 60

மாசில் சுளையினறா வார்கனியை வண்மையரை
ஆசினிதந் தீண்டும் அருணையே - மாசுணத்த
கேயூர வாகரன் கேடிலருட் சாகரன்
மாயூர வாகரன் வாழ்வு . 61

தொக்கவடி யார்மனமுந் தூயதுரு நீற்றுடம்பும்
அக்கவட மல்கும் அருணையே - மிக்கவரா
லெள்ளாறு வந்தா ரிழிகுழிபு கச்சிவந்தார்
நள்ளாறு வந்தார் நகர். 62

ஏரியுறீஇ நீரை யெழுபுயலும் விப்பிரரும்
ஆரியமு கக்கும் அருணையே - பேரியம்பி
யும்பர்மா காள னுவந்தூது மாகாள
னம்பர்மா காள னகம் . 63

எஞ்சுதலில் வேட்டத் திறைவருஞ்சை வக்குழுவும்
அஞ்சுமா னூக்கும் அருணையே - நெஞ்சி
னலதைப் பதியார் நணுகாப் பதியார்
திலதைப் பதியார் சிலம்பு . 64

மாண்டவெழிற் கன்னிமட வாரு மடிமைகளும்
ஆண்டவரை நாடும் அருணையே - நீண்ட
வுருப்பாய் புரத்தா னுமைசேர் புரத்தான்
றிருப்பாம் புரத்தான் சிலம்பு .65

வேலைதோ றன்பினரு மிக்க சுவைக்கரும்பும்
ஆலைய ருமரும் அருணையே - பாலுருவத்
தாழி மிழலையா னம்பகங்கொண் டாழிநல்கு
வீழி மிழலையான் வீடு . 66

சாகாதி யைக்கரியுந் தாம்பரித்தே ரைக்கிரியும்
ஆகார மொக்கும் அருணையே - மோகப்
பெருக லுடையார் பெறாத்தோ லுடையார்
மருக லுடையார் மனை. 67

காண்டகுகி ழாரிலிளங் காலுமெய்யைத் தாபதரும்
ஆண்டுபல வாட்டும் அருணையே - யீண்டுவையை
நீத்தமங்கை யார்வா னிகழ்த்து குறட்களித் தான்
சாத்தமங்கை யார்வான் றலம். 68

கல்லிதய நல்லார் கருங்குழலுஞ் செவ்வாயும்
அல்லி குவிக்கும் அருணையே - மல்லிரித்த
வாகைக்கா ரோணத்தான் மாலுநிரு வாணத்தா
னாகைக்கா ரோணத்தா னாடு. 69

சேமவெண்ணீ றக்குநருஞ் சிற்பரந் தேர்ந்தாருளமு
ஆமய மாயும் அருணையே - வாமத்
தமலா லயத்தா னகநி லயத்தான்
கமலா லயத்தான் கலப்பு . 70

பார்வருமா யுள்வேத பண்டிதரு நீத்தாரும்
ஆர்வ மொழியும் அருணையே - கார்வல்
லிரவையுண் மண்டளியா ரீர்ங்கோதை பாகர்
பரவையுண் மண்டளியார் பற்று. 71

சீலத்தின் வேந்தர் திருப்பவனி யிற்பொழிலில்
ஆலத்தி சுற்றும் அருணையே - சால
வளம ரமருவா ரன்றெயின்மூன் றட்டார்
விளம ரமருவார் வீடு. 72

தீரவுயர் சோலைகளிற் றேசிகர்தம் பொன்மனையில்
ஆரவிட்ட மாட்டும் அருணையே - யேர
மரவீர மாநகரன் மாயமதி லெய்த
கரவீர மாநகரன் காப்பு. 73
கச்சுவிடா தாய்க்குலமுங் கற்பத்தால் யோகிகளும்
அச்சுதனைப் போற்றும் அருணையே - நச்சி
தலையாலங் காட்டா ரருச்சியார்க் கெட்டாத்
தலையாலங் காட்டார் தலம் . 74

விற்பனர்வாய்ச் சொற்பொருளு மெய்யடியார் கண்ணிணையும்
அற்புத மடுக்கும் அருணையே - வெற்பின்
மடவாயி னம்பன் மணிநகைகாட் டென்னுங்
குடவாயி னம்பன் குடி . 75

கோலமக ளீர்விழியாற் கோங்கு விரிநிழலால்
ஆலமர மானும் அருணையே - கால
விரிதிநிய மத்தா னெமைத் தொழுவார்த் தீர்ந்தென்
பரிதிநிய மத்தான் பதி . 76

திண்டடந் தோட்காவலருஞ் சேதாவின் சிஃறுயரும்
அண்டரண்ட மாளும் அருணையே - தொண்டராய்
மற்றோம மன்னன் மறுத்தடைந்தாரைப் புரக்குஞ்
சிற்றேம மன்னன் சிலம்பு . 77

பூதரநேர் போதகமும் பொன்றாக் கொடை முரசும்
ஆதரிக்க வேங்கும் அருணையே - வேதன்
மருவுசாத் தாநத்தன் வாஞ்சாதா நத்தன்
றிருவுசாத் தாநந்தன் சேர்பு . 78

சாடமரில் யானைகளுஞ் சால்வினைப் பொற்கம்மியரும்
ஆடகமு ருக்கும் அருணையே - தோட
மடும்பா வனத்தா னழல்போல் வனத்தா
னிடும்பா வனத்தா னிடம் . 79

வாம்பரியோ டுந்தெருவின் மைந்தருந்தேனைச் சுரும்பும்
ஆம்பல்வாய்த் துய்க்கும் அருணையே - வேம்பன்
றருக்கடிக்கு ளத்தான் றழற்கடிக்கு ளத்தான்
றிருக்கடிக்கு ளத்தான் சிலம்பு . 80

விஞ்சுற்ற தந்நிழன்மேல் வேழமுமே தக்காரும்
அஞ்சக் கரமோ தருணையோ - கஞ்சனுயிர்
வீட்டியத் தான்குடியான் வெய்யவிட மல்லவற்றை
நாட்டியத் தான்குடியா னாடு. 81

ஊக்கமுளார் யாரு முறுகொலையை நுண்ணறிவும்
ஆக்கத் தடுக்கும் அருணையே - பூக்கும்
பெருவலிவ லத்தான் பிரியாவ லத்தான்
றிருவலிவ லத்தான் சிலம்பு . 82

கத்திதீர் கானகத்திற் கற்றவர்செய் காவியத்தில்
அத்தியா யஞ்சேர் அருணையே - பத்திமரீஇ
மைச்சின மாண்டார் மனநச் சினமாண்டார்
கைச்சின மாண்டார் கலப்பு . 83

யாகமனு விண்ணவரை யேற்றத்தார் சீற்றத்தை
ஆகருட ணிக்கும் அருணையே - நாகத்து
மின்றிருவாய் மூரன் மெலவரும்ப நோக்கிமகிழ்
தென்றிருவாய் மூரன் சிலம்பு . 84

மங்கையர்கள் கொங்கையிலும் வான்றுறவர் செங்கையிலும்
அங்கசனம் பெய்யும் அருணையே - நங்கைதும்பைப்
போதா ரணியத்தன் பொன்முடி வளைத்த பிரான்
வேதா ரணியத்தன் வீடு . 85

பம்பிசைக் காரளியும் பஃறொடையைக் காளையரும்
அம்புயத்தி லார்க்கும் அருணையே- யெம்பாற்
றவாதசாந் தத்தான் றகித்தசாந் தத்தான்
றுவாதசாந் தத்தான் றொடர்பு . 86

துச்சரிகட் கான்றோருந் தோகையன்னார் கந்தரமும்
அச்சங் கவிக்கும் அருணையே - நிச்சன்
மனவாயி லுள்ளார் மதிவெறுத் தென்னுள்ளார்
புனவாயி லுள்ளார் புரம் . 87

கஞ்ச முகத்தியர்கள் கையின் மலர்த்தடத்தில்
அஞ்சங் குலாவும் அருணையே - விஞ்சுபய
மற்றால மேயா ரமுதாக்கித் தாமேயார்
குற்றால மேயார் குடி. 88

மின்னனையார் மென்னடைக்கு மேவு மதிதியர்க்கும்
அன்ன மருளும் அருணையே - தன்ம
வுருவாப்ப னூரா னுடையான் சடையான்
றிருவாப்ப னூரான் சிலம்பு. 89

சிந்தனையின் மிக்கீவார் சீர்த்தியும டந்தையரும்
அந்தரதிக் கேயும் அருணையே - சுந்தரர்க்கா
வாடக மேவினா னாற்றிலிருந் தாவிபுக
வேடக மேவினா னில் .90

மைவனத்த வேட்டுவரும் வாரணத்தைக் கேசரியும்
ஐவனம டிக்கும் அருணையே - வைவளரும்
வல்வே லிவருமான் வாகுதந்த சாமிதந்தை
நெல்வே லிவருவா னேர்வு . 91

மிக்கார்வ நீடுதொண்டர் மெய்யைமட வார்மொழியை
அக்கார மூடும் அருணையே - யெக்காலு
நேவைத் திருப்பதியார் நெஞ்சோ வதிலுறையுந்
தேவைத் திருப்பதியார் சேர்பு . 92

ஓங்கார மோர்ந்தா ருளத்திலிளை யார்தோளில்
ஆங்காரந் துஞ்சும் அருணையே - பூங்கணைக்கை
வேடானை வாழ்வான் விழிமுளரி சற்றலர்த்தி
யாடானை வாழ்வா னகம் . 93

மாலதா மாடுகண்ட வெம்புலியுந் தண்பணையும்
ஆலவா லங்காட் டருணையே - சீலத்
தரங்குன்ற வாணர் தமைப்புரியா ரென்றும்
பரங்குன்ற வாணர் பதி . 94

நிட்டா பரருமன்பர் நீடநின்றார் பான்மதனும்
அட்டாங்கஞ் செய்யும் அருணையே - யொட்டாக்
கழியற் பரமா கடியரணங் காய்ந்த
சுழியற் பரமர் தொடர்பு . 95

பாடினர்க்குப் பார்த்திபரும் பலகதியிற் பாய்பரியும்
ஆடிக் களிக்கும் அருணையே - மூடர்
திருப்பத்தூ ரத்த னிடபத்தூ ரத்தன்
திருப்பத்தூ ரத்தன் சிலம்பு. 96

போரரசர் பாழிமொய்ம்பிற் பூசுரச்சிறார் கிடையில்
ஆரணங் கற்கும் அருணையே - கூருகிரி
லூனப்பே ராளி யுரங்கிழித்துக் கொக்கரித்த
வானப்பே ராளி கலப்பு. 97

மாண வுயர்ந்தோர் மனத்திலறச் சாலைகளில்
ஆண வமிகும் அருணையே - வாணியைநீ
மூக்கொடுங் குன்றன் முரணறவென் றஃதரிந்த
மாக்கொடுங் குன்றன் மனை. 98

மானவய வீரர் மகாரினமும் வேதியரும்
ஆனைவலங் கொள்ளும் அருணையே - வானக்கொண்
மூவண வேந்தன் முளரியினான் காண்பரிய
பூவண வேந்தன் புரம். 99

வாகைத்தார் மன்னவரும் வாச்சியமுந் தேங்கமலை
ஆகத்து வைக்கும் அருணையே - பாகத்திற்
காண மலையான் கருமலையான் செம்மலையான்
கோண மலையான் குடி . 100

அருணைச் சிலேடை அந்தாதி வெண்பா மாலை முற்றிற்று
சமகால இலக்கியம்

கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
அலை ஓசை - PDF Download - Buy Book
கள்வனின் காதலி - PDF Download
சிவகாமியின் சபதம் - PDF Download - Buy Book
தியாக பூமி - PDF Download
பார்த்திபன் கனவு - PDF Download - Buy Book
பொய்மான் கரடு - PDF Download
பொன்னியின் செல்வன் - PDF Download
சோலைமலை இளவரசி - PDF Download
மோகினித் தீவு - PDF Download
மகுடபதி - PDF Download
கல்கியின் சிறுகதைகள் (75)
தீபம் நா. பார்த்தசாரதி
ஆத்மாவின் ராகங்கள் - PDF Download
கபாடபுரம் - PDF Download
குறிஞ்சி மலர் - PDF Download - Buy Book
நெஞ்சக்கனல் - PDF Download - Buy Book
நெற்றிக் கண் - PDF Download
பாண்டிமாதேவி - PDF Download
பிறந்த மண் - PDF Download - Buy Book
பொன் விலங்கு - PDF Download
ராணி மங்கம்மாள் - PDF Download
சமுதாய வீதி - PDF Download
சத்திய வெள்ளம் - PDF Download
சாயங்கால மேகங்கள் - PDF Download - Buy Book
துளசி மாடம் - PDF Download
வஞ்சிமா நகரம் - PDF Download
வெற்றி முழக்கம் - PDF Download
அநுக்கிரகா - PDF Download
மணிபல்லவம் - PDF Download
நிசப்த சங்கீதம் - PDF Download
நித்திலவல்லி - PDF Download
பட்டுப்பூச்சி - PDF Download
கற்சுவர்கள் - PDF Download - Buy Book
சுலபா - PDF Download
பார்கவி லாபம் தருகிறாள் - PDF Download
அனிச்ச மலர் - PDF Download
மூலக் கனல் - PDF Download
பொய்ம் முகங்கள் - PDF Download
தலைமுறை இடைவெளி
நா.பார்த்தசாரதியின் சிறுகதைகள் (13)
ராஜம் கிருஷ்ணன்
கரிப்பு மணிகள் - PDF Download - Buy Book
பாதையில் பதிந்த அடிகள் - PDF Download
வனதேவியின் மைந்தர்கள் - PDF Download
வேருக்கு நீர் - PDF Download
கூட்டுக் குஞ்சுகள் - PDF Download
சேற்றில் மனிதர்கள் - PDF Download
புதிய சிறகுகள்
பெண் குரல் - PDF Download
உத்தர காண்டம் - PDF Download
அலைவாய்க் கரையில் - PDF Download
மாறி மாறிப் பின்னும் - PDF Download
சுழலில் மிதக்கும் தீபங்கள் - PDF Download - Buy Book
கோடுகளும் கோலங்களும் - PDF Download
மாணிக்கக் கங்கை - PDF Download
ரேகா - PDF Download
குறிஞ்சித் தேன் - PDF Download
ரோஜா இதழ்கள்

சு. சமுத்திரம்
ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி - PDF Download
ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே - PDF Download
வாடா மல்லி - PDF Download
வளர்ப்பு மகள் - PDF Download
வேரில் பழுத்த பலா - PDF Download
சாமியாடிகள்
மூட்டம் - PDF Download
புதிய திரிபுரங்கள் - PDF Download
புதுமைப்பித்தன்
சிறுகதைகள் (108)
மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதைகள் (57)

அறிஞர் அண்ணா
ரங்கோன் ராதா - PDF Download
பார்வதி, பி.ஏ. - PDF Download
வெள்ளை மாளிகையில்
அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் (6)

பாரதியார்
குயில் பாட்டு
கண்ணன் பாட்டு
தேசிய கீதங்கள்
விநாயகர் நான்மணிமாலை - PDF Download
பாரதிதாசன்
இருண்ட வீடு
இளைஞர் இலக்கியம்
அழகின் சிரிப்பு
தமிழியக்கம்
எதிர்பாராத முத்தம்

மு.வரதராசனார்
அகல் விளக்கு
மு.வரதராசனார் சிறுகதைகள் (6)

ந.பிச்சமூர்த்தி
ந.பிச்சமூர்த்தி சிறுகதைகள் (8)

லா.ச.ராமாமிருதம்
அபிதா - PDF Download

ப. சிங்காரம்
புயலிலே ஒரு தோணி
சங்கரராம் (டி.எல். நடேசன்)
மண்ணாசை - PDF Download
தொ.மு.சி. ரகுநாதன்
பஞ்சும் பசியும்
புயல்

விந்தன்
காதலும் கல்யாணமும் - PDF Download

ஆர். சண்முகசுந்தரம்
நாகம்மாள் - PDF Download
பனித்துளி - PDF Download
பூவும் பிஞ்சும் - PDF Download
தனி வழி - PDF Download

ரமணிசந்திரன்
சாவி
ஆப்பிள் பசி - PDF Download - Buy Book
வாஷிங்டனில் திருமணம் - PDF Download
விசிறி வாழை

க. நா.சுப்ரமண்யம்
பொய்த்தேவு
சர்மாவின் உயில்

கி.ரா.கோபாலன்
மாலவல்லியின் தியாகம் - PDF Download

மகாத்மா காந்தி
சத்திய சோதன

ய.லட்சுமிநாராயணன்
பொன்னகர்ச் செல்வி - PDF Download

பனசை கண்ணபிரான்
மதுரையை மீட்ட சேதுபதி

மாயாவி
மதுராந்தகியின் காதல் - PDF Download

வ. வேணுகோபாலன்
மருதியின் காதல்
கௌரிராஜன்
அரசு கட்டில் - PDF Download - Buy Book
மாமல்ல நாயகன் - PDF Download

என்.தெய்வசிகாமணி
தெய்வசிகாமணி சிறுகதைகள்

கீதா தெய்வசிகாமணி
சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே - PDF Download

எஸ்.லட்சுமி சுப்பிரமணியம்
புவன மோகினி - PDF Download
ஜகம் புகழும் ஜகத்குரு

விவேகானந்தர்
சிகாகோ சொற்பொழிவுகள்
கோ.சந்திரசேகரன்
'அரசு ஊழியர்' என்று ஓர் இனம்


பழந்தமிழ் இலக்கியம்
எட்டுத் தொகை
குறுந்தொகை
பதிற்றுப் பத்து
பரிபாடல்
கலித்தொகை
அகநானூறு
ஐங்குறு நூறு (உரையுடன்)
பத்துப்பாட்டு
திருமுருகு ஆற்றுப்படை
பொருநர் ஆற்றுப்படை
சிறுபாண் ஆற்றுப்படை
பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை
முல்லைப்பாட்டு
மதுரைக் காஞ்சி
நெடுநல்வாடை
குறிஞ்சிப் பாட்டு
பட்டினப்பாலை
மலைபடுகடாம்
பதினெண் கீழ்க்கணக்கு
இன்னா நாற்பது (உரையுடன்) - PDF Download
இனியவை நாற்பது (உரையுடன்) - PDF Download
கார் நாற்பது (உரையுடன்) - PDF Download
களவழி நாற்பது (உரையுடன்) - PDF Download
ஐந்திணை ஐம்பது (உரையுடன்) - PDF Download
ஐந்திணை எழுபது (உரையுடன்) - PDF Download
திணைமொழி ஐம்பது (உரையுடன்) - PDF Download
கைந்நிலை (உரையுடன்) - PDF Download
திருக்குறள் (உரையுடன்)
நாலடியார் (உரையுடன்)
நான்மணிக்கடிகை (உரையுடன்) - PDF Download
ஆசாரக்கோவை (உரையுடன்) - PDF Download
திணைமாலை நூற்றைம்பது (உரையுடன்)
பழமொழி நானூறு (உரையுடன்)
சிறுபஞ்சமூலம் (உரையுடன்) - PDF Download
முதுமொழிக்காஞ்சி (உரையுடன்) - PDF Download
ஏலாதி (உரையுடன்) - PDF Download
திரிகடுகம் (உரையுடன்) - PDF Download
ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்
சிலப்பதிகாரம்
மணிமேகலை
வளையாபதி
குண்டலகேசி
சீவக சிந்தாமணி

ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
உதயண குமார காவியம்
நாககுமார காவியம் - PDF Download
யசோதர காவியம் - PDF Download
வைஷ்ணவ நூல்கள்
நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம்
திருப்பதி ஏழுமலை வெண்பா - PDF Download
மனோதிருப்தி - PDF Download
நான் தொழும் தெய்வம் - PDF Download
திருமலை தெரிசனப்பத்து - PDF Download
தென் திருப்பேரை மகரநெடுங் குழைக்காதர் பாமாலை - PDF Download
திருப்பாவை - PDF Download
திருப்பள்ளியெழுச்சி (விஷ்ணு) - PDF Download
திருமால் வெண்பா - PDF Download
சைவ சித்தாந்தம்
நால்வர் நான்மணி மாலை
திருவிசைப்பா
திருமந்திரம்
திருவாசகம்
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - முதல் திருமுறை
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - இரண்டாம் திருமுறை
சொக்கநாத வெண்பா - PDF Download
சொக்கநாத கலித்துறை - PDF Download
போற்றிப் பஃறொடை - PDF Download
திருநெல்லையந்தாதி - PDF Download
கல்லாடம் - PDF Download
திருவெம்பாவை - PDF Download
திருப்பள்ளியெழுச்சி (சிவன்) - PDF Download
திருக்கைலாய ஞான உலா - PDF Download
பிக்ஷாடன நவமணி மாலை - PDF Download
இட்டலிங்க நெடுங்கழிநெடில் - PDF Download
இட்டலிங்க குறுங்கழிநெடில் - PDF Download
மதுரைச் சொக்கநாதருலா - PDF Download
இட்டலிங்க நிரஞ்சன மாலை - PDF Download
இட்டலிங்க கைத்தல மாலை - PDF Download
இட்டலிங்க அபிடேக மாலை - PDF Download
சிவநாம மகிமை - PDF Download
திருவானைக்கா அகிலாண்ட நாயகி மாலை - PDF Download
சிதம்பர வெண்பா - PDF Download
மதுரை மாலை - PDF Download
அருணாசல அட்சரமாலை - PDF Download
மெய்கண்ட சாத்திரங்கள்
திருக்களிற்றுப்படியார் - PDF Download
திருவுந்தியார் - PDF Download
உண்மை விளக்கம் - PDF Download
திருவருட்பயன் - PDF Download
வினா வெண்பா - PDF Download
இருபா இருபது - PDF Download
கொடிக்கவி - PDF Download
சிவப்பிரகாசம் - PDF Download
பண்டார சாத்திரங்கள்
தசகாரியம் (ஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிகர்) - PDF Download
தசகாரியம் (ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி தேசிகர்) - PDF Download
தசகாரியம் (ஸ்ரீ சுவாமிநாத தேசிகர்) - PDF Download
சன்மார்க்க சித்தியார் - PDF Download
சிவாச்சிரமத் தெளிவு - PDF Download
சித்தாந்த சிகாமணி - PDF Download
உபாயநிட்டை வெண்பா - PDF Download
உபதேச வெண்பா - PDF Download
அதிசய மாலை - PDF Download
நமச்சிவாய மாலை - PDF Download
நிட்டை விளக்கம் - PDF Download
சித்தர் நூல்கள்
குதம்பைச்சித்தர் பாடல் - PDF Download
நெஞ்சொடு புலம்பல் - PDF Download
ஞானம் - 100 - PDF Download
நெஞ்சறி விளக்கம் - PDF Download
பூரண மாலை - PDF Download
முதல்வன் முறையீடு - PDF Download
மெய்ஞ்ஞானப் புலம்பல் - PDF Download
பாம்பாட்டி சித்தர் பாடல் - PDF Download

கம்பர்
கம்பராமாயணம்
ஏரெழுபது
சடகோபர் அந்தாதி
சரஸ்வதி அந்தாதி - PDF Download
சிலையெழுபது
திருக்கை வழக்கம்
ஔவையார்
ஆத்திசூடி - PDF Download
கொன்றை வேந்தன் - PDF Download
மூதுரை - PDF Download
நல்வழி - PDF Download
குறள் மூலம் - PDF Download
விநாயகர் அகவல் - PDF Download

ஸ்ரீ குமரகுருபரர்
நீதிநெறி விளக்கம் - PDF Download
கந்தர் கலிவெண்பா - PDF Download
சகலகலாவல்லிமாலை - PDF Download

திருஞானசம்பந்தர்
திருக்குற்றாலப்பதிகம்
திருக்குறும்பலாப்பதிகம்

திரிகூடராசப்பர்
திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி
திருக்குற்றால மாலை - PDF Download
திருக்குற்றால ஊடல் - PDF Download
ரமண மகரிஷி
அருணாசல அக்ஷரமணமாலை
முருக பக்தி நூல்கள்
கந்தர் அந்தாதி - PDF Download
கந்தர் அலங்காரம் - PDF Download
கந்தர் அனுபூதி - PDF Download
சண்முக கவசம் - PDF Download
திருப்புகழ்
பகை கடிதல் - PDF Download
மயில் விருத்தம் - PDF Download
வேல் விருத்தம் - PDF Download
திருவகுப்பு - PDF Download
சேவல் விருத்தம் - PDF Download
நல்லை வெண்பா - PDF Download
நீதி நூல்கள்
நன்னெறி - PDF Download
உலக நீதி - PDF Download
வெற்றி வேற்கை - PDF Download
அறநெறிச்சாரம் - PDF Download
இரங்கேச வெண்பா - PDF Download
சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா - PDF Download
விவேக சிந்தாமணி - PDF Download
ஆத்திசூடி வெண்பா - PDF Download
நீதி வெண்பா - PDF Download
நன்மதி வெண்பா - PDF Download
அருங்கலச்செப்பு - PDF Download
முதுமொழிமேல் வைப்பு - PDF Download
இலக்கண நூல்கள்
யாப்பருங்கலக் காரிகை
நேமிநாதம் - PDF Download
நவநீதப் பாட்டியல் - PDF Download

நிகண்டு நூல்கள்
சூடாமணி நிகண்டு - PDF Download

சிலேடை நூல்கள்
சிங்கைச் சிலேடை வெண்பா - PDF Download
அருணைச் சிலேடை அந்தாதி வெண்பா மாலை - PDF Download
கலைசைச் சிலேடை வெண்பா - PDF Download
வண்ணைச் சிலேடை வெண்பா - PDF Download
நெல்லைச் சிலேடை வெண்பா - PDF Download
வெள்ளிவெற்புச் சிலேடை வெண்பா - PDF Download
உலா நூல்கள்
மருத வரை உலா - PDF Download
மூவருலா - PDF Download
தேவை உலா - PDF Download
குலசை உலா - PDF Download
கடம்பர்கோயில் உலா - PDF Download
திரு ஆனைக்கா உலா - PDF Download
வாட்போக்கி என்னும் இரத்தினகிரி உலா - PDF Download
ஏகாம்பரநாதர் உலா - PDF Download

குறம் நூல்கள்
மதுரை மீனாட்சியம்மை குறம் - PDF Download

அந்தாதி நூல்கள்
பழமலை அந்தாதி - PDF Download
திருவருணை அந்தாதி - PDF Download
காழியந்தாதி - PDF Download
திருச்செந்தில் நிரோட்டக யமக அந்தாதி - PDF Download
திருப்புல்லாணி யமக வந்தாதி - PDF Download
திருமயிலை யமக அந்தாதி - PDF Download
திருத்தில்லை நிரோட்டக யமக வந்தாதி - PDF Download
துறைசை மாசிலாமணி ஈசர் அந்தாதி - PDF Download
திருநெல்வேலி காந்திமதியம்மை கலித்துறை அந்தாதி - PDF Download
அருணகிரி அந்தாதி - PDF Download
கும்மி நூல்கள்
திருவண்ணாமலை வல்லாளமகாராஜன் சரித்திரக்கும்மி - PDF Download
திருவண்ணாமலை தீர்த்தக்கும்மி - PDF Download

இரட்டைமணிமாலை நூல்கள்
மதுரை மீனாட்சியம்மை இரட்டைமணிமாலை - PDF Download
தில்லைச் சிவகாமியம்மை இரட்டைமணிமாலை - PDF Download
பழனி இரட்டைமணி மாலை - PDF Download
கொடியிடையம்மை இரட்டைமணிமாலை - PDF Download
குலசை உலா - PDF Download
திருவிடைமருதூர் உலா - PDF Download

பிள்ளைத்தமிழ் நூல்கள்
மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்
முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத்தமிழ்
அறம்வளர்த்தநாயகி பிள்ளைத்தமிழ் - PDF Download
நான்மணிமாலை நூல்கள்
திருவாரூர் நான்மணிமாலை - PDF Download
விநாயகர் நான்மணிமாலை - PDF Download

தூது நூல்கள்
அழகர் கிள்ளைவிடு தூது - PDF Download
நெஞ்சு விடு தூது - PDF Download
மதுரைச் சொக்கநாதர் தமிழ் விடு தூது - PDF Download
மான் விடு தூது - PDF Download
திருப்பேரூர்ப் பட்டீசர் கண்ணாடி விடுதூது - PDF Download
திருப்பேரூர்க் கிள்ளைவிடு தூது - PDF Download
மேகவிடு தூது - PDF Download

கோவை நூல்கள்
சிதம்பர செய்யுட்கோவை - PDF Download
சிதம்பர மும்மணிக்கோவை - PDF Download
பண்டார மும்மணிக் கோவை - PDF Download
சீகாழிக் கோவை - PDF Download
பாண்டிக் கோவை - PDF Download

கலம்பகம் நூல்கள்
நந்திக் கலம்பகம்
மதுரைக் கலம்பகம்
காசிக் கலம்பகம் - PDF Download
புள்ளிருக்குவேளூர்க் கலம்பகம் - PDF Download

சதகம் நூல்கள்
அறப்பளீசுர சதகம் - PDF Download
கொங்கு மண்டல சதகம் - PDF Download
பாண்டிமண்டலச் சதகம் - PDF Download
சோழ மண்டல சதகம் - PDF Download
குமரேச சதகம் - PDF Download
தண்டலையார் சதகம் - PDF Download
திருக்குறுங்குடி நம்பிபேரில் நம்பிச் சதகம் - PDF Download
கதிரேச சதகம் - PDF Download
கோகுல சதகம் - PDF Download
வட வேங்கட நாராயண சதகம் - PDF Download
அருணாசல சதகம் - PDF Download
குருநாத சதகம் - PDF Download

பிற நூல்கள்
கோதை நாய்ச்சியார் தாலாட்டு
முத்தொள்ளாயிரம்
காவடிச் சிந்து
நளவெண்பா

ஆன்மீகம்
தினசரி தியானம்