சங்கமருவிய எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஐந்தாவதாகிய

பரிபாடல்

... தொடர்ச்சி - 10 ...

19. செவ்வேள்

     நில வரை அழுவத்தான் வான் உறை புகல் தந்து,
     புல வரை அறியாத புகழ் பூத்த கடம்பு அமர்ந்து,
     "அரு முனி மரபின் ஆன்றவர் நுகர்ச்சி மன்
     இரு நிலத்தோரும் இயைக!" என, ஈத்த நின்
5   தண் பரங்குன்றத்து, இயல் அணி, நின் மருங்கு
     சாறு கொள் துறக்கத்தவளொடு
     மாறு கொள்வது போலும், மயிற்கொடி வதுவை
     புலத்தினும் போரினும் போர் தோலாக் கூடல்,
     கலப்போடு இயைந்த இரவுத் தீர் எல்லை,
10 அறம் பெரிது ஆற்றி, அதன் பயன் கொண்மார்,
     சிறந்தோர் உலகம் படருநர் போல,
     உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி,
     புரி மாண் புரவியர், போக்கு அமை தேரர்,
     தெரி மலர்த் தாரர், தெரு இருள் சீப்ப, நின்
15 குன்றொடு கூடல் இடையெல்லாம் ஒன்றுபு
     நேர் பூ நிறை பெய்து இரு நிலம் பூட்டிய
     தார் போலும், மாலைத் தலை நிறையால் தண் மணல்
     ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு;
     சுடரொடு சூழ்வரு தாரகை மேருப்
20 புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி
     மட மயில் ஓரும் மனையவரோடும்,
     கடன் அறி காரியக் கண்ணவரோடும் நின்
     சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல்
     பாடு வலம் திரி பண்பின் பழ மதிச்
25 சூடி அசையும் சுவல்மிசைத் தானையின்,
     பாடிய நாவின், பரந்த உவகையின்,
     நாடும் நகரும் அடைய அடைந்தனைத்தே,
     படு மணி யானை நெடியாய்! நீ மேய
     கடி நகர் சூழ் நுவலுங்கால்;
30 தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி,
     வம்பு அணி பூங் கயிற்று வாங்கி, மரன் அசைப்பார்
     வண் தார்ப் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார்;
     திண் தேர் வழியின் செல நிறுப்பார் கண்டக்
     கரும்பு கவழம் மடுப்பார்; நிரந்து
35 பரி நிமிர் தானையான் பாசறை நீர்த்தே,
     குருகு எறி வேலோய்! நின் குன்றக் கீழ் நின்ற
     இடை நிலம்: யாம் ஏத்தும் ஆறு!
     குரங்கு அருந்து பண்ணியம் கொடுப்போரும்,
     கரும்பு கருமுகக் கணக்கு அளிப்போரும்,
40 தெய்வப் பிரமம் செய்குவோரும்,
     கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும்,
     யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும்,
     வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும்;
     கூர நாண் குரல் கொம்மென ஒலிப்ப,
45 ஊழ் உற முரசின் ஒலி செய்வோரும்;
     என்று஡ழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி
     ஒன்றிய சுடர்நிலை உள்படுவோரும்,
     "இரதி காமன், இவள் இவன்" எனாஅ,
     விரகியர் வினவ, வினா இறுப்போரும்
50 "இந்திரன், பூசை; இவள் அகலிகை; இவன்
     சென்ற கவுதமன்; சினன் உறக் கல் உரு
     ஒன்றிய படி இது" என்று உரைசெய்வோரும்;
     இன்ன பலபல எழுத்து நிலை மண்டபம்,
     துன்னுநர் சுட்டவும், சுட்டு அறிவுறுத்தவும்,
55 நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்கச்
     சோபன நிலையது துணி பரங்குன்றத்து
     மாஅல் மருகன் மாட மருங்கு;
     பிறந்த தமரின் பெயர்ந்து, ஒரு பேதை,
     பிறங்கல் இடைஇடைப் புக்குப் பிறழ்ந்து, "யான்
60 வந்த நெறியும் மறந்தேன்; சிறந்தவர்
     ஏஎ, ஓஒ!" என விளி ஏற்பிக்க,
     "ஏஎ, ஓஒ!" என்று ஏலா அவ் விளி
     அவ் இசை முழை ஏற்று அழைப்ப, அழைத்துழிச்
     செல்குவள் ஆங்குத் தமர்க் காணாமை
65 மீட்சியும், கூஉக் கூஉ மேவும் மடமைத்தே
     வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை;
     நனி நுனி நயவரு சாய்ப்பின் நாறு இணர்ச்
     சினை போழ் பல்லவம் தீம் சுனை உதிர்ப்ப,
     உதிர்த்த சுனையின் எடுத்த தலைய
70 அலர் முகிற் உற, அவை கிடப்ப,
     "தெரி மலர், நனை, உறுவ,
     ஐந் தலை அவிர் பொறி அரவம்; மூத்த
     மைந்தன்; அருகு ஒன்று மற்று இளம் பார்ப்பு" என
     ஆங்கு இள மகளிர் மருள பாங்கர்
75 பசும்பிடி இள முகிழ், நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல்,
     கைபோல் பூத்த கமழ் குலைக் காந்தள்,
     எருவை நறுந் தோடு, எரி இணர் வேங்கை,
     உருவம் மிகு தோன்றி, ஊழ் இணர் நறவம்,
     பருவம் இல் கோங்கயம், பகை மலர் இலவம்;
80 நிணந்தவை, கோத்தவை, நெய்தவை, தூக்க
     மணந்தவை, போல, வரை மலை எல்லாம்
     நிறைந்தும், உறழ்ந்தும், நிமிர்ந்தும், தொடர்ந்தும்;
     விடியல் வியல் வானம் போலப் பொலியும்
     நெடியாய்! நின் குன்றின்மிசை;
85 நின யானைச் சென்னி நிறம் குங்குமத்தால்
     புனையா, பூ நீர் ஊட்டி, புனை கவரி சார்த்தா,
     பொற் பவழப் பூங் காம்பின் பொற்குடை ஏற்றி,
     மலிவுடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள்,
     பல் மணம் மன்னு பின் இருங் கூந்தலர்,
90 கன்னிமை கனிந்த காலத்தார், நின்
     கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில்
     மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார்; மணந்தார்
     முறுவல் தலையளி எய்தார் நின் குன்றம்
     குறுகிச் சிறப்பு உணாக்கால்;
95 குறப் பிணாக் கொடியைக் கூடியோய்! வாழ்த்துச்
     சிறப்பு உணாக் கேட்டி செவி;
     உடையும் ஒலியலும் செய்யை; மற்று ஆங்கே
     படையும் பவழக் கொடி நிறம் கொள்ளும்;
     உருவும் உருவத் தீ ஒத்தி; முகனும்
100 விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி;
     எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து,
     தெவ்வுக் குன்றத்துத் திருந்து வேல் அழுத்தி,
     அவ் வரை உடைத்தோய்! நீ இவ் வரை மருங்கில்
     கடம்பு அமர் அணி நிலை பகர்ந்தேம்;
105 உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம், தொழுதே!

கடவுள் வாழ்த்து
நப்பண்ணனார் பாட்டு
மருத்துவன் நல்லச்சுதனார் இசை
பண் காந்தாரம்


மக்களைக் கையாளும் கலை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.200.00
Buy

இலக்குகள்!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.265.00
Buy

காலகண்டம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.360.00
Buy

அக்னிச் சிறகுகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.170.00
Buy

சாயி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.200.00
Buy

நாயுருவி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.175.00
Buy

இனிப்பு தேசம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.100.00
Buy

அரியநாச்சி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

அள்ள அள்ளப் பணம் 1 - பங்குச்சந்தை : அடிப்படைகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.200.00
Buy

ரெயினீஸ் ஐயர் தெரு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.65.00
Buy

தீர்ப்பு: இந்தியத் தேர்தல்களைப் புரிந்து கொள்ளல்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.370.00
Buy

நோய்க்கு மருந்தாகும் ஆலயங்கள்!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.125.00
Buy

காற்றில் கரையாத நினைவுகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.145.00
Buy

இந்து மதம் : நேற்று இன்று நாளை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.270.00
Buy

மூன்று நிமிடப் பாடலில் முன்னுக்கு வரமுடியுமா?
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
Buy

இப்போதும் வசந்தி பேக்கரியில் பெண்கள் காணப் படுவதில்லை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.80.00
Buy

சுந்தர் பிச்சை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.120.00
Buy

ரயிலேறிய கிராமம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

புள்ளிகள் கோடுகள் கோலங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.500.00
Buy

செகண்ட் ஒப்பினியன்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy
20. வையை

     கடல் குறைபடுத்த நீர் கல் குறைபட எறிந்து,
     உடல் ஏறு உருமினம் ஆர்ப்ப, மலை மாலை
     முற்றுபு முற்றுபு, பெய்து சூல் முதிர் முகில்
     பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானைக்
5   குருதிக் கோட்டு அழி கறை தெளி பெறக் கழீஇயின்று
     காலைக் கடல் படிந்து, காய் கதிரோன் போய வழி
     மாலை மலை மணந்து, மண் துயின்ற கங்குலான்
     வான் ஆற்றும் மழை தலைஇ; மரன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம்
     தேன் ஆற்றும் மலர் நாற்றம், செறு வெயில் உறு கால
10 கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம், கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம்;
     தான், நாற்றம் கலந்து உடன் தழீஇ வந்து, தரூஉம், வையை
     தன் நாற்றம் மீது, தடம் பொழில் தான், யாற்று
     வெந் நாற்று வேசனை நாற்றம் குதுகுதுப்ப,
     ஊர்ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று; உயர் மதிலில்
15 நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ,
     திண் தேர்ப் புரவி வங்கம் பூட்டவும்,
     வங்கப் பாண்டியில் திண் தேர் ஊரவும்,
     வயமாப் பண்ணுந மதமாப் பண்ணவும்,
     கயமாப் பேணிக் கலவாது ஊரவும்,
20 மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும்,
     மைந்தர் தண் தார் மகளிர் பெய்யவும்,
     முந்துறல் விருப்பொடு முறை மறந்து அணிந்தவர்,
     ஆடுவார் பொய்தல் அணி வண்டு இமிர் மணல்
     கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி,
25 மாட மறுகின் மருவி மறுகுற,
     கூடல் விழையும் தகைத்து தகை வையை
     புகை வகை தைஇயினார் பூங் கோதை நல்லார்,
     தகை வகை தைஇயினார் தார்;
     வகைவகை தைஇயினார் மாலை, மிகமிகச்
30 சூட்டும் கண்ணியும் மோட்டு வலையமும்
     இயல் அணி, அணி நிற்ப ஏறி; அமர் பரப்பின்
     அயல் அயல் அணி நோக்கி ஆங்கு ஆங்கு வருபவர்
     இடு வளை ஆரமோடு ஈத்தான் உடனாக,
     கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு,
35 நொந்து, "அவள் மாற்றாள் இவள்" என நோக்க,
     தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்மின்;
     செருச் செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன
     நேர் இதழ் உண்கணார் நிரை காடாக,
     ஓடி ஒளித்து, ஒய்யப் போவாள் நிலை காண்மின்
40 என ஆங்கு,
     ஒய்யப் போவாளை, "உறழ்ந்தோள் இவ் வாணுதல்"
     வையை மடுத்தால் கடல் எனத் தெய்ய
     நெறி மணல் நேடினர் செல்ல, சொல் ஏற்று,
     "செறி நிரைப் பெண்" வல் உறழ்பு "யாது தொடர்பு?" என்ன
45 மறலினாள், மாற்றாள் மகள்;
     வாய் வாளா நின்றாள்,
     செறிநகை சித்தம் திகைத்து;
     ஆயத்து ஒருத்தி, அவளை, "அமர் காமம்
     மாயப் பொய் கூட்டி மயக்கும் விலைக் கணிகை!
50 பெண்மைப் பொதுமைப் பிணையிலி! ஐம் புலத்தைத்
     துற்றுவ துற்றும் துணை இதழ் வாய்த் தொட்டி!
     முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி
     காரிகை நீர் ஏர் வயல், காமக் களி நாஞ்சில்,
     மூரி தவிர முடுக்கு முது சாடி!
55 மட மதர் உண்கண் கயிறாக வைத்துத்
     தட மென் தோள் தொட்டு, தகைத்து மட விரலால்
     இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில், எம் இழையைத்
     தொட்டு, ஆர்த்தும் இன்பத் துறைப் பொதுவி! கெட்டதைப்
     பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து, இவ்
60 வையைத் தொழுவத்துத் தந்து, வடித்து, இடித்து
     மத்திகை மாலையா மோதி, அவையத்துத்
     தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட
     விடும் கடன் வேளாளர்க்கு இன்று படர்ந்து, யாம்,
     தன் மார்பம் தண்டம் தரும் ஆரத்தாள் மார்பும்,
65 நின் மார்பும், ஓர் ஒத்த நீர்மைய கொல்?" என்னாமுன்
     தேடினாள் ஏச, சில மகளிர் மற்று அதற்கு
     ஊடினார், வையையகத்து.
     "சிந்திக்கத் தீரும் பிணியாட் செறேற்க;
     மைந்து உற்றாய், வெஞ்சொல்; மட மயிற் சாயலை
70 வந்திக்க வார்" என "மனத் தக்க நோய் இது;
     வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு;
     போற்றாய் காண், அன்னை! புரையோய்! புரை இன்று,
     மாற்றாளை மாற்றாள் வரவு"
     "அ... சொல் நல்லவை நாணாமல்
75 தந்து முழவின் வருவாய்! நீ வாய்வாளா;
     எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை, ஆரப் பூண்
     வந்த வழி நின்பால் மாயக் களவு அன்றேல்,
     தந்தானைத் தந்தே, தருக்கு"
     மாலை அணிய விலை தந்தான்; மாதர் நின்
80 கால சிலம்பும் கழற்றுவான்; சால,
     அதிரல் அம் கண்ணி! நீ அன்பன் எற்கு அன்பன்;
     கதுவாய்; அவன் கள்வன்; கள்வி நான் அல்லேன்.?
     என ஆங்கு
     வச்சிய மானே! மறலினை மாற்று; உமக்கு
85 நச்சினார் ஈபவை நாடு அறிய நும்மவே
     சேக்கை இனியார்பால் செல்வான் மனையாளால்
     காக்கை கடிந்து ஒழுகல் கூடுமோ? கூடா;
     தகவுடை மங்கையர் சான்றாண்மை சான்றார்
     இகழினும், கேள்வரை ஏத்தி இறைஞ்சுவார்;
90 நிகழ்வது அறியாது நில்லு நீ, நல்லாய்!
     "மகளிரை மைந்துற்று அமர்பு உற்ற மைந்தர்
     அகலம் கடிகுவேம்; என்பவை யார்க்கானும்
     முடி பொருள் அன்று முனியல் முனியல்!
     கட வரை நிற்குமோ காமம்? கொடி இயலாய்!"
95 என ஆங்கு
     இன்ன துனியும் புலவியும் ஏற்பிக்கும்,
     தென்னவன் வையைச் சிறப்பு;
     கொடி இயலார் கைபோல் குவிந்த முகை,
     அரவு உடன்றவைபோல் விரிந்த குலை,
100 குடை விரிந்தவை போலக் கோலும் மலர்,
     சுனை கழிந்து தூங்குவன நீரின் மலர்,
     சினை விரிந்து உதிர்ந்த வீ, புதல் விரி போதொடும்,
     அருவி சொரிந்த திரையின் துரந்து;
     நெடு மால் சுருங்கை நடு வழிப் போந்து
105 கடு மா களிறு அணத்துக் கை விடு நீர் போலும்
     நெடு நீர் மலி புனல், நீள் மாடக் கூடல்
     கடி மதில் பெய்யும் பொழுது;
     நாம் அமர் ஊடலும் நட்பும், தணப்பும்,
     காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட,
110 தாம் அமர் காதலரொடு ஆடப் புணர்வித்தல்
     பூ மலி வையைக்கு இயல்பு.

ஆசிரியன் நல்லந்துவனார் பாட்டு
நல்லச்சுதனார் இசை
பண் காந்தாரம்


சமகால இலக்கியம்
கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
     அலை ஓசை - Unicode - PDF
     கள்வனின் காதலி - Unicode - PDF
     சிவகாமியின் சபதம் - Unicode - PDF
     தியாக பூமி - Unicode - PDF
     பார்த்திபன் கனவு - Unicode - PDF
     பொய்மான் கரடு - Unicode - PDF
     பொன்னியின் செல்வன் - Unicode - PDF
     சோலைமலை இளவரசி - Unicode - PDF
     மோகினித் தீவு - Unicode - PDF
     மகுடபதி - Unicode - PDF
     கல்கியின் சிறுகதைகள் (75) - Unicode
தீபம் நா. பார்த்தசாரதி
     ஆத்மாவின் ராகங்கள் - Unicode - PDF
     கபாடபுரம் - Unicode - PDF
     குறிஞ்சி மலர் - Unicode - PDF
     நெஞ்சக்கனல் - Unicode - PDF
     நெற்றிக் கண் - Unicode - PDF
     பாண்டிமாதேவி - Unicode - PDF
     பிறந்த மண் - Unicode - PDF
     பொன் விலங்கு - Unicode - PDF
     ராணி மங்கம்மாள் - Unicode - PDF
     சமுதாய வீதி - Unicode - PDF
     சத்திய வெள்ளம் - Unicode - PDF
     சாயங்கால மேகங்கள் - Unicode - PDF
     துளசி மாடம் - Unicode - PDF
     வஞ்சிமா நகரம் - Unicode - PDF
     வெற்றி முழக்கம் - Unicode - PDF
     அநுக்கிரகா - Unicode - PDF
     மணிபல்லவம் - Unicode - PDF
     நிசப்த சங்கீதம் - Unicode - PDF
     நித்திலவல்லி - Unicode - PDF
     பட்டுப்பூச்சி - Unicode - PDF
     கற்சுவர்கள் - Unicode - PDF
     சுலபா - Unicode - PDF
     பார்கவி லாபம் தருகிறாள் - Unicode - PDF
     அனிச்ச மலர் - Unicode - PDF
     மூலக் கனல் - Unicode - PDF
     பொய்ம் முகங்கள் - Unicode - PDF
     நா.பார்த்தசாரதியின் சிறுகதைகள் (13) - Unicode
ராஜம் கிருஷ்ணன்
     கரிப்பு மணிகள் - Unicode - PDF
     பாதையில் பதிந்த அடிகள் - Unicode - PDF
     வனதேவியின் மைந்தர்கள் - Unicode - PDF
     வேருக்கு நீர் - Unicode - PDF
     கூட்டுக் குஞ்சுகள் - Unicode
     சேற்றில் மனிதர்கள் - Unicode - PDF
     புதிய சிறகுகள் - Unicode
     பெண் குரல் - Unicode - PDF
     உத்தர காண்டம் - Unicode - PDF
     அலைவாய்க் கரையில் - Unicode
     மாறி மாறிப் பின்னும் - Unicode - PDF
     சுழலில் மிதக்கும் தீபங்கள் - Unicode - PDF
     கோடுகளும் கோலங்களும் - Unicode - PDF
     மாணிக்கக் கங்கை - Unicode
     குறிஞ்சித் தேன் - Unicode - PDF
     ரோஜா இதழ்கள் - Unicode
சு. சமுத்திரம்
     ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி - Unicode - PDF
     ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே - Unicode - PDF
     வாடா மல்லி - Unicode - PDF
     வளர்ப்பு மகள் - Unicode - PDF
     வேரில் பழுத்த பலா - Unicode - PDF
     சாமியாடிகள் - Unicode
     மூட்டம் - Unicode - PDF
     புதிய திரிபுரங்கள் - Unicode - PDF
புதுமைப்பித்தன்
     சிறுகதைகள் (108) - Unicode
     மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதைகள் (57) - Unicode
அறிஞர் அண்ணா
     ரங்கோன் ராதா - Unicode - PDF
     பார்வதி, பி.ஏ. - Unicode
     வெள்ளை மாளிகையில் - Unicode
     அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் (6) - Unicode
பாரதியார்
     குயில் பாட்டு - Unicode
     கண்ணன் பாட்டு - Unicode
     தேசிய கீதங்கள் - Unicode
பாரதிதாசன்
     இருண்ட வீடு - Unicode
     இளைஞர் இலக்கியம் - Unicode
     அழகின் சிரிப்பு - Unicode
     தமிழியக்கம் - Unicode
     எதிர்பாராத முத்தம் - Unicode
மு.வரதராசனார்
     அகல் விளக்கு - Unicode
     மு.வரதராசனார் சிறுகதைகள் (6) - Unicode
ந.பிச்சமூர்த்தி
     ந.பிச்சமூர்த்தி சிறுகதைகள் (8) - Unicode
லா.ச.ராமாமிருதம்
     அபிதா - Unicode - PDF
சங்கரராம் (டி.எல். நடேசன்)
     மண்ணாசை - Unicode - PDF
தொ.மு.சி. ரகுநாதன்
     பஞ்சும் பசியும் - Unicode - PDF
விந்தன்
     காதலும் கல்யாணமும் - Unicode - PDF
ஆர். சண்முகசுந்தரம்
     நாகம்மாள் - Unicode - PDF
     பனித்துளி - Unicode - PDF
     பூவும் பிஞ்சும் - Unicode - PDF
     தனி வழி - Unicode - PDF
ரமணிசந்திரன்
சாவி
     ஆப்பிள் பசி - Unicode - PDF
     வாஷிங்டனில் திருமணம் - Unicode - PDF
க. நா.சுப்ரமண்யம்
     பொய்த்தேவு - Unicode
கி.ரா.கோபாலன்
     மாலவல்லியின் தியாகம் - Unicode - PDF
மகாத்மா காந்தி
     சத்திய சோதன - Unicode
ய.லட்சுமிநாராயணன்
     பொன்னகர்ச் செல்வி - Unicode - PDF
பனசை கண்ணபிரான்
     மதுரையை மீட்ட சேதுபதி - Unicode
மாயாவி
     மதுராந்தகியின் காதல் - Unicode - PDF
வ. வேணுகோபாலன்
     மருதியின் காதல் - Unicode
கௌரிராஜன்
     அரசு கட்டில் - Unicode - PDF
     மாமல்ல நாயகன் - Unicode
என்.தெய்வசிகாமணி
     தெய்வசிகாமணி சிறுகதைகள் - Unicode
கீதா தெய்வசிகாமணி
     சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே - Unicode - PDF
எஸ்.லட்சுமி சுப்பிரமணியம்
     புவன மோகினி - Unicode - PDF
     ஜகம் புகழும் ஜகத்குரு - Unicode
விவேகானந்தர்
     சிகாகோ சொற்பொழிவுகள் - Unicode
கோ.சந்திரசேகரன்
     'அரசு ஊழியர்' என்று ஓர் இனம் - Unicode


பழந்தமிழ் இலக்கியம்
எட்டுத் தொகை
     குறுந்தொகை - Unicode
     பதிற்றுப் பத்து - Unicode
     பரிபாடல் - Unicode
     கலித்தொகை - Unicode
     அகநானூறு - Unicode
     ஐங்குறு நூறு (உரையுடன்) - Unicode
பத்துப்பாட்டு
     திருமுருகு ஆற்றுப்படை - Unicode
     பொருநர் ஆற்றுப்படை - Unicode
     சிறுபாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
     பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
     முல்லைப்பாட்டு - Unicode
     மதுரைக் காஞ்சி - Unicode
     நெடுநல்வாடை - Unicode
     குறிஞ்சிப் பாட்டு - Unicode
     பட்டினப்பாலை - Unicode
     மலைபடுகடாம் - Unicode
பதினெண் கீழ்க்கணக்கு
     இன்னா நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     இனியவை நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     கார் நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     களவழி நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஐந்திணை ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஐந்திணை எழுபது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திணைமொழி ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     கைந்நிலை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திருக்குறள் (உரையுடன்) - Unicode
     நாலடியார் (உரையுடன்) - Unicode
     நான்மணிக்கடிகை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     ஆசாரக்கோவை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
     திணைமாலை நூற்றைம்பது (உரையுடன்) - Unicode
     பழமொழி நானூறு (உரையுடன்) - Unicode
     சிறுபஞ்சமூலம் (உரையுடன்) - Unicode
     முதுமொழிக்காஞ்சி (உரையுடன்) - Unicode
     ஏலாதி (உரையுடன்) - Unicode
     திரிகடுகம் (உரையுடன்) - Unicode
ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்
     சிலப்பதிகாரம் - Unicode
     மணிமேகலை - Unicode
     வளையாபதி - Unicode
     குண்டலகேசி - Unicode
     சீவக சிந்தாமணி - Unicode
ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
     உதயண குமார காவியம் - Unicode
     நாககுமார காவியம் - Unicode
     யசோதர காவியம் - Unicode
வைஷ்ணவ நூல்கள்
     நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் - Unicode
சைவ சித்தாந்தம்
     நால்வர் நான்மணி மாலை - Unicode
     திருவிசைப்பா - Unicode
     திருமந்திரம் - Unicode
     திருவாசகம் - Unicode
     திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - முதல் திருமுறை - Unicode
     திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - இரண்டாம் திருமுறை - Unicode
மெய்கண்ட சாத்திரங்கள்
     திருக்களிற்றுப்படியார் - Unicode
     திருவுந்தியார் - Unicode
     உண்மை விளக்கம் - Unicode
     திருவருட்பயன் - Unicode
     வினா வெண்பா - Unicode
கம்பர்
     கம்பராமாயணம் - Unicode
     ஏரெழுபது - Unicode
     சடகோபர் அந்தாதி - Unicode
     சரஸ்வதி அந்தாதி - Unicode
     சிலையெழுபது - Unicode
     திருக்கை வழக்கம் - Unicode
ஔவையார்
     ஆத்திசூடி - Unicode
     கொன்றை வேந்தன் - Unicode
     மூதுரை - Unicode
     நல்வழி - Unicode
ஸ்ரீ குமரகுருபரர்
     நீதிநெறி விளக்கம் - Unicode
     கந்தர் கலிவெண்பா - Unicode
     சகலகலாவல்லிமாலை - Unicode
திருஞானசம்பந்தர்
     திருக்குற்றாலப்பதிகம் - Unicode
     திருக்குறும்பலாப்பதிகம் - Unicode
திரிகூடராசப்பர்
     திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - Unicode
     திருக்குற்றால மாலை - Unicode
     திருக்குற்றால ஊடல் - Unicode
ரமண மகரிஷி
     அருணாசல அக்ஷரமணமாலை - Unicode
முருக பக்தி நூல்கள்
     கந்தர் அந்தாதி - Unicode
     கந்தர் அலங்காரம் - Unicode
     கந்தர் அனுபூதி - Unicode
     சண்முக கவசம் - Unicode
     திருப்புகழ் - Unicode
     பகை கடிதல் - Unicode
நீதி நூல்கள்
     நன்னெறி - Unicode
     உலக நீதி - Unicode
     வெற்றி வேற்கை - Unicode
     அறநெறிச்சாரம் - Unicode
     இரங்கேச வெண்பா - Unicode
     சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா - Unicode
இலக்கண நூல்கள்
     யாப்பருங்கலக் காரிகை - Unicode
உலா நூல்கள்
     மருத வரை உலா - Unicode
     மூவருலா - Unicode
குறம் நூல்கள்
     மதுரை மீனாட்சியம்மை குறம் - Unicode - PDF
பிள்ளைத் தமிழ் நூல்கள்
     மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழ் - Unicode
நான்மணிமாலை நூல்கள்
      திருவாரூர் நான்மணிமாலை - Unicode - PDF
தூது நூல்கள்
     அழகர் கிள்ளைவிடு தூது - Unicode - PDF
     நெஞ்சு விடு தூது - Unicode - PDF
     மதுரைச் சொக்கநாதர் தமிழ் விடு தூது - Unicode - PDF
கோவை நூல்கள்
     சிதம்பர செய்யுட்கோவை - Unicode
     சிதம்பர மும்மணிக்கோவை - Unicode
கலம்பகம் நூல்கள்
     நந்திக் கலம்பகம் - Unicode
     மதுரைக் கலம்பகம் - Unicode
சதகம் நூல்கள்
     அறப்பளீசுர சதகம் - Unicode - PDF
பிற நூல்கள்
     திருப்பாவை - Unicode
     திருவெம்பாவை - Unicode
     திருப்பள்ளியெழுச்சி - Unicode
     கோதை நாய்ச்சியார் தாலாட்டு - Unicode
     முத்தொள்ளாயிரம் - Unicode
     காவடிச் சிந்து - Unicode
     நளவெண்பா - Unicode
ஆன்மீகம்
     தினசரி தியானம் - Unicode
தூரன் கட்டுரைகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

வேணு கானம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
Buy

பூவும் பிஞ்சும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.60.00
Buy

இனியவள் இருபது
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy
ரூ. 500க்கு மேல் வாங்கினால் அஞ்சல் கட்டணம் இலவசம். ரூ. 500க்கு கீழ் வாங்கும் போது ஒரு நூலுக்கு மட்டும் அஞ்சல் கட்டணம் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.60 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)