முதல் திருமுறை

திருஞானசம்பந்தர்

அருளிய

தேவாரம்

... தொடர்ச்சி - 12 ...

1.111. திருக்கடைமுடி

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1196  அருத்தனை அறவனை அமுதனைநீர்
       விருத்தனைப் பாலனை வினவுதிரேல்
       ஒருத்தனை யல்லதிங் குலகமேத்துங்
       கருத்தவன் வளநகர் கடைமுடியே. 1.111.1

1197  திரைபொரு திருமுடி திங்கள்விம்மும்
       அரைபொரு புலியதள் அடிகளிடந்
       திரையொடு நுரைபொரு தெண்சுனைநீர்
       கரைபொரு வளநகர் கடைமுடியே. 1.111.2

1198  ஆலிள மதியினொ டரவுகங்கை
       கோலவெண் ணீற்றனைத் தொழுதிறைஞ்சி
       ஏலநன் மலரொடு விரைகமழுங்
       காலன வளநகர் கடைமுடியே. 1.111.3

1199  கொய்யணி நறுமலர்க் கொன்றையந்தார்
       மையணி மிடறுடை மறையவனூர்
       பையணி யரவொடு மான்மழுவாள்
       கையணி பவனிடங் கடைமுடியே. 1.111.4

1200  மறையவன் உலகவன் மாயமவன்
       பிறையவன் புனலவன் அனலுமவன்
       இறையவன் எனவுல கேத்துங்கண்டங்
       கறையவன் வளநகர் கடைமுடியே. 1.111.5

1201  படவர வேரல்குற் பல்வளைக்கை
       மடவர லாளையொர் பாகம்வைத்துக்
       குடதிசை மதியது சூடுசென்னிக்
       கடவுள்தன் வளநகர் கடைமுடியே. 1.111.6

1202  பொடிபுல்கு மார்பினிற் புரிபுல்குநூல்
       அடிபுல்கு பைங்கழல் அடிகளிடங்
       கொடிபுல்கு மலரொடு குளிர்சுனைநீர்
       கடிபுல்கு வளநகர் கடைமுடியே. 1.111.7

1203  நோதல்செய் தரக்கனை நோக்கழியச்
       சாதல்செய் தவனடி சரணெனலும்
       ஆதர வருள்செய்த அடிகளவர்
       காதல்செய் வளநகர் கடைமுடியே. 1.111.8

1204  அடிமுடி காண்கிலர் ஓரிருவர்
       புடைபுல்கி யருளென்று போற்றிசைப்பச்
       சடையிடைப் புனல்வைத்த சதுரனிடங்
       கடைமுடி யதனயல் காவிரியே. 1.111.9

1205  மண்ணுதல் பறித்தலு மாயமிவை
       எண்ணிய காலவை யின்பமல்ல
       ஒண்ணுத லுமையையொர் பாகம்வைத்த
       கண்ணுதல் வளநகர் கடைமுடியே. 1.111.10

1206  பொன்றிகழ் காவிரிப் பொருபுனல்சீர்
       சென்றடை கடைமுடிச் சிவனடியை
       நன்றுணர் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
       இன்றமி ழிவைசொல இன்பமாமே. 1.111.11

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - கடைமுடியீசுவரர்
தேவி - அபிராமியம்பிகை


Leadership Wisdom
Stock Available
ரூ.270.00
Buy

ஒரு சிறிய விடுமுறைக்கால காதல்கதை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy

விண்ணளந்த சிறகு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

ஆளண்டாப் பட்சி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.250.00
Buy

இந்தியா 1948
இருப்பு உள்ளது
ரூ.110.00
Buy

தாமஸ் வந்தார்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy

அதிக ஆற்றல்வாய்ந்த மனிதர்களின் 7 பழக்கங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.450.00
Buy

குடும்ப நாவல்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.190.00
Buy

காலம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.110.00
Buy

மொழி பிரிக்காத உணர்வு!
இருப்பு உள்ளது
ரூ.135.00
Buy

உலக சினிமா - ஓர் பார்வை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

அங்காடித் தெரு திரைக்கதை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.215.00
Buy

அலர்ஜி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.130.00
Buy

அவன் ஆனது
இருப்பு உள்ளது
ரூ.155.00
Buy

கடவுச்சீட்டு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.120.00
Buy

பெண் இயந்திரம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.110.00
Buy

சூட்சமத்தை உணர்த்தும் சூஃபி கதைகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy

மேன்மைக்கான வழிகாட்டி 2
இருப்பு உள்ளது
ரூ.180.00
Buy

பேசும் பொம்மைகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.165.00
Buy

ஒரு புத்திரனால் கொல்லப் படுவேன்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.250.00
Buy
1.112. திருச்சிவபுரம்

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1207  இன்குர லிசைகெழும் யாழ்முரலத்
       தன்கரம் மருவிய சதுரன்நகர்
       பொன்கரை பொருபழங் காவிரியின்
       தென்கரை மருவிய சிவபுரமே. 1.112.1

1208  அன்றடற் காலனைப் பாலனுக்காய்ப்
       பொன்றிட வுதைசெய்த புனிதன்நகர்
       வென்றிகொள் ளெயிற்றுவெண் பன்றிமுன்னாள்
       சென்றடி வீழ்தரு சிவபுரமே. 1.112.2

1209  மலைமகள் மறுகிட மதகரியைக்
       கொலைமல்க வுரிசெய்த குழகன்நகர்
       அலைமல்கும் (*)அரிசிலி னதனயலே
       சிலைமல்கு மதிலணி சிவபுரமே. 1.112.3

* அரிசில் என்பது ஒரு நதி

1210  மண்புன லனலொடு மாருதமும்
       விண்புனை மருவிய விகிர்தன்நகர்
       பண்புனை குரல்வழி வண்டுகெண்டிச்
       செண்பக மலர்பொழிற் சிவபுரமே. 1.112.4

1211  வீறுநன் குடையவள் மேனிபாகங்
       கூறுநன் குடையவன் குளிர்நகர்தான்
       நாறுநன் குரவிரி வண்டுகிண்டித்
       தேறலுண் டெழுதரு சிவபுரமே. 1.112.5

1212  மாறெதிர் வருதிரி புரமெரித்து
       நீறது வாக்கிய நிமலன்நகர்
       நாறுடை நடுபவர் உழவரொடுஞ்
       சேறுடை வயலணி சிவபுரமே. 1.112.6

1213  ஆவிலைந் தமர்ந்தவன் அரிவையொடு
       மேவிநன் கிருந்ததொர் வியனகர்தான்
       பூவில்வண் டமர்தரு பொய்கையன்னச்
       சேவல்தன் பெடைபுல்கு சிவபுரமே. 1.112.7

1214  எழின்மலை யெடுத்தவல் லிராவணன்றன்
       முழுவலி யடக்கிய முதல்வன்நகர்
       விழவினி லெடுத்தவெண் கொடிமிடைந்து
       செழுமுகி லடுக்கும்வண் சிவபுரமே. 1.112.8

1215  சங்கள வியகையன் சதுர்முகனும்
       அங்கள வறிவரி யவன்நகர்தான்
       கங்குலும் பறவைகள் கமுகுதொறுஞ்
       செங்கனி நுகர்தரு சிவபுரமே. 1.112.9

1216  மண்டையின் குண்டிகை மாசுதரும்
       மிண்டரை விலக்கிய விமலன்நகர்
       பண்டமர் தருபழங் காவிரியின்
       தெண்டிரை பொருதெழு சிவபுரமே. 1.112.10

1217  சிவனுறை தருசிவ புரநகரைக்
       கவுணியர் குலபதி காழியர்கோன்
       தவமல்கு தமிழிவை சொல்லவல்லார்
       நவமொடு சிவகதி நண்ணுவரே. 1.112.11

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - பிரமபுரிநாயகர்
தேவி - பெரியநாயகியம்மை

1.113. திருவல்லம்

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1218  எரித்தவன் முப்புரம் எரியில்மூழ்கத்
       தரித்தவன் கங்கையைத் தாழ்சடைமேல்
       விரித்தவன் வேதங்கள் வேறுவேறு
       தெரித்தவன் உறைவிடந் திருவல்லமே. 1.113.1

1219  தாயவன் உலகுக்குத் தன்னொப்பிலாத்
       தூயவன் தூமதி சூடியெல்லாம்
       ஆயவன் அமரர்க்கும் முனிவர்கட்குஞ்
       சேயவன் உறைவிடந் திருவல்லமே. 1.113.2

1220  பார்த்தவன் காமனைப் பண்பழியப்
       போர்த்தவன் போதகத் தின்னுரிவை
       ஆர்த்தவன் நான்முகன் தலையையன்று
       சேர்த்தவன் உறைவிடந் திருவல்லமே. 1.113.3

1221  கொய்தஅம் மலரடி கூடுவார்தம்
       மைதவழ் திருமகள் வணங்கவைத்துப்
       பெய்தவன் பெருமழை யுலகமுய்யச்
       செய்தவன் உறைவிடந் திருவல்லமே. 1.113.4

1222  சார்ந்தவர்க் கின்பங்கள் தழைக்கும்வண்ணம்
       நேர்ந்தவன் நேரிழை யோடுங்கூடித்
       தேர்ந்தவர் தேடுவார் தேடச்செய்தே
       சேர்ந்தவன் உறைவிடந் திருவல்லமே. 1.113.5

1223  பதைத்தெழு காலனைப் பாதமொன்றால்
       உதைத்தெழு மாமுனிக் குண்மைநின்று
       விதிர்த்தெழு தக்கன்றன் வேள்வியன்று
       சிதைத்தவன் உறைவிடந் திருவல்லமே. 1.113.6

* இப்பதிகத்தில் 7-ம் செய்யுள் சிதைந்து போயிற்று. 1.113.7

1224  இகழ்ந்தரு வரையினை எடுக்கலுற்றாங்
       ககழ்ந்தவல் லரக்கனை அடர்த்தபாதம்
       நிகழ்ந்தவர் நேடுவார் நேடச்செய்தே
       திகழ்ந்தவன் உறைவிடந் திருவல்லமே. 1.113.8

1225  பெரியவன் சிறியவர் சிந்தைசெய்ய
       அரியவன் அருமறை யங்கமானான்
       கரியவன் நான்முகன் காணவொண்ணாத்
       தெரியவன் உறைவிடந் திருவல்லமே. 1.113.9

1226  அன்றிய அமணர்கள் சாக்கியர்கள்
       குன்றிய அறவுரை கூறாவண்ணம்
       வென்றவன் புலனைந்தும் விளங்கவெங்குஞ்
       சென்றவன் உறைவிடந் திருவல்லமே. 1.113.10

1227  கற்றவர் திருவல்லங் கண்டுசென்று
       நற்றமிழ் ஞானசம் பந்தன்சொன்ன
       குற்றமில் செந்தமிழ் கூறவல்லார்
       பற்றுவர் ஈசன்பொற் பாதங்களே. 1.113.11

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் தொண்டைநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - வல்லநாதர்
தேவி - வல்லாம்பிகையம்மை

1.114. திருமாற்பேறு

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1228  குருந்தவன் குருகவன் கூர்மையவன்
       பெருந்தகை பெண்ணவன் ஆணுமவன்
       கருந்தட மலர்க்கண்ணி காதல்செய்யும்
       மருந்தவன் வளநகர் மாற்பேறே. 1.114.1

1229  பாறணி வெண்டலை கையிலேந்தி
       வேறணி பலிகொளும் வேட்கையனாய்
       நீறணிந் துமையொரு பாகம்வைத்த
       மாறிலி வளநகர் மாற்பேறே. 1.114.2

1230  கருவுடை யாருல கங்கள்வேவச்
       செருவிடை ஏறியுஞ் சென்றுநின்
       றுருவுடை யாளுமை யாளுந்தானும்
       மருவிய வளநகர் மாற்பேறே. 1.114.3

1231  தலையவன் தலையணி மாலைபூண்டு
       கொலைநவில் கூற்றினைக் கொன்றுகந்தான்
       கலைநவின் றான்கயி லாயமென்னும்
       மலையவன் வளநகர் மாற்பேறே. 1.114.4

1232  துறையவன் தொழிலவன் தொல்லுயிர்க்கும்
       பிறையணி சடைமுடிப் பெண்ணொர்பாகன்
       கறையணி மிடற்றண்ணல் காலற்செற்ற
       மறையவன் வளநகர் மாற்பேறே. 1.114.3

1233  பெண்ணின்நல் லாளையொர் பாகம்வைத்துக்
       கண்ணினாற் காமனைக் காய்ந்தவன்றன்
       விண்ணவர் தானவர் முனிவரொடு
       மண்ணவர் வணங்குநன் மாற்பேறே. 1.114.4

* இப்பதிகத்தில் 7-ம் செய்யுள் சிதைந்து போயிற்று. 1.114.5

1234  தீதிலா மலையெடுத் தவ்வரக்கன்
       நீதியால் வேதகீ தங்கள்பாட
       ஆதியா னாகிய அண்ணலெங்கள்
       மாதிதன் வளநகர் மாற்பேறே. 1.114.8

1235  செய்யதண் தாமரைக் கண்ணனொடுங்
       கொய்யணி நறுமலர் மேலயனும்
       ஐயன்நன் சேவடி அதனையுள்க
       மையல்செய் வளநகர் மாற்பேறே. 1.114.9

1236  குளித்துணா அமணர்குண் டாக்கரென்றுங்
       களித்துநன் கழலடி காணலுற்றார்
       முளைத்தவெண் மதியினொ டரவஞ்சென்னி
       வளைத்தவன் வளநகர் மாற்பேறே. 1.114.10

1237  அந்தமில் ஞானசம் பந்தன்நல்ல
       செந்திசை பாடல்செய் மாற்பேற்றைச்
       சந்தமின் றமிழ்கள்கொண் டேத்தவல்லார்
       எந்தைதன் கழலடி எய்துவரே. 1.114.11

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் தொண்டைநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - மால்வணங்குமீசர்
தேவி - கருணைநாயகியம்மை

1.115. திரு இராமனதீச்சரம்

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1238  சங்கொளிர் முன்கையர் தம்மிடையே
       அங்கிடு பலிகொளு மவன்கோபப்
       பொங்கர வாடலோன் புவனியோங்க
       எங்குமன் இராமன தீச்சுரமே. 1.115.1

1239  சந்தநன் மலரணி தாழ்சடையன்
       தந்தம தத்தவன் தாதையோதான்
       அந்தமில் பாடலோன் அழகன்நல்ல
       எந்தவன் இராமன தீச்சுரமே. 1.115.2

1240  தழைமயி லேறவன் தாதையோதான்
       மழைபொதி சடையவன் மன்னுகாதிற்
       குழையது விலங்கிய கோலமார்பின்
       இழையவன் இராமன தீச்சுரமே. 1.115.3

1241  சத்தியு ளாதியோர் தையல்பங்கன்
       முத்திய தாகிய மூர்த்தியோதான்
       அத்திய கையினில் அழகுசூலம்
       வைத்தவன் இராமன தீச்சுரமே. 1.115.4

1242  தாழ்ந்த குழற்சடை முடியதன்மேல்
       தோய்ந்த இளம்பிறை துளங்குசென்னிப்
       பாய்ந்தகங் கையொடு படவரவம்
       ஏய்ந்தவன் இராமன தீச்சுரமே. 1.115.5

1243  சரிகுழல் இலங்கிய தையல்காணும்
       பெரியவன் காளிதன் பெரியகூத்தை
       அரியவன் ஆடலோன் அங்கையேந்தும்
       எரியவன் இராமன தீச்சுரமே. 1.115.6

1244  மாறிலா மாதொரு பங்கன்மேனி
       நீறது ஆடலோன் நீள்சடைமேல்
       ஆறது சூடுவான் அழகன்விடை
       ஏறவன் இராமன தீச்சுரமே. 1.115.7

1245  தடவரை அரக்கனைத் தலைநெரித்தோன்
       படவர வாட்டிய படர்சடையன்
       நடமது வாடலான் நான்மறைக்கும்
       இடமவன் இராமன தீச்சுரமே. 1.115.8

1246  தனமணி தையல்தன் பாகன்றன்னை
       அனமணி அயன்அணி முடியுங்காணான்
       பனமணி அரவரி பாதங்காணான்
       இனமணி இராமன தீச்சுரமே. 1.115.9

1247  தறிபோலாஞ் சமணர்சாக் கியர்சொற்கொளேல்
       அறிவோரால் நாமம் அறிந்துரைமின்
       மறிகையோன் தன்முடி மணியார்கங்கை
       எறிபவன் இராமன தீச்சுரமே. 1.115.10

1248  தேன் மலர்க் கொன்றை யோன்........
       ........ முந்தமக்கூனமன்றே. 1.115.11*

* இப்பதிகத்தில் 11-ம் செய்யுள் சிதைந்து போயிற்று.

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - இராமநாதேசுவரர்
தேவி - சரிவார்குழலியம்மை

1.116. திரு நீலகண்டம்

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1249  அவ்வினைக் கிவ்வினை யாமென்று சொல்லு மஃதறிவீர்
       உய்வினை நாடா திருப்பதும் உந்தமக் கூனமன்றே
       கைவினை செய்தெம் பிரான்கழற் போற்றுதும் நாமடியோஞ்
       செய்வினை வந்தெமைத் தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம். 1.116.1

1250  காவினை யிட்டுங் குளம்பல தொட்டுங் கனிமனத்தால்
       ஏவினை யாலெயில் மூன்றெரித் தீரென் றிருபொழுதும்
       பூவினைக் கொய்து மலரடி போற்றுதும் நாமடியோம்
       தீவினை வந்தெமைத் தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம். 1.116.2

1251  முலைத்தடம் மூழ்கிய போகங்களும்மற் றெவையு மெல்லாம்
       விலைத்தலை யாவணங் கொண்டெமை யாண்ட விரிசடையீர்
       இலைத்தலைச் சூலமுந் தண்டும் மழுவும் இவையுடையீர்
       சிலைத்தெமைத் தீவினை தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம். 1.116.3

1252  விண்ணுல காள்கின்ற விச்சா தரர்களும் வேதியரும்
       புண்ணிய ரென்றிரு போதுந் தொழப்படும் புண்ணியரே
       கண்ணிமை யாதன மூன்றுடை யீருங் கழலடைந்தோம்
       திண்ணிய தீவினை தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம். 1.116.4

1253  மற்றிணை யில்லா மலைதிரண் டன்னதிண் டோ ளுடையீர்
       கிற்றெமை யாட்கொண்டு கேளா தொழிவதுந் தன்மைகொல்லோ
       சொற்றுணை வாழ்க்கை துறந்துந் திருவடி யேயடைந்தோம்
       செற்றெமைத் தீவினை தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம். 1.116.5

1254  மறக்கு மனத்தினை மாற்றியெம் மாவியை வற்புருத்திப்
       பிறப்பில் பெருமான் திருந்தடிக் கீழ்ப்பிழை யாதவண்ணம்
       பறித்த மலர்கொடு வந்துமை யேத்தும் பணியடியோம்
       சிறப்பிலித் தீவினை தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம். 1.116.6

* இப்பதிகத்தில் 7-ம் செய்யுள் சிதைந்து போயிற்று. 1.116.7

1255  கருவைக் கழித்திட்டு வாழ்க்கை கடிந்துங் கழலடிக்கே
       உருகி மலர்கொடு வந்துமை யேத்துதும் நாமடியோம்
       செருவி லரக்கனைச் சீரி லடர்த்தருள் செய்தவரே
       திருவிலித் தீவினை தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம். 1.116.8

1256  நாற்ற மலர்மிசை நான்முகன் நாரணன் வாதுசெய்து
       தோற்ற முடைய அடியும் முடியுந் தொடர்வரியீர்
       தோற்றினுந் தோற்றுந் தொழுது வணங்குதும் நாமடியோம்
       சீற்றம தாம்வினை தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம். 1.116.9

1257  சாக்கியப் பட்டுஞ் சமணுரு வாகி யுடையொழிந்தும்
       பாக்கிய மின்றி இருதலைப் போகமும் பற்றும்விட்டார்
       பூக்கமழ் கொன்றைப் புரிசடை யீரடி போற்றுகின்றோம்
       தீக்குழித் தீவினை தீண்டப்பெ றாதிரு நீலகண்டம். 1.116.10

1258  பிறந்த பிறவியிற் பேணியெஞ் செல்வன் கழலடைவான்
       இறந்த பிறவியுண் டாகில் இமையவர் கோனடிக்கண்
       திறம்பயில் ஞானசம் பந்தன செந்தமிழ் பத்தும்வல்லார்
       நிறைந்த உலகினில் வானவர் கோனொடுங் கூடுவரே. 1.116.11

திருச்சிற்றம்பலம்

இது திருக்கொடிமாடச் செங்குன்றூரில் அடியார்களுக்குக் கண்ட சுரப்பிணி நீங்க வோதியருளியது.

1.117. திருப்பிரமபுரம் - மொழிமாற்று

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1259  காட தணிகலங் காரர வம்பதி காலதனிற்
       தோட தணிகுவர் சுந்தரக் காதினில் தூச்சிலம்பர்
       வேட தணிவர் விசயற் குருவம்வில் லுங்கொடுப்பர்
       பீட தணிமணி மாடப் பிரம புரத்தாரே. 1.117.1

1260  கற்றைச் சடையது கங்கணம் முன்கையில் திங்கள்கங்கை
       பற்றித்து முப்புரம் பார்படைத் தோன்றலை சுட்டதுபண்
       டெற்றித்துப் பாம்பை யணிந்தது கூற்றை யெழில்விளங்கும்
       வெற்றிச் சிலைமதில் வேணு புரத்தெங்கள் வேதியரே. 1.117.2

1261  கூவிளங் கையது பேரி சடைமுடிக் கூட்டத்தது
       தூவிளங் கும்பொடி பூண்டது பூசிற்று துத்திநாகம்
       ஏவிளங் குந்நுத லாளையும் பாகம் உரித்தனரின்
       பூவிளஞ் சோலைப் புகலியுள் மேவிய புண்ணியரே. 1.117.3

1262  உரித்தது பாம்பை யுடல்மிசை இட்டதோர் ஒண்களிற்றை
       எரித்ததொ ராமையை இன்புறப் பூண்டது முப்புரத்தைச்
       செருத்தது சூலத்தை ஏந்திற்று தக்கனை வேள்விபன்னூல்
       விரித்தவர் வாழ்தரு வேங்குரு வில்வீற் றிருந்தவரே. 1.117.4

1263  கொட்டுவர் அக்கரை யார்ப்பது தக்கை குறுந்தாளன
       விட்டுவர் பூதங் கலப்பில ரின்புக ழென்புலவின்
       மட்டுவ ருந்தழல் சூடுவர் மத்தமும் ஏந்துவர்வான்
       தொட்டுவ ருங்கொடித் தோணி புரத்துறை சுந்தரரே. 1.117.5

1264  சாத்துவர் பாசந் தடக்கையி லேந்துவர் கோவணந்தங்
       கூத்தவர் கச்சுக் குலவிநின் றாடுவர் கொக்கிறகும்
       பேர்த்தவர் பல்படை பேயவை சூடுவர் பேரெழிலார்
       பூத்தவர் கைதொழு பூந்தராய் மேவிய புண்ணியரே. 1.117.6

1265  காலது கங்கை கற்றைச்சடை யுள்ளாற் கழல்சிலம்பு
       மாலது ஏந்தல் மழுவது பாகம் வளர்கொழுங்கோட்
       டாலது ஊர்வர் அடலேற் றிருப்பர் அணிமணிநீர்ச்
       சேலது கண்ணியொர் பங்கர் சிரபுரம் மேயவரே. 1.117.7

1266  நெருப்புரு வெள்விடை மேனியர் ஏறுவர் நெற்றியின்கண்
       மருப்புரு வன்கண்ணர் தாதையைக் காட்டுவர் மாமுருகன்
       விருப்புறு பாம்புக்கு மெய்த்தந்தை யார்விறல் மாதவர்வாழ்
       பொருப்புறு மாளிகைத் தென்புற வத்தணி புண்ணியரே. 1.117.8

1267  இலங்கைத் தலைவனை யேந்திற் றிறுத்த திரலை யின்னாள்
       கலங்கிய கூற்றுயிர் பெற்றது மாணி குமைபெற்றது
       கலங்கிளர் மொந்தையின் ஆடுவர் கொட்டுவர் காட்டகத்துச்
       சலங்கிளர் வாழ்வயல் சண்பையுள் மேவிய தத்துவரே. 1.117.9

1268  அடியிணை கண்டிலன் தாமரை யோன்மால் முடிகண்டிலன்
       கொடியணி யும்புலி யேறுகந் தேறுவர் தோலுடுப்பர்
       பிடியணி யுந்நடை யாள்வெற் பிருப்பதோர் கூறுடையர்
       கடியணி யும்பொழிற் காழியுள் மேய கறைக்கண்டரே. 1.117.10

1269  கையது வெண்குழை காதது சூலம் அமணர்புத்தர்
       எய்துவர் தம்மை அடியவர் எய்தாரோர் ஏனக்கொம்பு
       மெய்திகழ் கோவணம் பூண்ப துடுப்பது மேதகைய
       கொய்தலர் பூம்பொழில் கொச்சையுள் மேவிய கொற்றவரே. 1.117.11

1270  கல்லுயர் கழுமல விஞ்சியுள் மேவிய கடவுள்தன்னை
       நல்லுரை ஞானசம் பந்தன்ஞா னத்தமிழ் நன்குணரச்
       சொல்லிடல் கேட்டல் வல்லோர் தொல்லைவானவர் தங்களொடுஞ்
       செல்குவர் சீரரு ளாற்பெற லாம்சிவ லோகமதே. 1.117.12

திருச்சிற்றம்பலம்

திருப்பிரமபுர மென்பது சீர்காழி. இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - பிரமபுரீசர்
தேவி - திருநிலைநாயகி

1.118. திருப்பருப்பதம்

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1271  சுடுமணி யுமிழ்நாகஞ் சூழ்தர அரைக்கசைத்தான்
       இடுமணி யெழிலானை யேறலன் எருதேறி
       விடமணி மிடறுடையான் மேவிய நெடுங்கோட்டுப்
       படுமணி விடுசுடரார் பருப்பதம் பரவுதுமே. 1.118.1

1272  நோய்புல்கு தோல்திரைய நரைவரு நுகருடம்பில்
       நீபுல்கு தோற்றமெல்லாம் நினையுள்கு மடநெஞ்சே
       வாய்புல்கு தோத்திரத்தால் வலஞ்செய்து தலைவணங்கிப்
       பாய்புலித் தோலுடையான் பருப்பதம் பரவுதுமே. 1.118.2

1273  துனியுறு துயர்தீரத் தோன்றியோர் நல்வினையால்
       இனியுறு பயனாதல் இரண்டுற மனம்வையேல்
       கனியுறு மரமேறிக் கருமுசுக் கழையுகளும்
       பனியுறு கதிர்மதியான் பருப்பதம் பரவுதுமே. 1.118.3

1274  கொங்கணி நறுங்கொன்றைத் தொங்கலன் குளிர்சடையான்
       எங்கள்நோய் அகலநின்றா னெனவரு ளீசனிடம்
       ஐங்கணை வரிசிலையான் அநங்கனை அழகழித்த
       பைங்கண்வெள் ளேறுடையான் பருப்பதம் பரவுதுமே. 1.118.4

1275  துறைபல சுனைமூழ்கித் தூமலர் சுமந்தோடி
       மறையொலி வாய்மொழியால் வானவர் மகிழ்ந்தேத்தச்
       சிறையொலி கிளிபயிலுந் தேனினம் ஒலியோவா
       பறைபடு விளங்கருவிப் பருப்பதம் பரவுதுமே. 1.118.5

1276  சீர்கெழு சிறப்போவாச் செய்தவ நெறிவேண்டில்
       ஏர்கெழு மடநெஞ்சே யிரண்டுற மனம்வையேல்
       கார்கெழு நறுங்கொன்றைக் கடவுள திடம்வகையால்
       பார்கெழு புகழோவா பருப்பதம் பரவுதுமே. 1.118.6

1277  புடைபுல்கு படர்கமலம் புகையொடு விரைகமழத்
       தொடைபுல்கு நறுமாலை திருமுடி மிசையேற
       விடைபுல்கு கொடியேந்தி வெந்தவெண் ணீறணிவான்
       படைபுல்கு மழுவாளன் பருப்பதம் பரவுதுமே. 1.118.7

1278  நினைப்பெனும் நெடுங்கிணற்றை நின்றுநின் றயராதே
       மனத்தினை வலித்தொழிந்தேன் அவலம்வந் தடையாமைக்
       கனைத்தெழு திரள்கங்கை கமழ்சடைக் கரந்தான்றன்
       பனைத்திரள் பாயருவிப் பருப்பதம் பரவுதுமே. 1.118.8

1279  மருவிய வல்வினைநோய் அவலம்வந் தடையாமல்
       திருவுரு அமர்ந்தானுந் திசைமுகம் உடையானும்
       இருவரும் அறியாமை எழுந்ததோ ரெரிநடுவே
       பருவரை யுறநிமிர்ந்தான் பருப்பதம் பரவுதுமே. 1.118.10

1279  சடங்கொண்ட சாத்திரத்தார் சாக்கியர் சமண்குண்டர்
       மடங்கொண்ட விரும்பியராய் மயங்கியோர் பேய்த்தேர்ப்பின்
       குடங்கொண்டு நீர்க்குச்செல்வார் போதுமின் குஞ்சரத்தின்
       படங்கொண்ட போர்வையினான் பருப்பதம் பரவுதுமே. 1.118.11

1280  வெண்செநெல் விளைகழனி விழவொலி கழுமலத்தான்
       பண்செலப் பலபாடல் இசைமுரல் பருப்பதத்தை
       நன்சொலி னாற்பரவு ஞானசம் பந்தன்நல்ல
       ஒண்சொலின் இவைமாலை யுருவெணத் தவமாமே. 1.118.12

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் வடதேசத்திலுள்ளது. ஸ்ரீசைலமென்றும் மல்லிகார்ச்சுன மென்றும் வழங்குகின்றது.
சுவாமி - பருப்பதேசுவரர்
தேவி - பருப்பதமங்கையம்மை.

1.119. திருக்கள்ளில்

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1282  முள்ளின்மேல் முதுகூகை முரலுஞ் சோலை
       வெள்ளின்மேல் விடுகூறைக் கொடி விளைந்த
       கள்ளில்மேய அண்ணல் கழல்கள் நாளும்
       உள்ளுமேல் உயர்வெய்தல் ஒரு தலையே. 1.119.1

1283  ஆடலான் பாடலான் அரவங்கள் பூண்டான்
       ஓடலாற் கலனில்லான் உறை பதியால்
       காடலாற் கருதாத கள்ளில் மேயான்
       பாடெலாம் பெரியார்கள் பரசு வாரே. 1.119.2

1284  எண்ணார்மும் மதிலெய்த இமையா முக்கண்
       பண்ணார்நான் மறைபாடும் பரம யோகி
       கண்ணார் நீறணிமார்பன் கள்ளில் மேயான்
       பெண்ணாணாம் பெருமானெம் பிஞ்ஞ கனே. 1.119.3

1285  பிறைபெற்ற சடையண்ணல் பெடைவண் டாலும்
       நறைபெற்ற விரிகொன்றைத் தார் நயந்த
       கறைபெற்ற மிடற்றண்ணல் கள்ளில் மேயான்
       நிறைபெற்ற அடியார்கள் நெஞ்சு ளானே. 1.119.4

1286  விரையாலும் மலராலும் விழுமை குன்றா
       உரையாலு மெதிர்கொள்ள வூரா ரம்மாக்
       கரையார்பொன் புனல்வேலிக் கள்ளில் மேயான்
       அரையார்வெண் கோவணத்த அண்ணல் தானே. 1.119.5

1287  நலனாய பலிகொள்கை நம்பான் நல்ல
       வலனாய மழுவாளும் வேலும் வல்லான்
       கலனாய தலையோட்டான் கள்ளில் மேயான்
       மலனாய தீர்த்தெய்தும் மாதவத் தோர்க்கே. 1.119.6

1288  பொடியார்மெய் பூசினும் புறவின் நறவங்
       குடியாவூர் திரியினுங் கூப்பி டினுங்
       கடியார்பூம் பொழிற்சோலைக் கள்ளில் மேயான்
       அடியார்பண் பிகழ்வார்கள் ஆதர் களே. 1.119.7

1289  திருநீல மலரொண்கண் தேவி பாகம்
       புரிநூலுந் திருநீறும் புல்கு மார்பில்
       கருநீல மலர்விம்மு கள்ளி லென்றும்
       பெருநீல மிடற்றண்ணல் பேணு வதே. 1.119.8

1290  வரியாய மலரானும் வையந் தன்னை
       உரிதாய அளந்தானும் உள்ளு தற்கங்
       கரியானும் அறியாத கள்ளில் மேயான்
       பெரியானென் றறிவார்கள் பேசு வாரே. 1.119.9

1291  ஆச்சியப் பேய்களோ டமணர் குண்டர்
       பேச்சிவை நெறியல்ல பேணு மின்கள்
       மாச்செய்த வளவயல் மல்கு கள்ளில்
       தீச்செய்த சடையண்ணல் திருந் தடியே. 1.119.10

1292  திகைநான்கும் புகழ்காழிச் செல்வம் மல்கு
       பகல்போலும் பேரொளியான் பந்தன் நல்ல
       முகைமேவு முதிர்சடையான் கள்ளி லேத்தப்
       புகழோடும் பேரின்பம் புகுதும் அன்றே. 1.119.11

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் தொண்டைநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - சிவானந்தேசுவரர்
தேவி - ஆனந்தவல்லியம்மை

1.120. திருவையாறு - திருவிராகம்

பண் - வியாழக்குறிஞ்சி

திருச்சிற்றம்பலம்

1293  பணிந்தவர் அருவினை பற்றறுத் தருள்செயத்
       துணிந்தவன் தோலொடு நூல்துதை மார்பினில்
       பிணிந்தவன் அரவொடு பேரெழி லாமைகொண்
       டணிந்தவன் வளநகர் அந்தண் ஐயாறே. 1.120.1

1294  கீர்த்திமிக் கவன்நகர் கிளரொளி யுடனடப்
       பார்த்தவன் பனிமதி படர்சடை வைத்துப்
       போர்த்தவன் கரியுரி புலியதள் அரவரை
       ஆர்த்தவன் வளநகர் அந்தண் ஐயாறே. 1.120.2

1295  வரிந்தவெஞ் சிலைபிடித் தவுணர்தம் வளநகர்
       எரிந்தற வெய்தவன் எழில்திகழ் மலர்மேல்
       இருந்தவன் சிரமது இமையவர் குறைகொள
       அரிந்தவன் வளநகர் அந்தண் ஐயாறே. 1.120.3

1296  வாய்ந்தவல் லவுணர்தம் வளநகர் எரியிடை
       மாய்ந்தற எய்தவன் வளர்பிறை விரிபுனல்
       தோய்ந்தெழு சடையினன் தொன்மறை ஆறங்கம்
       ஆய்ந்தவன் வளநகர் அந்தண் ஐயாறே. 1.120.4

1297  வானமர் மதிபுல்கு சடையிடை அரவொடு
       தேனமர் கொன்றையன் திகழ்தரு மார்பினன்
       மானன மென்விழி மங்கையொர் பாகமும்
       ஆனவன் வளநகர் அந்தண் ஐயாறே. 1.120.5

1298  முன்பனை முனிவரொ டமரர்கள் தொழுதெழும்
       இன்பனை இணையில இறைவனை எழில்திகழ்
       என்பொனை யேதமில் வேதியர் தாந்தொழும்
       அன்பன வளநகர் அந்தண் ஐயாறே. 1.120.6

1299  வன்றிறல் அவுணர்தம் வளநகர் எரியிடை
       வெந்தற எய்தவன் விளங்கிய மார்பினில்
       பந்தமர் மெல்விரல் பாகம தாகிதன்
       அந்தமில் வளநகர் அந்தண் ஐயாறே. 1.120.7

1300  விடைத்தவல் லரக்கன்நல் வெற்பினை யெடுத்தலும்
       அடித்தலத் தால்இறை யூன்றிமற் றவனது
       முடித்தலை தோளவை நெரிதர முறைமுறை
       அடர்த்தவன் வளநகர் அந்தண் ஐயாறே. 1.120.8

1301  விண்ணவர் தம்மொடு வெங்கதி ரோனனல்
       எண்ணிலி தேவர்கள் இந்திரன் வழிபட
       கண்ணனும் பிரமனும் காண்பரி தாகிய
       அண்ணல்தன் வளநகர் அந்தண் ஐயாறே. 1.120.9

1302  மருளுடை மனத்துவன் சமணர்கள் மாசறா
       இருளுடை இணைத்துவர்ப் போர்வையி னார்களுந்
       தெருளுடை மனத்தவர் தேறுமின் திண்ணமா
       அருளுடை யடிகள்தம் அந்தண் ஐயாறே. 1.120.10

1303  நலம்மலி ஞானசம் பந்தன தின்றமிழ்
       அலைமலி புனல்மல்கும் அந்தண்ஐ யாற்றினைக்
       கலைமலி தமிழிவை கற்றுவல் லார்மிக
       நலமலி புகழ்மிகு நன்மையர் தாமே. 1.120.11

திருச்சிற்றம்பலம்

இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது.
சுவாமி - செம்பொன்சோதீசுரர்
தேவி - அறம்வளர்த்தநாயகியம்மைமுதல் திருமுறை : திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14சமகால இலக்கியம்

பிடிஎஃப் (PDF) வடிவில் நூல்களைப் பெற உறுப்பினர் / புரவலர் ஆக இணையுங்கள்!
ரூ. 1180/- : 15 வருடம்
ரூ. 590/- : 5 வருடம்
ரூ. 118/- : 6 மாதம்
ரூ. 2000/- செலுத்தி புரவலராக சேர்ந்து உறுப்பினர் சலுகைகளைப் பெறலாம். பின்னர் நீங்கள் விரும்பும் போது கட்டிய பணத்தையும் திரும்பப் பெறலாம்! (குறைந்தது 1 வருடம்)
      

கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி
அலை ஓசை - Unicode - PDF - Buy Book
கள்வனின் காதலி - Unicode - PDF
சிவகாமியின் சபதம் - Unicode - PDF - Buy Book
தியாக பூமி - Unicode - PDF
பார்த்திபன் கனவு - Unicode - PDF
பொய்மான் கரடு - Unicode - PDF
பொன்னியின் செல்வன் - Unicode - PDF
சோலைமலை இளவரசி - Unicode - PDF
மோகினித் தீவு - Unicode - PDF
மகுடபதி - Unicode - PDF
கல்கியின் சிறுகதைகள் (75) - Unicode

தீபம் நா. பார்த்தசாரதி
ஆத்மாவின் ராகங்கள் - Unicode - PDF
கபாடபுரம் - Unicode - PDF
குறிஞ்சி மலர் - Unicode - PDF - Buy Book
நெஞ்சக்கனல் - Unicode - PDF - Buy Book
நெற்றிக் கண் - Unicode - PDF
பாண்டிமாதேவி - Unicode - PDF
பிறந்த மண் - Unicode - PDF - Buy Book
பொன் விலங்கு - Unicode - PDF
ராணி மங்கம்மாள் - Unicode - PDF
சமுதாய வீதி - Unicode - PDF
சத்திய வெள்ளம் - Unicode - PDF
சாயங்கால மேகங்கள் - Unicode - PDF - Buy Book
துளசி மாடம் - Unicode - PDF
வஞ்சிமா நகரம் - Unicode - PDF
வெற்றி முழக்கம் - Unicode - PDF
அநுக்கிரகா - Unicode - PDF
மணிபல்லவம் - Unicode - PDF
நிசப்த சங்கீதம் - Unicode - PDF
நித்திலவல்லி - Unicode - PDF
பட்டுப்பூச்சி - Unicode - PDF
கற்சுவர்கள் - Unicode - PDF - Buy Book
சுலபா - Unicode - PDF
பார்கவி லாபம் தருகிறாள் - Unicode - PDF
அனிச்ச மலர் - Unicode - PDF
மூலக் கனல் - Unicode - PDF
பொய்ம் முகங்கள் - Unicode - PDF
தலைமுறை இடைவெளி - Unicode
நா.பார்த்தசாரதியின் சிறுகதைகள் (13) - Unicode
ராஜம் கிருஷ்ணன்
கரிப்பு மணிகள் - Unicode - PDF - Buy Book
பாதையில் பதிந்த அடிகள் - Unicode - PDF
வனதேவியின் மைந்தர்கள் - Unicode - PDF
வேருக்கு நீர் - Unicode - PDF
கூட்டுக் குஞ்சுகள் - Unicode
சேற்றில் மனிதர்கள் - Unicode - PDF
புதிய சிறகுகள் - Unicode
பெண் குரல் - Unicode - PDF
உத்தர காண்டம் - Unicode - PDF
அலைவாய்க் கரையில் - Unicode
மாறி மாறிப் பின்னும் - Unicode - PDF
சுழலில் மிதக்கும் தீபங்கள் - Unicode - PDF - Buy Book
கோடுகளும் கோலங்களும் - Unicode - PDF
மாணிக்கக் கங்கை - Unicode - PDF
குறிஞ்சித் தேன் - Unicode - PDF
ரோஜா இதழ்கள் - Unicode

சு. சமுத்திரம்
ஊருக்குள் ஒரு புரட்சி - Unicode - PDF
ஒரு கோட்டுக்கு வெளியே - Unicode - PDF
வாடா மல்லி - Unicode - PDF
வளர்ப்பு மகள் - Unicode - PDF
வேரில் பழுத்த பலா - Unicode - PDF
சாமியாடிகள் - Unicode
மூட்டம் - Unicode - PDF
புதிய திரிபுரங்கள் - Unicode - PDF

புதுமைப்பித்தன்
சிறுகதைகள் (108) - Unicode
மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதைகள் (57) - Unicode

அறிஞர் அண்ணா
ரங்கோன் ராதா - Unicode - PDF
பார்வதி, பி.ஏ. - Unicode - PDF
வெள்ளை மாளிகையில் - Unicode
அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் (6) - Unicode

பாரதியார்
குயில் பாட்டு - Unicode
கண்ணன் பாட்டு - Unicode
தேசிய கீதங்கள் - Unicode
விநாயகர் நான்மணிமாலை - Unicode - PDF

பாரதிதாசன்
இருண்ட வீடு - Unicode
இளைஞர் இலக்கியம் - Unicode
அழகின் சிரிப்பு - Unicode
தமிழியக்கம் - Unicode
எதிர்பாராத முத்தம் - Unicode

மு.வரதராசனார்
அகல் விளக்கு - Unicode
மு.வரதராசனார் சிறுகதைகள் (6) - Unicode

ந.பிச்சமூர்த்தி
ந.பிச்சமூர்த்தி சிறுகதைகள் (8) - Unicode

லா.ச.ராமாமிருதம்
அபிதா - Unicode - PDF

சங்கரராம் (டி.எல். நடேசன்)
மண்ணாசை - Unicode - PDF
தொ.மு.சி. ரகுநாதன்
பஞ்சும் பசியும் - Unicode
புயல் - Unicode

விந்தன்
காதலும் கல்யாணமும் - Unicode - PDF

ஆர். சண்முகசுந்தரம்
நாகம்மாள் - Unicode - PDF
பனித்துளி - Unicode - PDF
பூவும் பிஞ்சும் - Unicode - PDF
தனி வழி - Unicode - PDF

ரமணிசந்திரன்

சாவி
ஆப்பிள் பசி - Unicode - PDF - Buy Book
வாஷிங்டனில் திருமணம் - Unicode - PDF
விசிறி வாழை - Unicode

க. நா.சுப்ரமண்யம்
பொய்த்தேவு - Unicode
சர்மாவின் உயில் - Unicode

கி.ரா.கோபாலன்
மாலவல்லியின் தியாகம் - Unicode - PDF

மகாத்மா காந்தி
சத்திய சோதன - Unicode

ய.லட்சுமிநாராயணன்
பொன்னகர்ச் செல்வி - Unicode - PDF

பனசை கண்ணபிரான்
மதுரையை மீட்ட சேதுபதி - Unicode

மாயாவி
மதுராந்தகியின் காதல் - Unicode - PDF

வ. வேணுகோபாலன்
மருதியின் காதல் - Unicode

கௌரிராஜன்
அரசு கட்டில் - Unicode - PDF - Buy Book
மாமல்ல நாயகன் - Unicode - PDF

என்.தெய்வசிகாமணி
தெய்வசிகாமணி சிறுகதைகள் - Unicode

கீதா தெய்வசிகாமணி
சிலையும் நீயே சிற்பியும் நீயே - Unicode - PDF

எஸ்.லட்சுமி சுப்பிரமணியம்
புவன மோகினி - Unicode - PDF
ஜகம் புகழும் ஜகத்குரு - Unicode

விவேகானந்தர்
சிகாகோ சொற்பொழிவுகள் - Unicode
கோ.சந்திரசேகரன்
'அரசு ஊழியர்' என்று ஓர் இனம் - Unicode

பழந்தமிழ் இலக்கியம்

பிடிஎஃப் (PDF) வடிவில் நூல்களைப் பெற உறுப்பினர் / புரவலர் ஆக இணையுங்கள்!
ரூ. 1180/- : 15 வருடம்
ரூ. 590/- : 5 வருடம்
ரூ. 118/- : 6 மாதம்
ரூ. 2000/- செலுத்தி புரவலராக சேர்ந்து உறுப்பினர் சலுகைகளைப் பெறலாம். பின்னர் நீங்கள் விரும்பும் போது கட்டிய பணத்தையும் திரும்பப் பெறலாம்! (குறைந்தது 1 வருடம்)
      

எட்டுத் தொகை
குறுந்தொகை - Unicode
பதிற்றுப் பத்து - Unicode
பரிபாடல் - Unicode
கலித்தொகை - Unicode
அகநானூறு - Unicode
ஐங்குறு நூறு (உரையுடன்) - Unicode

பத்துப்பாட்டு
திருமுருகு ஆற்றுப்படை - Unicode
பொருநர் ஆற்றுப்படை - Unicode
சிறுபாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை - Unicode
முல்லைப்பாட்டு - Unicode
மதுரைக் காஞ்சி - Unicode
நெடுநல்வாடை - Unicode
குறிஞ்சிப் பாட்டு - Unicode
பட்டினப்பாலை - Unicode
மலைபடுகடாம் - Unicode

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு
இன்னா நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
இனியவை நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
கார் நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
களவழி நாற்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
ஐந்திணை ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
ஐந்திணை எழுபது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
திணைமொழி ஐம்பது (உரையுடன்) - Unicode - PDF
கைந்நிலை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
திருக்குறள் (உரையுடன்) - Unicode
நாலடியார் (உரையுடன்) - Unicode
நான்மணிக்கடிகை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
ஆசாரக்கோவை (உரையுடன்) - Unicode - PDF
திணைமாலை நூற்றைம்பது (உரையுடன்) - Unicode
பழமொழி நானூறு (உரையுடன்) - Unicode
சிறுபஞ்சமூலம் (உரையுடன்) - Unicode - PDF
முதுமொழிக்காஞ்சி (உரையுடன்) - Unicode - PDF
ஏலாதி (உரையுடன்) - Unicode - PDF
திரிகடுகம் (உரையுடன்) - Unicode - PDF
ஐம்பெருங்காப்பியங்கள்
சிலப்பதிகாரம் - Unicode
மணிமேகலை - Unicode
வளையாபதி - Unicode
குண்டலகேசி - Unicode
சீவக சிந்தாமணி - Unicode

ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்
உதயண குமார காவியம் - Unicode
நாககுமார காவியம் - Unicode
யசோதர காவியம் - Unicode - PDF

வைஷ்ணவ நூல்கள்
நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தம் - Unicode
திருப்பதி ஏழுமலை வெண்பா - Unicode - PDF
மனோதிருப்தி - Unicode - PDF
நான் தொழும் தெய்வம் - Unicode - PDF
திருமலை தெரிசனப்பத்து - Unicode - PDF
தென் திருப்பேரை மகரநெடுங் குழைக்காதர் பாமாலை - Unicode - PDF
திருப்பாவை - Unicode - PDF
திருப்பள்ளியெழுச்சி (விஷ்ணு) - Unicode - PDF

சைவ சித்தாந்தம்
நால்வர் நான்மணி மாலை - Unicode
திருவிசைப்பா - Unicode
திருமந்திரம் - Unicode
திருவாசகம் - Unicode
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - முதல் திருமுறை - Unicode
திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம் - இரண்டாம் திருமுறை - Unicode
சொக்கநாத வெண்பா - Unicode - PDF
சொக்கநாத கலித்துறை - Unicode - PDF
போற்றிப் பஃறொடை - Unicode - PDF
திருநெல்லையந்தாதி - Unicode - PDF
கல்லாடம் - Unicode - PDF
திருவெம்பாவை - Unicode - PDF
திருப்பள்ளியெழுச்சி (சிவன்) - Unicode - PDF
திருக்கைலாய ஞான உலா - Unicode - PDF
பிக்ஷாடன நவமணி மாலை - Unicode - PDF
இட்டலிங்க நெடுங்கழிநெடில் - Unicode - PDF
இட்டலிங்க குறுங்கழிநெடில் - Unicode - PDF
மதுரைச் சொக்கநாதருலா - Unicode - PDF
இட்டலிங்க நிரஞ்சன மாலை - Unicode - PDF
இட்டலிங்க கைத்தல மாலை - Unicode - PDF
இட்டலிங்க அபிடேக மாலை - Unicode - PDF
சிவநாம மகிமை - Unicode - PDF
திருவானைக்கா அகிலாண்ட நாயகி மாலை - Unicode - PDF
சிதம்பர வெண்பா - Unicode - PDF

மெய்கண்ட சாத்திரங்கள்
திருக்களிற்றுப்படியார் - Unicode - PDF
திருவுந்தியார் - Unicode - PDF
உண்மை விளக்கம் - Unicode - PDF
திருவருட்பயன் - Unicode - PDF
வினா வெண்பா - Unicode - PDF
இருபா இருபது - Unicode - PDF
கொடிக்கவி - Unicode - PDF

பண்டார சாத்திரங்கள்
தசகாரியம் (ஸ்ரீ அம்பலவாண தேசிகர்) - Unicode - PDF
தசகாரியம் (ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி தேசிகர்) - Unicode - PDF
தசகாரியம் (ஸ்ரீ சுவாமிநாத தேசிகர்) - Unicode - PDF

சித்தர் நூல்கள்
குதம்பைச்சித்தர் பாடல் - Unicode - PDF
நெஞ்சொடு புலம்பல் - Unicode - PDF
ஞானம் - 100 - Unicode - PDF
நெஞ்சறி விளக்கம் - Unicode - PDF
பூரண மாலை - Unicode - PDF
முதல்வன் முறையீடு - Unicode - PDF
மெய்ஞ்ஞானப் புலம்பல் - Unicode - PDF
பாம்பாட்டி சித்தர் பாடல் - Unicode - PDF

கம்பர்
கம்பராமாயணம் - Unicode
ஏரெழுபது - Unicode
சடகோபர் அந்தாதி - Unicode
சரஸ்வதி அந்தாதி - Unicode
சிலையெழுபது - Unicode
திருக்கை வழக்கம் - Unicode

ஔவையார்
ஆத்திசூடி - Unicode - PDF
கொன்றை வேந்தன் - Unicode - PDF
மூதுரை - Unicode - PDF
நல்வழி - Unicode - PDF
குறள் மூலம் - Unicode - PDF
விநாயகர் அகவல் - Unicode - PDF

ஸ்ரீ குமரகுருபரர்
நீதிநெறி விளக்கம் - Unicode - PDF
கந்தர் கலிவெண்பா - Unicode - PDF
சகலகலாவல்லிமாலை - Unicode - PDF

திருஞானசம்பந்தர்
திருக்குற்றாலப்பதிகம் - Unicode
திருக்குறும்பலாப்பதிகம் - Unicode

திரிகூடராசப்பர்
திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி - Unicode
திருக்குற்றால மாலை - Unicode - PDF
திருக்குற்றால ஊடல் - Unicode - PDF

ரமண மகரிஷி
அருணாசல அக்ஷரமணமாலை - Unicode
முருக பக்தி நூல்கள்
கந்தர் அந்தாதி - Unicode - PDF
கந்தர் அலங்காரம் - Unicode - PDF
கந்தர் அனுபூதி - Unicode - PDF
சண்முக கவசம் - Unicode - PDF
திருப்புகழ் - Unicode
பகை கடிதல் - Unicode - PDF
மயில் விருத்தம் - Unicode - PDF
வேல் விருத்தம் - Unicode - PDF
திருவகுப்பு - Unicode - PDF
சேவல் விருத்தம் - Unicode - PDF

நீதி நூல்கள்
நன்னெறி - Unicode - PDF
உலக நீதி - Unicode - PDF
வெற்றி வேற்கை - Unicode - PDF
அறநெறிச்சாரம் - Unicode - PDF
இரங்கேச வெண்பா - Unicode - PDF
சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா - Unicode - PDF
விவேக சிந்தாமணி - Unicode - PDF
ஆத்திசூடி வெண்பா - Unicode - PDF
நீதி வெண்பா - Unicode - PDF
நன்மதி வெண்பா - Unicode - PDF
அருங்கலச்செப்பு - Unicode - PDF

இலக்கண நூல்கள்
யாப்பருங்கலக் காரிகை - Unicode
நேமிநாதம் - Unicode - PDF
நவநீதப் பாட்டியல் - Unicode - PDF

நிகண்டு நூல்கள்
சூடாமணி நிகண்டு - Unicode - PDF

உலா நூல்கள்
மருத வரை உலா - Unicode - PDF
மூவருலா - Unicode - PDF
தேவை உலா - Unicode - PDF

குறம் நூல்கள்
மதுரை மீனாட்சியம்மை குறம் - Unicode - PDF

அந்தாதி நூல்கள்
பழமலை அந்தாதி - Unicode - PDF
திருவருணை அந்தாதி - Unicode - PDF

கும்மி நூல்கள்
திருவண்ணாமலை வல்லாளமகாராஜன் சரித்திரக்கும்மி - Unicode - PDF
திருவண்ணாமலை தீர்த்தக்கும்மி - Unicode - PDF

இரட்டைமணிமாலை நூல்கள்
மதுரை மீனாட்சியம்மை இரட்டைமணிமாலை - Unicode - PDF
தில்லைச் சிவகாமியம்மை இரட்டைமணிமாலை - Unicode - PDF
பழனி இரட்டைமணி மாலை - Unicode - PDF

பிள்ளைத்தமிழ் நூல்கள்
மதுரை மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ் - Unicode
முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத்தமிழ் - Unicode

நான்மணிமாலை நூல்கள்
திருவாரூர் நான்மணிமாலை - Unicode - PDF

தூது நூல்கள்
அழகர் கிள்ளைவிடு தூது - Unicode - PDF
நெஞ்சு விடு தூது - Unicode - PDF
மதுரைச் சொக்கநாதர் தமிழ் விடு தூது - Unicode - PDF
மான் விடு தூது - Unicode - PDF
திருப்பேரூர்ப் பட்டீசர் கண்ணாடி விடுதூது - Unicode - PDF

கோவை நூல்கள்
சிதம்பர செய்யுட்கோவை - Unicode - PDF
சிதம்பர மும்மணிக்கோவை - Unicode - PDF
பண்டார மும்மணிக் கோவை - Unicode - PDF

கலம்பகம் நூல்கள்
நந்திக் கலம்பகம் - Unicode
மதுரைக் கலம்பகம் - Unicode
காசிக் கலம்பகம் - Unicode - PDF

சதகம் நூல்கள்
அறப்பளீசுர சதகம் - Unicode - PDF
கொங்கு மண்டல சதகம் - Unicode - PDF
பாண்டிமண்டலச் சதகம் - Unicode - PDF
சோழ மண்டல சதகம் - Unicode - PDF
குமரேச சதகம் - Unicode - PDF
தண்டலையார் சதகம் - Unicode - PDF

பிற நூல்கள்
கோதை நாய்ச்சியார் தாலாட்டு - Unicode
முத்தொள்ளாயிரம் - Unicode
காவடிச் சிந்து - Unicode
நளவெண்பா - Unicode

ஆன்மீகம்
தினசரி தியானம் - Unicode


புலன் மயக்கம் - தொகுதி - 4

ஆசிரியர்: ஆத்மார்த்தி
மொழி: தமிழ்
பதிப்பு: 1
ஆண்டு: 2019
பக்கங்கள்: 176
எடை: 200 கிராம்
வகைப்பாடு : இசை
ISBN:

இருப்பு உள்ளது

விலை: ரூ. 160.00
தள்ளுபடி விலை: ரூ. 145.00

அஞ்சல் செலவு: ரூ. 40.00
(ரூ. 500க்கும் மேற்பட்ட கொள்முதலுக்கு அஞ்சல் கட்டணம் இல்லை)

நூல் குறிப்பு: ஆத்மார்த்தி தன் எழுத்தின் வழியாக திரையுலகின் ஆழங்களில் இசையைத் தேடி அலையும் நினைவலைத் தொடர்.

Qty:   

Qty:   

நேரடியாக வாங்க : +91-94440-86888

புத்தகம் 3 - 7 நாளில் அனுப்பப்படும்.இக பர இந்து மத சிந்தனை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.70.00
Buy

என்னில் பூத்தவை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

மண்மேடு
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
Buy

இந்திய தேசியப் பூங்காக்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.80.00
Buy

மைத்துளிகளின் மைதானங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.50.00
Buy

தமிழ் புதினங்கள் - 1
இருப்பு உள்ளது
ரூ.99.00
Buy
ரூ. 500க்கு மேல் வாங்கினால் அஞ்சல் கட்டணம் இலவசம். ரூ. 500க்கு கீழ் வாங்கும் போது ஒரு நூலுக்கு மட்டும் அஞ்சல் கட்டணம் செலுத்தவும்.
உதாரணமாக 3 நூல்கள் ரூ.50+ரூ.60+ரூ.90 என வாங்கினால், அஞ்சல் கட்டணம் ரூ.30 (சென்னை) சேர்த்து ரூ. 230 செலுத்தவும்.
அஞ்சல் செலவு: சென்னை: ரூ.30 | இந்தியா: ரூ.60 | (வெளிநாடு: நூலுக்கேற்ப மாறுபடும். தொடர்பு கொள்க: +91-9444086888)