சங்கமருவிய எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஐந்தாவதாகிய

பரிபாடல்

... தொடர்ச்சி - 6 ...

11. வையை

     "விரி கதிர் மதியமொடு, வியல் விசும்பு, புணர்ப்ப,
     எரி, சடை, எழில் வேழம், தலையெனக் கீழ் இருந்து,
     தெரு இடைப்படுத்து மூன்று ஒன்பதிற்று இருக்கையுள்
     உருகெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர,
5   வருடையைப் படிமகன் வாய்ப்ப, பொருள் தெரி
     புந்தி மிதுனம் பொருந்த, புலர் விடியல்
     அங்கி உயர் நிற்ப, அந்தணன் பங்குவின்
     இல்லத் துணைக்கு உப்பால் எய்த, இறை யமன்
     வில்லின் கடை மகரம் மேவ, பாம்பு ஒல்லை
10 மதியம் மறைய, வரு நாளில் வாய்ந்த
     பொதியில் முனிவன் புரை வரைக் கீறி
     மிதுனம் அடைய, விரி கதிர் வேனில்
     எதிர் வரவு மாரி இயைக" என இவ் ஆற்றால்
     புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ,
15 நெரிதரூஉம் வையைப் புனல்;
     "வரையன புன்னாகமும்,
     கரையன சுரபுன்னையும்,
     வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை, தண் பதம்
     மனைமாமரம் வாள்வீரம்,
20 சினைவளர் வேங்கை, கணவிரி காந்தள்,
     தாய தோன்றி தீயென மலரா,
     ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒள் நீலம்,
     வேய் பயில் சோலை அருவி தூர்த்தரப்
     பாய் திரை உந்தித் தருதலான் ஆய் கோல்
25 வயவர் அரி மலர்த் துறை என்கோ?
     அரி மலர் மீப் போர்வை, ஆரம் தாழ் மார்பின்,
     திரை நுரை மென் பொகுட்டுத் தேம் மணச் சாந்தின்
     அரிவையது தானை என்கோ? கள் உண்ணூஉப்
     பருகு படி மிடறு என்கோ? பெரிய
30 திருமருத நீர்ப் பூந்துறை."
     "ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல்,
     நாளின், நாளின், நளி வரைச் சிலம்பு தொட்டு,
     நிலவுப் பரந்தாங்கு, நீர் நிலம் பரப்பி,
     உலகு பயம் பகர; ஓம்பு பெரும் பக்கம்
35 வழியது பக்கத்து அமரர் உண்டி
     மதி நிறைவு அழிவதின், வரவு சுருங்க
     எண் மதி நிறை, உவா இருள் மதி போல
     நாள் குறைபடுதல் காணுநர் யாரே?
     சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை!
40 வயத் தணிந்து ஏகு, நின் யாணர் இரு நாள் பெற!
     மா மயில் அன்னார், மறையில் புணர் மைந்தர்,
     காமம் கள விட்டு, கைகொள் கற்பு உற்றென,
     மல்லல் புனல் வையை! மா மலை விட்டு, இருத்தல்
     இல்லத்து நீ தனிச் சேறல் இளிவரல்;"
45 என ஆங்கு
     கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளைக் காளை
     படையொடும் கொண்டு பெயர்வானைச் சுற்றும்
     இடை நெறித் தாக்குற்றது ஏய்ப்ப, அடல் மதுரை
     ஆடற்கு நீர் அமைந்தது, யாறு;
50 ஆற்று அணி, வெள் வாள் விதிர்ப்போர், மிளிர்குந்தம் ஏந்துவோர்,
     கொள்வார் கோல் கொள்ளக் கொடித் திண் தேர் ஏறுவோர்,
     புள் ஏர் புரவி பொலம் படைக் கைம்மாவை
     வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு ஊர்பு உழக்குநரும்,
     கண் ஆரும் சாயற் கழித் துரப்போரை
55 வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும்,
     மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரைத்
     துணி பிணர் மருப்பின் நீர் எக்குவோரும்,
     தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர்த் திளைக்கும்
     உருகெழு தோற்றம் உரைக்குங்கால், நாளும்
60 பொரு களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும்
     பாய் தேரான் வையை அகம்;
     நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண்
     தார் வரை அகலத்து, அவ் ஏர் அணி நேர் இழை
     ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி
65 புனை வினைப் பொலங் கோதையவரொடு,
     பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு, களி பரந்து,
     நாகரின் நல் வள வினை வயவு ஏற நளி புணர்மார்,
     காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்புற,
     சீர் அமை பாடற் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி,
70 உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும்
     அம்பி கரவா வழக்கிற்றே, ஆங்கு அதை
     கார் ஒவ்வா வேனில் கலங்கித் தெளிவரல்,
     நீர் ஒவ்வா வையை! நினக்கு;
     கனைக்கும் அதிர்குரல் கார் வானம் நீங்க,
75 பனிப் படு பைதல் விதலைப் பருவத்து
     ஞாயிறு காயா நளி மாரிப் பின் குளத்து,
     மா இருந் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை
     விரிநூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க,
     புரி நூல் அந்தணர் பொலம் கலம் ஏற்ப,
80 "வெம்பாதாக, வியல் நில வரைப்பு!" என
     அம்பா ஆடலின் ஆய் தொடிக் கன்னியர்,
     முனித் துறை முதல்வியர் முறைமை காட்ட,
     பனிப் புலர்பு ஆடி, பரு மணல் அருவியின்
     ஊதை ஊர்தர, உறை சிறை வேதியர்
85 நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின்,
     தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர,
     வையை! நினக்கு மடை வாய்த்தன்று.
     மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து,
     பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர், அவர்
90 தீ எரிப் பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ,
     தாய் அருகா நின்று தவத் தைந் நீராடுதல்
     நீ உரைத்தி, வையை நதி!
     ஆயிடை, மா இதழ் கொண்டு, ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள்,
     வேய் எழில் வென்று வெறுத்த தோள்; நோக்கி
95 சாய் குழை பிண்டித் தளிர் காதில், தையினாள்;
     பாய் குழை நீலம் பகலாகத் தையினாள்;
     "குவளைக் குழைக்காதின் கோலச் செவியின்
     இவள் செரீஇ, நான்கு விழி படைத்தாள்" என்று
     நெற்றி விழியா நிறை திலகம் இட்டாளே,
100 கொற்றவை கோலம் கொண்டு, ஓர் பெண்;
     பவள வளை செறத்தாட் கண்டு, அணிந்தாள், பச்சைக்
     குவளைப் பசுந் தண்டு கொண்டு;
     கல்லகாரப் பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை,
     "நில்லிகா!" என்பாள்போல், நெய்தல் தொடுத்தாளே
105 மல்லிகா மாலை வளாய்;
     தண்டு தழுவா, தாவு நீர் வையையுள்,
     கண்ட பொழுதில், கடும் புனல் கை வாங்க,
     நெஞ்சம் அவள் வாங்க, நீடு புணை வாங்க,
     நேரிழை நின்றுழிக் கண் நிற்ப, நீர் அவன்
110 தாழ்வுழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப;
     ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன்பின் தொடரூஉ,
     தாய் அத் திறம் அறியாள், தாங்கி, "தனிச் சேறல்;
     ஆயத்தில் கூடு" என்று அரற்றெடுப்பத் தாக்கிற்றே
     சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு;
115 "நீ தக்காய், தைந் நீர்! நிறம் தெளிந்தாய்" என்மாரும்,
     "கழுத்து அமை கை வாங்காக் காதலர்ப் புல்ல,
     விழுத் தகை பெறுக! என வேண்டுதும்" என்மாரும்,
     "பூ வீழ் அரியின் புலம்பப் போகாது,
     யாம் வீழ்வார், ஏமம் எய்துக!" என்மாரும்,
120 "கிழவர் கிழவியர் என்னாது, ஏழ்காறும்,
     மழ ஈன்று மல்லற் கேள் மன்னுக!" என்மாரும்
     "கண்டார்க்குத் தாக்கு அணங்கு, இக் காரிகை; காண்மின்;
     பண்டாரம், காமன் படை, உவள் கண்; காண்மின்;
     நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது,
125 பூ ஊது வண்டினம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்மின்;
     கொளைப் பொருள் தெரிதரக் கொளுத்தாமல், குரல் கொண்ட
     கிளைக்கு உற்ற உழைச் சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்மின்;
     பண் கண்டு திறன் எய்தாப் பண் தாளம் பெறப் பாடி,
     கொண்ட இன் இசைத் தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும்
130 தண் தும்பியினம் காண்மின்; தான் வீழ் பூ நெரித்தாளை
     முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும்,
     கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்மின்
     என ஆங்கு
     இன்ன பண்பின் நின் தைந் நீராடல்
135 மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட
     கன்னிமை கனியாக் கைக்கிளைக் காம
     இன் இயல் மாண் தேர்ச்சி இசை பரிபாடல்
     முன் முறை செய் தவத்தின் இம் முறை இயைந்தேம்;
     மறு முறை அமையத்தும் இயைக!
140 நறு நீர் வையை நயத் தகு நிறையே!

ஆசிரயன் நல்லந்துவனார் பாட்டு
நாகனார் இசை
பண்ணுப் பாலையாழ்


The One-Minute Sufi
Stock Available
ரூ.250.00
Buy

மூலிகையே மருந்து!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

நலம், நலம் அறிய ஆவல்!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.175.00
Buy

க்ளிக்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.200.00
Buy

உறுபசி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.160.00
Buy

நீர்த்துளி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.145.00
Buy

உச்சம் தொட
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy

சந்திரபாபு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.160.00
Buy

அத்ரிமலை யாத்திரை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.160.00
Buy

பாரதியின் பூனைகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.75.00
Buy

ஒரு நாள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

ஜி.எஸ்.டி. ஒரு வணிகனின் பார்வையில்...!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
Buy

கச்சத்தீவு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.145.00
Buy

இவர்கள் வென்றது இப்படித்தான்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.65.00
Buy

தமிழகத்தில் ஆசீவகர்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy

இது சக்சஸ் மந்திரம் அல்ல!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
Buy

மோக முள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.590.00
Buy

நாட்டுக் கணக்கு – 2
இருப்பு உள்ளது
ரூ.260.00
Buy

மீனின் சிறகுகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.270.00
Buy

சூப்பர் சேல்ஸ்மேன் ஆவது எப்படி : விற்பனையின் உளவியல்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.270.00
Buy
12. வையை

     வளி பொரு மின்னொடு வான் இருள் பரப்பி,
     விளிவு இன்று, கிளையொடு மேல் மலை முற்றி,
     தளி பொழி சாரல் ததர் மலர் தாஅய்;
     ஒளி திகழ் உத்தி உருகெழு நாகம்,
5   அகரு, வழை, ஞெமை, ஆரம், இனைய;
     தகரமும், ஞாழலும், தாரமும், தாங்கி,
     நளி கடல் முன்னியது போலும், தீம் நீர்
     வளி வரல் வையை வரவு;
     "வந்து மதுரை மதில் பொரூஉம், வான் மலர் தாஅய்,
10 அம் தண் புனல் வையை யாறு" எனக் கேட்டு,
     மின் அவிர் ஒளி இழை வேயுமோரும்,
     பொன் அடர்ப் பூம் புனை திருத்துவோரும்,
     அகில்கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்றப்
     புகைகெழு சாந்தம் பூசுவோரும்,
15 கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும்,
     வேர் பிணி பல் மலர் வேயுமோரும்,
     புட்டகம் பொருந்துவ புனைகுவோரும்,
     கட்டிய கயில் அணி காழ் கொள்வோரும்;
     வாச நறு நெய் ஆடி, வான் துகள்
20 மாசு அறக் கண்ணடி வயக்கி, வண்ணமும்
     தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி,
     வாச மணத் துவர் வாய்க் கொள்வோரும்
     இடு புணர் வளையொடு தொடு தோள்வளையர்,
     கட்டு வடக் கழலினர், மட்டு மாலையர்,
25 ஓசனை கமழும் வாச மேனியர்,
     மட மா மிசையோர்,
     பிடிமேல் அன்னப் பெரும் படை அனையோர்
     கடு மா கடவுவோரும், களிறுமேல் கொள்வோரும்,
     வடி மணி நெடுந் தேர் மா முள் பாய்க்குநரும்,
30 விரைபு விரைபு மிகை மிகை ஈண்டி,
     ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப, கூடல்,
     உரைதர வந்தன்று, வையை நீர்; வையைக்
     கரை தர வந்தன்று, காண்பவர் ஈட்டம்;
     நிவந்தது, நீத்தம் கரைமேலா; நீத்தம்
35 கவர்ந்தது போலும், காண்பவர் காதல்
     முன் துறை நிறை அணி நின்றவர் மொழி மொழி
     ஒன்று அல, பலபல உடன் எழுந்தன்று; அவை
     எல்லாம் தெரியக் கேட்குநர் யார்" அவை
     கில்லா; கேள்வி கேட்டன சிலசில:
40 ஒத்த குழலின் ஒலி எழ; முழவு இமிழ்,
     மத்தரி, தடாரி, தண்ணுமை, மகுளி,
     ஒத்து அளந்து; சீர் தூக்கி; ஒருவர் பிற்படார்;
     நித்தம் திகழும் நேர் இறை முன்கையால்
     அத் தக அரிவையர் அளத்தல் காண்மின்
45 "நாணாள்கொல் தோழி! 'நயன் இல் பரத்தையின்
     தோள் நலம் உண்டு, துறந்தான்' என, ஒருத்தி
     யாணர் மலி புனல் நீத்தத்து இரும் பிடி
     சேண வெரிநின் சிறந்தானோடு ஏறினாள்,
     நாணுக் குறைவு இலள்; நங்கை மற்று?" என்மரும்,
50 "கோட்டியுள் கொம்பர் குவி முலை நோக்குவோன்
     ஓட்டை மனவன்; உரம் இலி" என்மரும்,
     "சொரிந்ததூஉம் சொற்றதூஉம் பற்றாள்; நிறம் திரிந்தாள்;
     நெஞ்சத்தை நீத்தாள், நெறி செல்வான் பின் நிறை
     அஞ்சிக் கழியாமோ, அன்பு உற்றால்?" என்மரும்,
55 "பூண் ஆரம் நோக்கிப் புணர் முலை பார்த்தான், உவன்
     நாணாள் அவனை, இந் நாரிகை" என்மரும்
     அமிர்து அன நோக்கத்து அணங்கு ஒருத்தி பார்ப்ப,
     கமழ் கோதை கோலாப் புடைத்து, தன் மார்பில்
     இழையினைக் கை யாத்து, இறுகிறுக்கி வாங்கி,
60 "பிழையினை" என்ன, பிழை ஒன்றும் காணான்,
     தொழுது பிழை கேட்கும் தூயவனைக் காண்மின்
     "பார்த்தாள், ஒருத்தி நினை" என, "பார்த்தவளைப்
     பொய்ச் சூளாள் என்பது அறியேன், யான்" என்று இரந்து,
     மெய்ச் சூள் உறுவானை, மெல்இயல், "பொய்ச் சூள்" என்று,
65 ஒல்லுவ சொல்லாது, உரை வழுவச் சொல்ல;
     உறைத்தும் செறுத்தும் உணர்த்துவானைப்
     புல்லாது ஊடிப் புலந்து நின்றவள்
     பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய,
     வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண்
70 பாய் குருதி சோர, பகை இன்று உளம் சோர,
     நில்லாது நீங்கி நிலம் சோர; அல்லாந்து
     மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி, மம்மர் கூர்ந்து,
     எல்லாத் துனியும் இறப்ப, தன் காதலன்
     நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும்
75 வல்லதால், வையைப் புனல்,
     என ஆங்கு
     மல்லிகை, மெளவல், மணம் கமழ் சண்பகம்,
     அல்லி, கழுநீர், அரவிந்தம், ஆம்பல்,
     குல்லை, வகுளம், குருக்கத்தி, பாதிரி,
80 நல் இணர் நாகம், நறவம், சுரபுன்னை,
     எல்லாம் கமழும் இரு சார் கரை கலிழ;
     தேறித் தெளிந்து, செறி இருள் மால் மாழை;
     பாறைப் பரப்பில் பரந்த சிறை நின்று;
     துறக்கத்து எழிலைத் தன் நீர் நிழல் காட்டும்;
85 கார் அடு காலை, கலிழ் செங் குருதித்தே
     போர் அடு தானையான் யாறு;
     சுடு நீர் வினைக் குழையின் ஞாலச் சிவந்த
     கடி மலர்ப் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ,
     விடு மலர்ப் பூங் கொடி போல நுடங்கி,
90 அடிமேல் அடிமேல் ஒதுங்கி, தொடி முன்கைக்
     காரிகை ஆகத் தன் கண்ணி திருத்தினாள்,
     நேர் இறை முன்கை நல்லவள்; கேள் காண்மின்.
     துகில் சேர் மலர் போல், மணி நீர் நிறைந்தன்று;
     "புனல்" என, மூதூர் மலிந்தன்று, அவர் உரை;
95 உரையின் உயர்ந்தன்று, கவின்;
     போர் ஏற்றன்று, நவின்று; தகரம்
     மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று;
     துகில் பொசி புனலின், கரை கார் ஏற்றன்று;
     விசும்பு கடி விட்டன்று, விழவுப் புனல் ஆங்க.
100 இன்பமும், கவினும், அழுங்கல் மூதூர்,
     நன்பல நன்பல நன்பல வையை!
     நின் புகழ் கொள்ளாது, இம் மலர் தலை உலகே.

நல்வழுதியார் பாட்டு
நந்நாகனார் இசை
பண்ணுப் பாலையாழ்


சமகால இலக்கியம்
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
     அலை ஓசை - Unicode - PDF
     கள்வனின் காதலி - Unicode - PDF
     சிவகாமியின் சபதம் - Unicode - PDF
     தியாக பூமி - Unicode - PDF
     பார்த்திபன் கனவு - Unicode - PDF
     பொய்மான் கரடு - Unicode - PDF
     பொன்னியின் செல்வன் - Unicode - PDF
     சோலைமலை இளவரசி - Unicode - PDF
     மோகினித் தீவு - Unicode - PDF
     மகுடபதி - Unicode - PDF
     கல்கியின் சிறுகதைகள் (75) - Unicode
தீபம் நா. பார்த்தசாரதி
     ஆத்மாவின் ராகங்கள் - Unicode - PDF
     கபாடபுரம் - Unicode - PDF
     குறிஞ்சி மலர் - Unicode - PDF
     நெஞ்சக்கனல் - Unicode - PDF
     நெற்றிக் கண் - Unicode - PDF
     பாண்டிமாதேவி - Unicode - PDF
     பிறந்த மண் - Unicode - PDF
     பொன் விலங்கு - Unicode - PDF
     ராணி மங்கம்மாள் - Unicode - PDF
     சமுதாய வீதி - Unicode - PDF
     சத்திய வெள்ளம் - Unicode - PDF
     சாயங்கால மேகங்கள் - Unicode - PDF
     துளசி மாடம் - Unicode - PDF
     வஞ்சிமா நகரம் - Unicode - PDF
     வெற்றி முழக்கம் - Unicode - PDF
     அநுக்கிரகா - Unicode - PDF
     மணிபல்லவம் - Unicode - PDF
     நிசப்த சங்கீதம் - Unicode - PDF
     நித்திலவல்லி - Unicode - PDF
     பட்டுப்பூச்சி - Unicode - PDF
     கற்சுவர்கள் - Unicode - PDF
     சுலபா - Unicode - PDF
     பார்கவி லாபம் தருகிறாள் - Unicode - PDF
     அனிச்ச மலர் - Unicode - PDF
     மூலக் கனல் - Unicode - PDF
     பொய்ம் முகங்கள் - Unicode - PDF
     நா.பார்த்தசாரதியின் சிறுகதைகள் (13) - Unicode
ராஜம் கிருஷ்ணன்
     கரிப்பு மணிகள் - Unicode - PDF
     பாதையில் பதிந்த அடிகள் - Unicode - PDF
     வனதேவியின் மைந்தர்கள் - Unicode - PDF
     வேருக்கு நீர் - Unicode - PDF
     கூட்டுக் குஞ்சுகள் - Unicode
     சேற்றில் மனிதர்கள் - Unicode - PDF
     புதிய சிறகுகள் - Unicode
     பெண் குரல் - Unicode - PDF
     உத்தர காண்டம் - Unicode - PDF
     அலைவாய்க் கரையில் - Unicode
     மாறி மாறிப் பின்னும் - Unicode - PDF
     சுழலில் மிதக்கும் தீபங்கள் - Unicode - PDF
     கோடுகளும் கோலங்களும் - Unicode - PDF
     மாணிக்கக் கங்கை - Unicode
     குறிஞ்சித் தேன் - Unicode - PDF
     ரோஜா இதழ்கள் - Unicode
சு. சமுத்திரம்
     ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி - Unicode - PDF
     ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே - Unicode - PDF
     வாடா மல்லி - Unicode - PDF
     வளர்ப்பு மகள் - Unicode - PDF
     வேரில் பழுத்த பலா - Unicode - PDF
     சாமியாடிகள் - Unicode
     மூட்டம் - Unicode - PDF
     புதிய திரிபுரங்கள் - Unicode - PDF
புதுமைப்பித்தன்
     சிறுகதைகள் (108) - Unicode
     மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதைகள் (57) - Unicode
அறிஞர் அண்ணா
     ரங்கோன் ராதா - Unicode - PDF
     பார்வதி, பி.ஏ. - Unicode
     வெள்ளை மாளிகையில் - Unicode
     அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் (6) - Unicode
பாரதியார்
     குயில் பாட்டு - Unicode
     கண்ணன் பாட்டு - Unicode
     தேசிய கீதங்கள் - Unicode
பாரதிதாசன்
     இருண்ட வீடு - Unicode
     இளைஞர் இலக்கியம் - Unicode
     அழகின் சிரிப்பு - Unicode
     தமிழியக்கம் - Unicode
     எதிர்பாராத முத்தம் - Unicode
மு.வரதராசனார்
     அகல் விளக்கு - Unicode
     மு.வரதராசனார் சிறுகதைகள் (6) - Unicode
ந.பிச்சமூர்த்தி
     ந.பிச்சமூர்த்தி சிறுகதைகள் (8) - Unicode
லா.ச.ராமாமிருதம்
     அபிதா - Unicode - PDF
சங்கரராம் (டி.எல். நடேசன்)
     மண்ணாசை - Unicode - PDF
தொ.மு.சி. ரகுநாதன்
     பஞ்சும் பசியும் - Unicode - PDF
விந்தன்
     காதலும் கல்யாணமும் - Unicode - PDF
ஆர். சண்முகசுந்தரம்
     நாகம்மாள் - Unicode - PDF
     பனித்துளி - Unicode - PDF
     பூவும் பிஞ்சும் - Unicode - PDF
     தனி வழி - Unicode - PDF
ரமணிசந்திரன்
சாவி
     ஆப்பிள் பசி - Unicode - PDF
     வாஷிங்டனில் திருமணம் - Unicode - PDF
க. நா.சுப்ரமண்யம்
     பொய்த்தேவு - Unicode
கி.ரா.கோபாலன்
     மாலவல்லியின் தியாகம் - Unicode - PDF
மகாத்மா காந்தி
     சத்திய சோதன - Unicode
ய.லட்சுமிநாராயணன்
     பொன்னகர்ச் செல்வி - Unicode - PDF
பனசை கண்ணபிரான்
     மதுரையை மீட்ட சேதுபதி - Unicode
மாயாவி
     மதுராந்தகியின் காதல் - Unicode - PDF
வ. வேணுகோபாலன்
     மருதியின் காதல் - Unicode
கௌரிராஜன்
     அரசு கட்டில் - Unicode - PDF
     மாமல்ல நாயகன் - Unicode
என்.தெய்வசிகாமணி
     தெய்வசிகாமணி சிறுகதைகள் - Unicode
கீதா தெய்வசிகாமணி
     சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே - Unicode - PDF
எஸ்.லட்சுமி சுப்பிரமணியம்
     புவன மோகினி - Unicode - PDF
     ஜகம் புகழும் ஜகத்குரு - Unicode
விவேகானந்தர்
     சிகாகோ சொற்பொழிவுகள் - Unicode
கோ.சந்திரசேகரன்
     'அரசு ஊழியர்' என்று ஓர் இனம் - Unicode


பழந்தமிழ் இலக்கியம்
எட்டுத் தொகை
     குறுந்தொகை - Unicode
     பதிற்றுப் பத்து - Unicode
     பரிபாடல் - Unicode
     கலித்தொகை - Unicode
     அகநானூறு - Unicode
     ஐங்குறு நூறு (உரையுடன்) - Unicode
பத்துப்பாட்டு
     திருமுருகு ஆற்றுப்படை - Unicode
     பொருநர் ஆற்றுப்படை - Unicode
     சிறுபாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
     பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
     முல்லைப்பாட்டு - Unicode
     மதுரைக் காஞ்சி - Unicode
     நெடுநல்வாடை - Unicode
     குறிஞ்சிப் பாட்டு - Unicode
     பட்டினப்பாலை - Unicode
     மலைபடுகடாம் - Unicode
பதினெண் கீழ்க்கணக்கு
     இன்னா நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     இனியவை நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     கார் நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     களவழி நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஐந்திணை ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஐந்திணை எழுபது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திணைமொழி ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     கைந்நிலை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திருக்குறள் (உரையுடன்) - Unicode
     நாலடியார் (உரையுடன்) - Unicode
     நான்மணிக்கடிகை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஆசாரக்கோவை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திணைமாலை நூற்றைம்பது (உரையுடன்) - Unicode
     பழமொழி நானூறு (உரையுடன்) - Unicode
     சிறுபஞ்சமூலம் (உரையுடன்) - Unicode
     முதுமொழிக்காஞ்சி (உரையுடன்) - Unicode
     ஏலாதி (உரையுடன்) - Unicode
     திரிகடுகம் (உரையுடன்) - Unicode
ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்
     சிலப்பதிகாரம் - Unicode
     மணிமேகலை - Unicode
     வளையாபதி - Unicode
     குண்டலகேசி - Unicode
     சீவக சிந்தாமணி - Unicode
ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
     உதயண குமார காவியம் - Unicode
     நாககுமார காவியம் - Unicode
     யசோதர காவியம் - Unicode
வைஷ்ணவ நூல்கள்
     நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் - Unicode
சைவ சித்தாந்தம்
     நால்வர் நான்மணி மாலை - Unicode
     திருவிசைப்பா - Unicode
     திருமந்திரம் - Unicode
     திருவாசகம் - Unicode
     திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - முதல் திருமுறை - Unicode
     திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - இரண்டாம் திருமுறை - Unicode
மெய்கண்ட சாத்திரங்கள்
     திருக்களிற்றுப்படியார் - Unicode
     திருவுந்தியார் - Unicode
     உண்மை விளக்கம் - Unicode
     திருவருட்பயன் - Unicode
     வினா வெண்பா - Unicode
கம்பர்
     கம்பராமாயணம் - Unicode
     ஏரெழுபது - Unicode
     சடகோபர் அந்தாதி - Unicode
     சரஸ்வதி அந்தாதி - Unicode
     சிலையெழுபது - Unicode
     திருக்கை வழக்கம் - Unicode
ஔவையார்
     ஆத்திசூடி - Unicode
     கொன்றை வேந்தன் - Unicode
     மூதுரை - Unicode
     நல்வழி - Unicode
ஸ்ரீ குமரகுருபரர்
     நீதிநெறி விளக்கம் - Unicode
     கந்தர் கலிவெண்பா - Unicode
     சகலகலாவல்லிமாலை - Unicode
திருஞானசம்பந்தர்
     திருக்குற்றாலப்பதிகம் - Unicode
     திருக்குறும்பலாப்பதிகம் - Unicode
திரிகூடராசப்பர்
     திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - Unicode
     திருக்குற்றால மாலை - Unicode
     திருக்குற்றால ஊடல் - Unicode
ரமண மகரிஷி
     அருணாசல அக்ஷரமணமாலை - Unicode
முருக பக்தி நூல்கள்
     கந்தர் அந்தாதி - Unicode
     கந்தர் அலங்காரம் - Unicode
     கந்தர் அனுபூதி - Unicode
     சண்முக கவசம் - Unicode
     திருப்புகழ் - Unicode
     பகை கடிதல் - Unicode
நீதி நூல்கள்
     நன்னெறி - Unicode
     உலக நீதி - Unicode
     வெற்றி வேற்கை - Unicode
     அறநெறிச்சாரம் - Unicode
     இரங்கேச வெண்பா - Unicode
     சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா - Unicode
இலக்கண நூல்கள்
     யாப்பருங்கலக் காரிகை - Unicode
உலா நூல்கள்
     மருத வரை உலா - Unicode
     மூவருலா - Unicode
குறம் நூல்கள்
     மதுரை மீனாட்சியம்மை குறம் - Unicode - PDF
பிள்ளைத் தமிழ் நூல்கள்
     மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழ் - Unicode
நான்மணிமாலை நூல்கள்
      திருவாரூர் நான்மணிமாலை - Unicode - PDF
தூது நூல்கள்
     அழகர் கிள்ளைவிடு தூது - Unicode - PDF
     நெஞ்சு விடு தூது - Unicode - PDF
     மதுரைச் சொக்கநாதர் தமிழ் விடு தூது - Unicode - PDF
கோவை நூல்கள்
     சிதம்பர செய்யுட்கோவை - Unicode
     சிதம்பர மும்மணிக்கோவை - Unicode
கலம்பகம் நூல்கள்
     நந்திக் கலம்பகம் - Unicode
     மதுரைக் கலம்பகம் - Unicode
சதகம் நூல்கள்
     அறப்பளீசுர சதகம் - Unicode - PDF
பிற நூல்கள்
     திருப்பாவை - Unicode
     திருவெம்பாவை - Unicode
     திருப்பள்ளியெழுச்சி - Unicode
     கோதை நாய்ச்சியார் தாலாட்டு - Unicode
     முத்தொள்ளாயிரம் - Unicode
     காவடிச் சிந்து - Unicode
     நளவெண்பா - Unicode
ஆன்மீகம்
     தினசரி தியானம் - Unicode
என் காதல் தேவதையே
இருப்பு உள்ளது
ரூ.100.00
Buy

வழி விடுங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

வேணு கானம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

நேசிக்கிறேன்...
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

விளம்பர வீதி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

தேவதை உலா
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy
ரூ. 500க்கு மேல் வாங்கினால் அஞ்சல் கட்டணம் இலவசம். ரூ. 500க்கு கீழ் வாங்கும் போது ஒரு நூலுக்கு மட்டும் அஞ்சல் கட்டணம் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.60 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)