சங்கமருவிய எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஐந்தாவதாகிய

பரிபாடல்

... தொடர்ச்சி - 3 ...

5. செவ்வேள்

     பாய் இரும் பனிக் கடல் பார் துகள் படப் புக்கு,
     சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து, அமர் உழக்கி,
     தீ அழல் துவைப்பத் திரிய விட்டெறிந்து,
     நோயுடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து.
5   வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய
     கொன்று உணல் அஞ்சாக் கொடு வினைக் கொல் தகை
     மாய அவுணர் மருங்கு அறத் தபுத்த வேல்,
     நாவல்அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை,
     குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து,
10 மலை ஆற்றுப் படுத்த மூ இரு கயந்தலை!
     "மூ இரு கயந்தலை, முந் நான்கு முழவுத் தோள்,
     ஞாயிற்று ஏர் நிறத் தகை! நளினத்துப் பிறவியை!
     காஅய் கடவுட் சேஎய்! செவ்வேள்!
     சால்வ! தலைவ!" எனப் பேஎ விழவினுள்,
15 வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே;
     அவை வாயும் அல்ல, பொய்யும் அல்ல,
     நீயே வரம்பிற்று இவ் உலகம் ஆதலின்;
     சிறப்போய் சிறப்பு இன்றிப் பெயர்குவை;
     சிறப்பினுள் உயர்வு ஆகலும்,
20 பிறப்பினுள் இழிபு ஆகலும்,
     ஏனோர் நின் வலத்தினதே;
     ஆதி அந்தணன் அறிந்து பரி கொளுவ,
     வேத மா பூண் வையத் தேர் ஊர்ந்து,
     நாகம் நாணா, மலை வில்லாக,
25 மூவகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய,
     மாதிரம் அழல, எய்து அமரர் வேள்விப்
     பாகம் உண்ட பைங் கட் பார்ப்பான்
     உமையொடு புணர்ந்த காம வதுவையுள்,
     அமையாப் புணர்ச்சி அமைய, நெற்றி
30 இமையா நாட்டத்து ஒரு வரம் கொண்டு,
     "விலங்கு" என, வீண்ணோர் வேள்வி முதல்வன்
     விரி கதிர் மணிப் பூணவற்குத் தான் ஈத்தது
     அரிது என மாற்றான், வாய்மையன் ஆதலின்,
     எரி கனன்று ஆனாக் குடாரி கொண்டு அவன் உருவு
35 திரித்திட்டோ ன், இவ் உலகு ஏழும் மருள;
     கருப் பெற்றுக் கொண்டோ ர், கழிந்த சேய் யாக்கை
     நொசிப்பின், ஏழ் உறு முனிவர், நனி உணர்ந்து,
     வசித்ததைக் கண்டம் ஆக மாதவர்,
     "மனைவியர், நிறைவயின், வசி தடி சமைப்பின்,
40 சாலார்; தானே தரிக்க" என, அவர் அவி
     உடன் பெய்தோரே, அழல் வேட்டு; அவ் அவித்
     தடவு நிமிர் முத் தீப் பேணிய மன் எச்சில்,
     வடவயின், விளங்கு ஆல், உறை எழு மகளிருள்
     கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி ஒழிய,
45 அறுவர் மற்றையோரும் அந் நிலை அயின்றனர்;
     மறு அறு கற்பின் மாதவர் மனைவியர்
     நிறைவயின் வழாஅது நிற் சூலினரே;
     நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீலப் பைஞ் சுனைப்
     பயந்தோர் என்ப, பதுமத்து பாயல்;
50 பெரும் பெயர் முருக! நிற் பயந்த ஞான்றே,
     அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்செல்வன்,
     எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு, இகந்து வந்து, எறிந்தென,
     அறு வேறு துணியும்அறுவர் ஆகி,
     ஒருவனை; வாழி, ஓங்கு விறல் சேஎய்!
55 ஆரா உடம்பின் நீ அமர்ந்து விளையாடிய
     போரால் வறுங் கைக்குப் புரந்தரன் உடைய,
     அல்லல் இல் அனலன் தன் மெய்யின் பிரித்து,
     செல்வ வாரணம் கொடுத்தோன்; வானத்து
     வளம் கெழு செல்வன் தன் மெய்யின் பிரித்து,
60 திகழ் பொறிப் பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன்;
     திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து,
     இருங் கண் வெள் யாட்டு எழின் மறி கொடுத்தோன்;
     ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த
     மறியும், மஞ்ஞையும், வாரணச் சேவலும்,
65 பொறி வரிச் சாபமும், மரனும், வாளும்,
     செறி இலை ஈட்டியும், குடாரியும், கணிச்சியும்,
     தெறு கதிர்க் கனலியும், மாலையும், மணியும்,
     வேறு வேறு உருவின் இவ் ஆறு இரு கைக் கொண்டு,
     மறு இல் துறக்கத்து அமரர்செல்வன்தன்
70 பொறி வரிக் கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய்.
     நின் குணம் எதிர்கொண்டோ ர் அறம் கொண்டோ ர் அல்லதை,
     மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை
     செறு தீ நெஞ்சத்துச் சினம் நீடினோரும்,
     சேரா அறத்துச் சீர் இலோரும்,
75 அழி தவப் படிவத்து அயரியோரும்,
     மறு பிறப்பு இல் எனும் மடவோரும், சேரார்
     நின் நிழல்; அன்னோர் அல்லது இன்னோர்
     சேர்வார் ஆதலின், யாஅம் இரப்பவை
     பொருளும் பொன்னும் போகமும் அல்ல; நின்பால்
80 அருளும், அன்பும், அறனும், மூன்றும்
     உருள் இணர்க் கடம்பின் ஒலி தாரோயே!

கடவுள் வாழ்த்து
கடுவன் இளவெயினனார் பாட்டு
கண்ணனாகனார் இசை
பண்ணுப் பாலையாழ்


மலைவாழ் சித்தர்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.140.00
Buy

வெற்றி நிச்சயம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.150.00
Buy

எனது இந்தியா
இருப்பு உள்ளது
ரூ.585.00
Buy

நாய்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.70.00
Buy

Life Balance The Sufi Way
Stock Available
ரூ.270.00
Buy

நேர்முகம் கவனம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.130.00
Buy

நாகம்மாள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

முதல் வணக்கம் முதல்வனுக்கே!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.100.00
Buy

தன்னம்பிக்கை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
Buy

காஃப்கா எழுதாத கடிதம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.225.00
Buy

தாவூத் இப்ராகிம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.390.00
Buy

Family Wisdom
Stock Available
ரூ.270.00
Buy

பங்குக்கறியும் பின்னிரவுகளும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

எழுத்தே வாழ்க்கை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.160.00
Buy

உடலெனும் வெளி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.160.00
Buy

வாழ்க்கை ஒரு பரிசு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.225.00
Buy

குறள் இனிது
இருப்பு உள்ளது
ரூ.200.00
Buy

பார்வை யற்றவளின் சந்ததிகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.315.00
Buy

பசியின் நிறம் வெள்ளை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.65.00
Buy

அன்பே தவம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.220.00
Buy
6. வையை

     நிறை கடல் முகந்து உராய், நிறைந்து, நீர் துளும்பும் தம்
     பொறை தவிர்பு அசைவிடப் பொழிந்தன்று, வானம்;
     நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலைத் தலைஇ,
     மலைய இனம் கலங்க, மலைய மயில் அகவ,
5   மலை மாசு கழியக் கதழும் அருவி இழியும்
     மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை.
     மாசு இல் பனுவற் புலவர் புகழ் புல
     நாவின் புனைந்த நன் கவிதை மாறாமை,
     மேவிப் பரந்து விரைந்து, வினை நந்தத்
10 தாயிற்றே தண் அம் புனல்;
     புகை, பூ, அவி ஆராதனை, அழல், பல ஏந்தி,
     நகை அமர் காதலரை நாளணிக் கூட்டும்
     வகைசாலும், வையை வரவு;
     தொடி தோள் செறிப்ப, தோள்வளை இயங்க,
15 கொடி சேரா, திருக் கோவை காழ் கொள,
     தொகு கதிர் முத்துத் தொடை கலிழ்பு மழுக,
     உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும்,
     நகில் அணி அளறு நனி வண்டல் மண்ட,
     இலையும் மயிரும் ஈர்ஞ் சாந்து நிழத்த,
20 முலையும் மார்பும் முயங்கு அணி மயங்க,
     விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்தென,
     வரைச் சிறை உடைத்ததை வையை: "வையைத்
     திரைச் சிறை உடைத்தன்று கரைச்சிறை; அறைக" எனும்
     உரைச் சிறைப் பறை எழ, ஊர் ஒலித்தன்று;
25 அன்று, போர் அணி அணியின் புகர்முகம் சிறந்தென,
     நீர் அணி அணியின் நிரைநிரை பிடி செல;
     ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும்
     ஈரணி அணியின், இகல் மிக நவின்று,
     தணி புனல் ஆடும் தகை மிகு போர்க்கண்
30 துணி புனல் ஆக, துறை வேண்டும் மைந்தின்
     அணிஅணி ஆகிய தாரர், கருவியர்,
     அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர்;
     கைம்மான் எருத்தர், கலி மட மாவினர்,
     நெய்ம் மாண் சிவிறியர், நீர் மணக் கோட்டினர்,
35 வெண் கிடை மிதவையர், நன் கிடைத் தேரினர்,
     சாரிகை மறுத்துத் தண்டா உண்டிகை
     ஓர் இயவு உறுத்தர ஊர் ஊர்பு இடம் திரீஇ,
     சேரி இளையர் செல அரு நிலையர்,
     வலியர் அல்லோர் துறைதுறை அயர,
40 மெலியர் அல்லோர் விருந்து புனல் அயர,
     சாறும் சேறும் நெய்யும் மலரும்
     நாறுபு நிகழும், யாறு வரலாறு;
     நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு, அழிந்து,
     வேறுபடு புனல் என, விரை மண்ணுக் கலிழை,
45 புலம் புரி அந்தணர் கலங்கினர், மருண்டு;
     மாறு மென் மலரும், தாரும் கோதையும்,
     வேரும் தூரும், காயும் கிழங்கும்,
     பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி
     நார் அரி நறவம் உகுப்ப, "நலன் அழிந்து,
50 வேறாகின்று இவ் விரி புனல் வரவு" என,
     சேறு ஆடு புனலது செலவு;
     வரை அழி வால் அருவி வாதாலாட்ட,
     கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட,
     "இரவில் புணர்ந்தோர் இடைமுலை அல்கல்
55 புரைவது பூந் தாரான் குன்று" எனக் கூடார்க்கு
     உரையோடு இழிந்து உராய், ஊரிடை ஓடி,
     சலப் படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம்
     புலப்படப் புன்அம் புலரியின் நிலப்படத்
     தான் மலர்ந்தன்றே,
60 தமிழ் வையைத் தண்ணம் புனல்.
     "விளியா விருந்து விழுவார்க்குக் கொய்தோய்."
     "தளிர் அறிந்தாய், தாம் இவை."
     "பணிபு ஒசி பண்ப! பண்டெல்லாம் நனி உருவத்து;
     என்னோ துவள் கண்டீ?
65 எய்தும் களவு இனி; நின் மார்பின் தார் வாடக்
     கொய்ததும் வாயாளோ? கொய் தழை கை பற்றிச்
     செய்ததும் வாயாளோ? செப்பு."
     "புனை புணை ஏறத் தாழ்த்ததை; தளிர் இவை
     நீரின் துவண்ட; சேஎய் குன்றம்; காமர்
70 பெருக்கு அன்றோ, வையை வரவு;"
     "ஆம்ஆம்; அது ஒக்கும்; காதல்அம் காமம்
     ஒருக்க ஒருதன்மை நிற்குமோ? ஒல்லைச்
     சுருக்கமும் ஆக்கமும் சூள் உறல்! வையைப்
     பெருக்கு அன்றோ? பெற்றாய் பிழை.
75 அருகு பதியாக அம்பியின் தாழ்ப்பிக்கும்,
     குருகு இரை தேரக் கிடக்கும் பொழி காரில்,
     இன் இளவேனில், இது அன்றோ வையை? நின்
     வையை வயமாக வை;
     செல் யாற்றுத் தீம் புனலில் செல் மரம் போல,
80 வவ்வு வல்லார் புணை ஆகிய மார்பினை;
     என்னும் பனியாய் இரவெல்லாம் வைகினை;
     வையை உடைந்த மடை அடைத்தக்கண்ணும்
     பின்னும் மலிரும் பிசிர் போல, இன்னும்
     அனற்றிய துன்பு அவிய, நீ அடைந்தக்கண்ணும்,
85 பனித்துப் பனி வாரும் கண்ணவர் நெஞ்சம்
     கனற்றுபு காத்தி, வரவு!"
     "நல்லாள் கரை நிற்ப, நான் குளித்த பைந் தடத்து,
     நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து, என்மேல்
     அல்லா விழுந்தானை எய்தி, எழுந்து ஏற்று யான்
90 கொள்ளா அளவை, எழும் தேற்றாள்; கோதையின்
     உள் அழுத்தியாள் எவளோ? தோய்ந்தது யாது? என
     தேறித் தெரிய உணர் நீ; பிறிதும் ஓர்
     யாறு உண்டோ ?" இவ் வையை யாறு.
     "இவ் வையை யாறு என்ற மாறு என்னை? கையால்
95 தலை தொட்டேன், தண் பரங்குன்று;"
     "சினவல்; நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்குத்
     துனி நீங்கி, ஆடல் தொடங்கு; துனி நனி
     கன்றிடின் காமம் கெடூஉம்; மகள்; இவன்
     அல்லா நெஞ்சம் உறப் பூட்டக் காய்ந்தே
100 வல் இருள் நீயல்; அது பிழையாகும்" என,
     இல்லவர் ஆட, இரந்து பரந்து உழந்து,
     வல்லவர் ஊடல், உணர்த்தர, நல்லாய்!
     களிப்பர்; குளிப்பர்; காமம் கொடி விட,
     அளிப்ப, துனிப்ப, ஆங்காங்கு ஆடுப;
105 ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம்
     வாடற்க, வையை! நினக்கு.

ஆசிரியன் நல்லந்துவனார் பாட்டு
மருத்துவன் நல்லச்சுதனார் இசை
பண்ணுப் பாலையாழ்


சமகால இலக்கியம்
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
     அலை ஓசை - Unicode - PDF
     கள்வனின் காதலி - Unicode - PDF
     சிவகாமியின் சபதம் - Unicode - PDF
     தியாக பூமி - Unicode - PDF
     பார்த்திபன் கனவு - Unicode - PDF
     பொய்மான் கரடு - Unicode - PDF
     பொன்னியின் செல்வன் - Unicode - PDF
     சோலைமலை இளவரசி - Unicode - PDF
     மோகினித் தீவு - Unicode - PDF
     மகுடபதி - Unicode - PDF
     கல்கியின் சிறுகதைகள் (75) - Unicode
தீபம் நா. பார்த்தசாரதி
     ஆத்மாவின் ராகங்கள் - Unicode - PDF
     கபாடபுரம் - Unicode - PDF
     குறிஞ்சி மலர் - Unicode - PDF
     நெஞ்சக்கனல் - Unicode - PDF
     நெற்றிக் கண் - Unicode - PDF
     பாண்டிமாதேவி - Unicode - PDF
     பிறந்த மண் - Unicode - PDF
     பொன் விலங்கு - Unicode - PDF
     ராணி மங்கம்மாள் - Unicode - PDF
     சமுதாய வீதி - Unicode - PDF
     சத்திய வெள்ளம் - Unicode - PDF
     சாயங்கால மேகங்கள் - Unicode - PDF
     துளசி மாடம் - Unicode - PDF
     வஞ்சிமா நகரம் - Unicode - PDF
     வெற்றி முழக்கம் - Unicode - PDF
     அநுக்கிரகா - Unicode - PDF
     மணிபல்லவம் - Unicode - PDF
     நிசப்த சங்கீதம் - Unicode - PDF
     நித்திலவல்லி - Unicode - PDF
     பட்டுப்பூச்சி - Unicode - PDF
     கற்சுவர்கள் - Unicode - PDF
     சுலபா - Unicode - PDF
     பார்கவி லாபம் தருகிறாள் - Unicode - PDF
     அனிச்ச மலர் - Unicode - PDF
     மூலக் கனல் - Unicode - PDF
     பொய்ம் முகங்கள் - Unicode - PDF
     நா.பார்த்தசாரதியின் சிறுகதைகள் (13) - Unicode
ராஜம் கிருஷ்ணன்
     கரிப்பு மணிகள் - Unicode - PDF
     பாதையில் பதிந்த அடிகள் - Unicode - PDF
     வனதேவியின் மைந்தர்கள் - Unicode - PDF
     வேருக்கு நீர் - Unicode - PDF
     கூட்டுக் குஞ்சுகள் - Unicode
     சேற்றில் மனிதர்கள் - Unicode - PDF
     புதிய சிறகுகள் - Unicode
     பெண் குரல் - Unicode - PDF
     உத்தர காண்டம் - Unicode - PDF
     அலைவாய்க் கரையில் - Unicode
     மாறி மாறிப் பின்னும் - Unicode - PDF
     சுழலில் மிதக்கும் தீபங்கள் - Unicode - PDF
     கோடுகளும் கோலங்களும் - Unicode - PDF
     மாணிக்கக் கங்கை - Unicode
     குறிஞ்சித் தேன் - Unicode - PDF
     ரோஜா இதழ்கள் - Unicode
சு. சமுத்திரம்
     ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி - Unicode - PDF
     ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே - Unicode - PDF
     வாடா மல்லி - Unicode - PDF
     வளர்ப்பு மகள் - Unicode - PDF
     வேரில் பழுத்த பலா - Unicode - PDF
     சாமியாடிகள் - Unicode
     மூட்டம் - Unicode - PDF
     புதிய திரிபுரங்கள் - Unicode - PDF
புதுமைப்பித்தன்
     சிறுகதைகள் (108) - Unicode
     மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதைகள் (57) - Unicode
அறிஞர் அண்ணா
     ரங்கோன் ராதா - Unicode - PDF
     பார்வதி, பி.ஏ. - Unicode
     வெள்ளை மாளிகையில் - Unicode
     அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் (6) - Unicode
பாரதியார்
     குயில் பாட்டு - Unicode
     கண்ணன் பாட்டு - Unicode
     தேசிய கீதங்கள் - Unicode
பாரதிதாசன்
     இருண்ட வீடு - Unicode
     இளைஞர் இலக்கியம் - Unicode
     அழகின் சிரிப்பு - Unicode
     தமிழியக்கம் - Unicode
     எதிர்பாராத முத்தம் - Unicode
மு.வரதராசனார்
     அகல் விளக்கு - Unicode
     மு.வரதராசனார் சிறுகதைகள் (6) - Unicode
ந.பிச்சமூர்த்தி
     ந.பிச்சமூர்த்தி சிறுகதைகள் (8) - Unicode
லா.ச.ராமாமிருதம்
     அபிதா - Unicode - PDF
சங்கரராம் (டி.எல். நடேசன்)
     மண்ணாசை - Unicode - PDF
தொ.மு.சி. ரகுநாதன்
     பஞ்சும் பசியும் - Unicode - PDF
விந்தன்
     காதலும் கல்யாணமும் - Unicode - PDF
ஆர். சண்முகசுந்தரம்
     நாகம்மாள் - Unicode - PDF
     பனித்துளி - Unicode - PDF
     பூவும் பிஞ்சும் - Unicode - PDF
     தனி வழி - Unicode - PDF
ரமணிசந்திரன்
சாவி
     ஆப்பிள் பசி - Unicode - PDF
     வாஷிங்டனில் திருமணம் - Unicode - PDF
க. நா.சுப்ரமண்யம்
     பொய்த்தேவு - Unicode
கி.ரா.கோபாலன்
     மாலவல்லியின் தியாகம் - Unicode - PDF
மகாத்மா காந்தி
     சத்திய சோதன - Unicode
ய.லட்சுமிநாராயணன்
     பொன்னகர்ச் செல்வி - Unicode - PDF
பனசை கண்ணபிரான்
     மதுரையை மீட்ட சேதுபதி - Unicode
மாயாவி
     மதுராந்தகியின் காதல் - Unicode - PDF
வ. வேணுகோபாலன்
     மருதியின் காதல் - Unicode
கௌரிராஜன்
     அரசு கட்டில் - Unicode - PDF
     மாமல்ல நாயகன் - Unicode
என்.தெய்வசிகாமணி
     தெய்வசிகாமணி சிறுகதைகள் - Unicode
கீதா தெய்வசிகாமணி
     சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே - Unicode - PDF
எஸ்.லட்சுமி சுப்பிரமணியம்
     புவன மோகினி - Unicode - PDF
     ஜகம் புகழும் ஜகத்குரு - Unicode
விவேகானந்தர்
     சிகாகோ சொற்பொழிவுகள் - Unicode
கோ.சந்திரசேகரன்
     'அரசு ஊழியர்' என்று ஓர் இனம் - Unicode


பழந்தமிழ் இலக்கியம்
எட்டுத் தொகை
     குறுந்தொகை - Unicode
     பதிற்றுப் பத்து - Unicode
     பரிபாடல் - Unicode
     கலித்தொகை - Unicode
     அகநானூறு - Unicode
     ஐங்குறு நூறு (உரையுடன்) - Unicode
பத்துப்பாட்டு
     திருமுருகு ஆற்றுப்படை - Unicode
     பொருநர் ஆற்றுப்படை - Unicode
     சிறுபாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
     பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
     முல்லைப்பாட்டு - Unicode
     மதுரைக் காஞ்சி - Unicode
     நெடுநல்வாடை - Unicode
     குறிஞ்சிப் பாட்டு - Unicode
     பட்டினப்பாலை - Unicode
     மலைபடுகடாம் - Unicode
பதினெண் கீழ்க்கணக்கு
     இன்னா நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     இனியவை நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     கார் நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     களவழி நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஐந்திணை ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஐந்திணை எழுபது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திணைமொழி ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     கைந்நிலை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திருக்குறள் (உரையுடன்) - Unicode
     நாலடியார் (உரையுடன்) - Unicode
     நான்மணிக்கடிகை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஆசாரக்கோவை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திணைமாலை நூற்றைம்பது (உரையுடன்) - Unicode
     பழமொழி நானூறு (உரையுடன்) - Unicode
     சிறுபஞ்சமூலம் (உரையுடன்) - Unicode
     முதுமொழிக்காஞ்சி (உரையுடன்) - Unicode
     ஏலாதி (உரையுடன்) - Unicode
     திரிகடுகம் (உரையுடன்) - Unicode
ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்
     சிலப்பதிகாரம் - Unicode
     மணிமேகலை - Unicode
     வளையாபதி - Unicode
     குண்டலகேசி - Unicode
     சீவக சிந்தாமணி - Unicode
ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
     உதயண குமார காவியம் - Unicode
     நாககுமார காவியம் - Unicode
     யசோதர காவியம் - Unicode
வைஷ்ணவ நூல்கள்
     நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் - Unicode
சைவ சித்தாந்தம்
     நால்வர் நான்மணி மாலை - Unicode
     திருவிசைப்பா - Unicode
     திருமந்திரம் - Unicode
     திருவாசகம் - Unicode
     திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - முதல் திருமுறை - Unicode
     திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - இரண்டாம் திருமுறை - Unicode
மெய்கண்ட சாத்திரங்கள்
     திருக்களிற்றுப்படியார் - Unicode
     திருவுந்தியார் - Unicode
     உண்மை விளக்கம் - Unicode
     திருவருட்பயன் - Unicode
     வினா வெண்பா - Unicode
கம்பர்
     கம்பராமாயணம் - Unicode
     ஏரெழுபது - Unicode
     சடகோபர் அந்தாதி - Unicode
     சரஸ்வதி அந்தாதி - Unicode
     சிலையெழுபது - Unicode
     திருக்கை வழக்கம் - Unicode
ஔவையார்
     ஆத்திசூடி - Unicode
     கொன்றை வேந்தன் - Unicode
     மூதுரை - Unicode
     நல்வழி - Unicode
ஸ்ரீ குமரகுருபரர்
     நீதிநெறி விளக்கம் - Unicode
     கந்தர் கலிவெண்பா - Unicode
     சகலகலாவல்லிமாலை - Unicode
திருஞானசம்பந்தர்
     திருக்குற்றாலப்பதிகம் - Unicode
     திருக்குறும்பலாப்பதிகம் - Unicode
திரிகூடராசப்பர்
     திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - Unicode
     திருக்குற்றால மாலை - Unicode
     திருக்குற்றால ஊடல் - Unicode
ரமண மகரிஷி
     அருணாசல அக்ஷரமணமாலை - Unicode
முருக பக்தி நூல்கள்
     கந்தர் அந்தாதி - Unicode
     கந்தர் அலங்காரம் - Unicode
     கந்தர் அனுபூதி - Unicode
     சண்முக கவசம் - Unicode
     திருப்புகழ் - Unicode
     பகை கடிதல் - Unicode
நீதி நூல்கள்
     நன்னெறி - Unicode
     உலக நீதி - Unicode
     வெற்றி வேற்கை - Unicode
     அறநெறிச்சாரம் - Unicode
     இரங்கேச வெண்பா - Unicode
     சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா - Unicode
இலக்கண நூல்கள்
     யாப்பருங்கலக் காரிகை - Unicode
உலா நூல்கள்
     மருத வரை உலா - Unicode
     மூவருலா - Unicode
குறம் நூல்கள்
     மதுரை மீனாட்சியம்மை குறம் - Unicode - PDF
பிள்ளைத் தமிழ் நூல்கள்
     மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழ் - Unicode
நான்மணிமாலை நூல்கள்
      திருவாரூர் நான்மணிமாலை - Unicode - PDF
தூது நூல்கள்
     அழகர் கிள்ளைவிடு தூது - Unicode - PDF
     நெஞ்சு விடு தூது - Unicode - PDF
     மதுரைச் சொக்கநாதர் தமிழ் விடு தூது - Unicode - PDF
கோவை நூல்கள்
     சிதம்பர செய்யுட்கோவை - Unicode
     சிதம்பர மும்மணிக்கோவை - Unicode
கலம்பகம் நூல்கள்
     நந்திக் கலம்பகம் - Unicode
     மதுரைக் கலம்பகம் - Unicode
சதகம் நூல்கள்
     அறப்பளீசுர சதகம் - Unicode - PDF
பிற நூல்கள்
     திருப்பாவை - Unicode
     திருவெம்பாவை - Unicode
     திருப்பள்ளியெழுச்சி - Unicode
     கோதை நாய்ச்சியார் தாலாட்டு - Unicode
     முத்தொள்ளாயிரம் - Unicode
     காவடிச் சிந்து - Unicode
     நளவெண்பா - Unicode
ஆன்மீகம்
     தினசரி தியானம் - Unicode
உலக சினிமா - ஓர் பார்வை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

ஊசியும் நூலும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

பூவும் பிஞ்சும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.60.00
Buy

தமிழ் புதினங்கள் - 1
இருப்பு உள்ளது
ரூ.99.00
Buy
ரூ. 500க்கு மேல் வாங்கினால் அஞ்சல் கட்டணம் இலவசம். ரூ. 500க்கு கீழ் வாங்கும் போது ஒரு நூலுக்கு மட்டும் அஞ்சல் கட்டணம் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.60 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)